ČOV ČB – mechanické česle a míchání kalu v uskladňovací nádrži

Popis situace

Pro čištění odpadních vod z městské aglomerace Českých Budějovic slouží stávající mechanicko-biologická čistírna odpadních vod (dále jen ČOV) s aktivací a mezofilní anaerobní stabilizací kalu. ČOV je v trvalém provozu od roku 1969, dalšími etapami rozvoje bylo její rozšíření a modernizace v letech 1989 - 1995, intenzifikace v období let 1999 - 2001 a celková obnova areálu ČOV po povodni, realizovaná v letech 2002 - 2003. Modernizace jednotlivých provozních celků probíhá průběžně, od roku 2014 byla zahájena obnova aeračního systému aktivačních linek spolu s rekonstrukcí původního automatického řídicího systému a datových linek. V roce 2019 a 2020 byla provedena modernizace technologie odvodnění kalu. Vlastníkem ČOV i navazující kanalizační sítě je statutární město České Budějovice, provozovatelem je společnost ČEVAK a.s.

Původní návrhová kapacita ČOV České Budějovice činila 370 000 EO, skutečné látkové zatížení se v době intenzifikace pohybovalo okolo 250 000 EO. Po útlumu průmyslové a potravinářské výroby došlo k poklesu jejího látkového zatížení, které tak v posledních letech dosahuje průměrné úrovně cca 135 000 EO. V současné době jsou splaškové odpadní vody, které přitékají na ČOV předčištěny a zbaveny hrubých nečistot pomocí stávajících mechanických česlí osazených na splaškové lince objektu hrubého předčištění. Tyto česle z roku 1996 jsou na konci své technické životnosti, značně opotřebené a vykazují známky dlouholetého provozu stejně tak jako související zařízení – lis na shrabky a dopravník shrabků. Česle jsou jednou z částí mechanického předčištění – mají za úkol odstraňovat z odpadní vody mechanické nečistoty. Mechanické předčištění je vstupní a důležitou součástí čistícího procesu z důvodu návaznosti dalších procesů čištění odpadních vod na něj navazujících. Vlastní česle slouží k zachycení plovoucích předmětů (vlhčených ubrousků, kuchyňských odpadků, listí, apod.).  Je nutné, aby byly v provozu neustále.

Technické řešení

Jedná se o výměnu stávající technologie na zachycování, odvodnění a dopravu hrubých nečistot a dále kompresoru pro zajištění míchání uskladňovací nádrže. Obnova zařízení spočívá ve výměně dvojice strojně stíraných česlí v sektoru hrubého předčištění včetně souvisejících zařízení jako lisu na shrabky a šnekového dopravníku shrabků a dále míchání kalu v nadzemní válcové uskladňovací nádrži spočívající v osazení kompresoru.  Součástí zakázky jsou elektroinstalační práce, úpravy rozvaděčů a automatického systému řízení technologických procesů.

Předpoklad zahájení prací

leden-únor 2021

Předpoklad dokončení prací

červen 2021

Zhotovitel

ENVI-PUR, s. r. o.

Finanční prostředky

5,58 mil. Kč bez DPH

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 25. 8. 2021.