Cena města

NOSITELÉ CENY MĚSTA:

2021

Cena města nebyla udělena.

 2020

Cena města nebyla udělena. 

 2019

Cena města nebyla udělena. 

 2018 / Václav Študlar

za projekt revitalizace historického objektu Solnice na Piaristickém náměstí

 2017

Cena města nebyla udělena

 2016 / Divadelní spolek J. K. Tyl 

ve městě působí nepřetržitě již 122 let, významně obohacuje život obyvatel a návštěvníků města České Budějovice

 2015 / Milan Binder

exteriérové výstavy Když století městem proletí, výstavy k výročí 750 let města České Budějovice, vydání knih i vlastní kulaté známky k založení města, tiskových a pamětních listů i kalendáře

 2014 / Josef Pleskot, Norbert Schmidt a bratři Josef a Vojtěch Prokešovi
za obnovu kostela Sv. Rodiny, která začala v roce 2011. Během tří let se podařilo vytvořit nový duchovní prostor pro širokou veřejnost, v němž se vedle bohoslužeb budou konat kulturní akce i přednášky

 2013

Cena města nebyla udělena

 2012 / Jiří Hájíček
za román Rybí krev, který získal hlavní cenu Magnesia Litera

 2011
Cena města nebyla udělena

 2010
Cena města nebyla udělena

 2009 / Zdeněk Mládek
za  mimořádný jevištní výkon v oboru balet, zvláště za ztvárnění role Solo boy v baletu So In Love, za kterou jako první Jihočech získal Cenu Thálie

 2008
Cena města nebyla udělena

 2007 / Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit 
za snahu o udržení a rozvíjení hudebních, písňových a tanečně lidových tradic jihočeského regionu

 2006 / Otta Sepp
za celoživotní práci fotografa a obrazovou dokumentaci proměn Českých Budějovic v průběhu 20. století

 2005
Cena města nebyla udělena

 2004 / Pavel Šporcl
za uměleckou tvorbu, která svým významem přesahuje hranice města a přispívá k reprezentaci města Českých Budějovic v tuzemsku i zahraničí a za osobitou propagaci a přiblížení vážné hudby zejména mladé generaci 

 2003 / ak. malíř Jiří Tichý
za aktivity v Klubu přátel Českých Budějovic a za celoživotní uměleckou činnost, která svým významem přesahuje hranice města a přispívá k reprezentaci města Českých Budějovice

 2002
Cena města nebyla udělena

 2001 / Karel Pletzer, CSc.
za autorské a badatelské zpracování rukopisu publikace "Českobudějovické ateliéry 1853 - 1929" a další rukopisy, které vyšly v roce 2001

 2000
Cena města nebyla udělena

 1999 / Antonín Kazil
za organizaci X. Hudebních slavností Emy Destinnové

 1998 / Petr Uhlíř
za vybudování Staročeského dvora v Krajinské ulici v Českých Budějovicích

STATUT CENY MĚSTA

Preambule

Statutární město České Budějovice s vědomím toho, že je významným kulturně historickým centrem, a na důkaz podpory všem počinům, které významně obohacují život obyvatel a návštěvníků statutárního města České Budějovice, se rozhodlo udělovat

„Cenu statutárního města České Budějovice“  

za významný a mimořádný počin nebo dílo.


Článek 1
Statutární město České Budějovice uděluje „Cenu statutárního města České Budějovice“ za výrazný a mimořádný počin nebo dílo, které bylo vytvořeno v uplynulém kalendářním roce (dále jen „Cena města“).

Cena města je udělována maximálně jedenkrát do roka.

Cena města nemusí být udělena každoročně.

Cena města může být udělena jednotlivci i kolektivu.

Na Cenu města není právní nárok; Cena města je nedělitelná a nelze ji převést na jinou osobu či kolektiv.


Článek 2
Záležitosti Ceny města spravuje kancelář primátora.

Cenu města uděluje zastupitelstvo města na návrh rady města. Rada města předloží zastupitelstvu města návrh na nositele Ceny města pro daný rok ve formě usnesení rady města, nejpozději do 30. června roku následujícího za rokem, za který má být Cena města udělena.

Návrhy radě města podávají komise rady města a občanská veřejnost.

Odbor kancelář  primátora může vyzvat navrhovatele  prostřednictvím sdělovacích prostředků k podání návrhů na udělení Ceny města. Všechny návrhy na udělení Ceny města musí být doručeny odboru kancelář primátora - Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1,2, 370 92 České Budějovice nebo prostřednictvím podatelny magistrátu města nejpozději do 31. května roku následujícího za rokem, za který má být cena města udělena.


Článek 3
Návrh na udělení ceny města musí obsahovat:

a) jméno a adresu navrhovaného kandidáta,
b) zdůvodnění předkládaného návrhu,
c) jméno, adresu a podpis navrhovatele.


Článek 4
Cena města je tvořena:

a) grafickým listem,
b) finanční odměnou ve výši 50 000 Kč,
c) zápisem do pamětní knihy města České Budějovice.


Článek 5
Cenu města předává primátor města.


Článek 6
Tento Statut „Ceny statutárního města České Budějovice“ je vydán v souladu s ustanovením  § 36 odst. 2 a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a je platný dnem schválení Zastupitelstvem města České Budějovice.

České Budějovice, 14. 2. 2013 

Mgr. Juraj Thoma v.r.
primátor