ČOV ČB – čerpání primárního kalu

Úvod

Čistírna odpadních vod pro město České Budějovice byla uvedena do trvalého provozu v roce 1969. V první polovině 80. let již nestačila zpracovat veškeré odpadní vody, a tak v roce 1985 bylo zahájeno rozšíření a modernizace čistírny. V průběhu prací se postupně zvyšovaly požadavky na kvalitu vyčištěných vod i na technické řešení. V období let 1999 – 2001 byla čistírna intenzifikována. V roce 2002 čistírnu značně poškodila povodeň. Náprava škod proběhla v letech 2002 – 2003 s finančním příspěvkem EU. Modernizace jednotlivých provozních celků probíhá průběžně, od roku 2014 byla zahájena obnova aeračního systému aktivačních linek spolu s rekonstrukcí původního automatického řídicího systému a datových linek. V roce 2019 a 2020 byla provedena modernizace technologie odvodnění kalu.

Čistírna odpadních vod městské aglomerace Českých Budějovic je mechanicko-biologická s aktivací a mezofilní anaerobní stabilizací kalu. Vlastníkem ČOV i navazující kanalizační sítě je statutární město České Budějovice, provozovatelem je společnost ČEVAK a.s. Původní návrhová kapacita ČOV České Budějovice činila 370 000 EO, skutečné látkové zatížení se v době intenzifikace pohybovalo okolo 250 000 EO. Po útlumu průmyslové a potravinářské výroby došlo k poklesu jejího látkového zatížení, které tak v posledních letech dosahuje průměrné úrovně cca 135 000 EO. V mechanické části se odstraňují na česlích, v lapáku písku a usazovacích nádržích z odpadní vody plovoucí látky, písek a usaditelné částice. Pro řízení a sledování provozu ČOV je instalován řídicí systém. V současné době je primární kal pro každou usazovací nádrž čerpán jedním čerpadlem do vyhnívacích nádrží I. stupně. V případě poruchy, nebo výpadku jednoho z čerpadel dojde k odstavení 50% kapacity čerpání primárního kalu. Z tohoto důvodu je nutné doplnit záložní čerpadla pro čerpání primárního kalu, aby bylo možné využívat plnou kapacitu ČOV.

 

Popis akce

Bude provedena změna osazení stávajících čerpadel primárního kalu a doplnění čerpadel do sestavy 1 + 100% rezerva u každé linky. Spolu s čerpadly bude provedena nezbytná úprava potrubních tras s ručními armaturami a související stavební úpravy. Součástí zakázky jsou rovněž elektroinstalační práce a ASŘTP (automatický/automatizovaný systém řízení technologických procesů) pro řízení a sledování provozu ČOV.

Dále bude v objektu česlovny osazen nový automatický kontinuální filtr pro dočištění technologické vody použité pro přípravu roztoku flokulantu pro odvodnění kalu.

 

Předpoklad zahájení prací

duben/květen 2021

Předpoklad dokončení prací

září/říjen 2021

Zhotovitel

ČEVAK a. s.

Finanční prostředky

3,6 mil. Kč bez DPH

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 8. 10. 2021.