Centrální registrační místa

Obecní živnostenský úřad České Budějovice je jedním z šesti živnostenských úřadů v rámci České republiky, na kterých probíhá pilotní ověřování ZAP. Oč se vlastně jedná? Usnesením vlády ČR byl dne 20. 10. 2004 schválen projekt Zjednodušení administrativních postupů při vstupu do podnikání. Příprava projektu probíhala v úzké součinnosti dotčených rezortů a podnikatelské veřejnosti. Po provedení příslušných analýz bylo zvoleno řešení, které spočívá ve zřízení tvz. Centrálních registračních míst na úrovni obecních živnostenských úřadů. Na našem úřadě  toto centrální registrační místo funguje od měsíce prosince 2004. V první etapě, která bude ukončena v prvním čtvrtletí roku 2005 budou i na ostatních živnostenských úřadech soustředěny formuláře potřebné pro vstup do podnikání (formuláře finančních úřadů, České správy sociálního zabezpečení a případně též úřadů práce). Na našem CRM této možnosti již začínající podnikatelé využili. Druhá etapa projektu, která je připravována od listopadu 2004, počítá s vypracováním a přijetím legislativních změn, které povedou k vytvoření systému jednotného místa pro podnikatele. Podnikatel na živnostenském úřadě po přijetí těchto změn bude moci učinit daňovou registraci, provést ohlášení vůči České správě sociálního zabezpečení a úřadům práce. Vedle těchto úkonů dojde také ke zjednodušení celého systému registrace podnikatele, který již nebude muset předkládat výpisy z rejstříku trestů, potvrzení o bezdlužnosti apod. Tyto údaje si bude moci živnostenský úřad zjistit sám pomocí registru podnikatelů. Komplexní legislativní návrh by měl být připraven v polovině roku 2005.