ČEVAK - aktuální informace 6. června 7:00 hodin

Aktuální informace z ČEVAKu

1) ČOV České Budějovice - dnes v 7:00 hod. byla vypnuta povodňová čerpací stanice, otevřeno stavidlové hradilo na odtoku z ČOV a plně tak obnoven gravitační průtok čistírnou. Odlehčovací komora před ČOV již do Dobrovodské stoky neodlehčuje žádné množství a veškerá odpadní voda přitékající kanalizací na ČOV je vyčištěna na mechanickém stupni (lapač štěrku, česle, lapač písku a usazovací nádrž). Provoz a zatížení biologické čistírenské linky bude nyní postupně obnovován. Koncentrace znečištění v odpadních vodách na přítoku do ČOV je nízká, neboť odpadní vody jsou stále do určité míry naředěny vodami z potoků a řek.

2) Provoz povodňové čerpací stanice na ČOV Č. Budějovice trval 4 dny (od nedělního do čtvrtečního rána).

3) Protipovodňová opatření na ČOV Č. Budějovice vybudovaná po katastrofálních povodních roku 2002 se za červnové povodně 2013 plně osvědčila.

4) Objekty úpravny vody Č. Budějovice a obou zdrojových vrtů (umístěných u úpravny vody a severně od obce Opatovice) nebyly povodní dotčeny a po celý průběh povodně řádně dodávaly do městské vodovodní sítě vyráběnou pitnou vodu.

5) Obdobně jako po srpnových povodních 2002 vyhotoví pracovníci provozovatele pro statutární město České Budějovice podklady se zhodnocením průběhu a dopadů povodně 2013 i s uvedením podnětů pro realizaci budoucích opatření na městské vodohospodářské infrastruktuře.

6) S ohledem na vysokou nasycenost povodí existuje riziko rychlého zvýšení hladiny řek i po menších srážkových událostech. Pracovníci provozovatele jsou proto v režimu zvýšené pohotovosti pro případ opakování povodňové situace.