Centrální registrační místo (CRM)

V rámci projektu Zjednodušení administrativních postupů (ZAP) při zahájení a v průběhu podnikání byla zřízena Centrální registrační místa (CRM), která působí při obecních živnostenských úřadem po celé ČR. 

Ode dne 1. srpna 2006 je tedy možné v rámci CRM vyplněním jednotného registračního formuláře, kromě vlastního ohlášení živnosti, žádosti o koncesi apod. (oznámení změn, přerušení či obnovení provozování živnosti), provést také daňovou registraci, oznámení vůči orgánům České správy sociálního zabezpečení, oznámení vůči úřadům práce a oznámení vůči příslušné zdravotní pojišťovně. Živnostenský úřad po shromáždění těchto údajů postoupí přihlášky k registraci a oznámení věcně příslušným orgánům veřejné správy.


Na CRM je možné prostřednictvím Jednotného registračního formuláře (JRF) učinit tyto registrace, resp. přihlášky a hlášení do následujících evidencí:

1. ve vztahu k živnostenskému úřadu:

   • ohlášení živnosti
   • žádost o koncesi
   • oznámení změn
   • žádost o zrušení živnostenského oprávnění
   • oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně
   • oznámení přerušení provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno

2. ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení:

    oznámení o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti OSVČ (pouze FO)přihláška k nemocenskému pojištění a k důchodovému spoření OSVČ (pouze FO)

 3. ve vztahu ke zdravotní pojišťovně:

    oznámení pojištěnce o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti (pouze FO)

4. ve vztahu k Úřadu práce:

    oznámení volného pracovního místa (příp. jeho obsazení)

5. ve vztahu k finančnímu úřadu je potřeba vyplnit formulář Ministerstva financí, prostřednictvím něhož lze učinit následující přihlášky:

    přihláška k registraci k dani z příjmů FO a PO přihláška k registraci k dani z přidané hodnotypřihláška k dani silničnípřihláška k dani z příjmů jako plátci: daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků; daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně; zajišťující daň z příjmů