Nové volby do zastupitelstva obce Hlincová Hora

Volby do zastupitelstev obcí se řídí zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

 

Kdo je oprávněným voličem

Právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo v hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci, městě nebo hlavním městě Praze, dosáhl věku nejméně 18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv; do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části města se zvláštním postavením anebo městské části hlavního města Prahy má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen k pobytu v tomto městském obvodu nebo městské části.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

 

Termín

14. března 2020.

 

Okrsková volební komise
 
- dbá o pořádek ve volební místnosti,
- zajišťuje a dozírá na průběh hlasování,
- sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování,
- odevzdává volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu s výjimkou jednoho stejnopisu zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

Za pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.

Starosta stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně 6, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná.

Další informace o volbách naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz .

 

Registrační úřad, počet volených zastupitelů, potřebný počet podpisů na peticích

Podání a registrace kandidátních listin

     Kontakty

Informace k podmínkám podání kandidátních listin a k průběhu voleb získáte na Magistrátu města České Budějovice, Správní odbor, pracoviště Jeronýmova ul. 1, 2. poschodí, osobně anebo na telefonním čísle 386 805 018 nebo 386 805 001.

Místo podání kandidátních listin:    Správní odbor, Jeronýmova 1, 2. poschodí

                                                  pondělí, středa  8.00 – 11.00, 12.00 – 17.00

                                                  úterý, čtvrtek    8.00 – 11.00, 12.00 – 14.00

                                                  pátek                8.00 – 11.00, 12.00 – 13.30

Kandidátní listiny je nutno podat nejpozději do 8. ledna 2020 do 16.00 hod.

Voličské průkazy

V rámci voleb do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz.

    

 

Stránka byla upravena uživatelem , 20. 12. 2019.