České Budějovice mají plán pro organizaci všech druhů dopravy ve městě

 

Město České Budějovice má k dispozici důležitý manuál, jenž bude sloužit jak odborníkům tak i politikům, aby naplňování územního plánu a zejména zlepšování dopravní situace ve městě postupovalo logicky a ve vzájemných vazbách. Jedná se o Integrovaný plán organizace dopravy, který ve středu projednala městská rada a zároveň schválila jeho plán opatření.

            „Integrovaný plán organizace dopravy je zaměřený na dopravu na pozemních komunikacích  a nabízí řešení pro zlepšení vnitřní dopravní prostupnosti města, přičemž zohledňuje potřebu zlepšení vnějšího dopravního napojení na nadřazenou silniční síť. Zároveň klade důraz na nutnost preference veřejných a ekologicky šetrných forem dopravy před individuální automobilovou dopravou. Zpracování materiálu předpokládalo vytvoření nového dopravního modelu města na základě podrobného dopravního průzkumu individuální automobilové dopravy. Tento model bude sloužit městu i při navrhování či posuzování různých dopravně inženýrských opatření, která v budoucnu vyplynou z běžné praxe,“ řekla Ivana Popelová, náměstkyně českobudějovického primátora.

            Nutnost zpracování komplexního integrovaného plánu organizace dopravy vyplynula ze Strategického plánu města České Budějovice, který schválilo zastupitelstvo v roce 2008. Na základě výběrového řízení se tohoto úkolu ujala pražská firma Mott MacDonald. Návrhová část projektu je založena na rozsáhlém sběru dat o intenzitách a směrování dopravy na území města, podkladem  byl i dosud ojedinělý podrobný průzkum pěší dopravy, a to zejména s ohledem na centrum města a další důležité cíle. „Projekt přináší kombinaci krátkodobých i dlouhodobých opatření, od úpravy dopravního značení až po hodnocení nových komunikací ve výhledu příštích dvaceti let. Významnou součástí závěrečné zprávy projektu je plán opatření, přiřazující jednotlivým krokům konkrétní obsah, termíny, odpovědnost a návaznost na další témata,“ uvedla Ivana Popelová. Zároveň připomenula, že město už učinilo první kroky k naplnění navržených úprav čtyř  nejfrekventovanějších křižovatek a přechodů. S žádostí o spolufinancování projektové dokumentace na bezpečnostní a bezbariérové úpravy přechodů, které by zlepšily podmínky pro chodce a zároveň přispěly k plynulosti dopravy, se město obrátilo ke Státnímu fondu dopravní infrastruktury. V případě úspěchu by se tak v nadcházejícím  roce mohlo přistoupit k realizaci navržených úprav.

            Integrovaný plán organizace dopravy, s kterým se již seznámili členové České komory architektů, Komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě i Jihočeské hospodářské komory, bude ještě předložen ke schválení  zastupitelům města.