ČOV ČB – modernizace technologie zahušťování kalu

Čistírna odpadních vod pro město České Budějovice byla uvedena do trvalého provozu v roce 1969. V první polovině 80. let již nestačila zpracovat veškeré odpadní vody, a tak v roce 1985 bylo zahájeno rozšíření a modernizace čistírny. V průběhu prací se postupně zvyšovaly požadavky na kvalitu vyčištěných vod i na technické řešení. V období let 1999 – 2001 byla čistírna intenzifikována. V roce 2002 čistírnu značně poškodila povodeň. Náprava škod proběhla v letech 2002 – 2003 s finančním příspěvkem EU. Modernizace jednotlivých provozních celků probíhá průběžně, od roku 2014 byla zahájena obnova aeračního systému aktivačních linek spolu s rekonstrukcí původního automatického řídicího systému a datových linek. V roce 2019 a 2020 byla provedena modernizace technologie odvodnění kalu.

Čistírna odpadních vod městské aglomerace Českých Budějovic je mechanicko-biologická. Vlastníkem ČOV i navazující kanalizační sítě je statutární město České Budějovice, provozovatelem je společnost ČEVAK a.s. Původní návrhová kapacita ČOV České Budějovice činila 370 000 EO, skutečné látkové zatížení se v době intenzifikace pohybovalo okolo 250 000 EO. Po útlumu průmyslové a potravinářské výroby došlo k poklesu jejího látkového zatížení, které tak v posledních letech dosahuje průměrné úrovně cca 135 000 EO.

Kalové hospodářství je v celém procesu čištění odpadních vod velmi důležité. Čistírenské odpadní kaly jsou všechny odpady, které vznikají během procesu úpravy a čištění vody v ČOV. Za kal se považuje suspenze pevných látek organických i anorganických, které byly původně obsaženy v odpadních vodách. Cílem zahušťování kalu je zvýšit koncentraci pevných látek v kalu natolik, aby bylo další nakládání s tímto materiálem efektivní. Jsou využity gravitační i strojní metody zahušťování. Gravitační zahušťování probíhá v kalové usazovací nádrži, při strojních metodách se používají zahušťovače.

Technické řešení

Dojde k obnově stávajícího zahušťovače včetně příslušenství a kompletního technologického vystrojení v suterénu haly flotace. Dále budou provedeny související nezbytné stavební úpravy v objektu a dále výměna venkovního potrubí pro odvod fugátu z rotačních zahušťovačů. Součástí zakázky jsou elektroinstalační práce, nový rozvaděč a automatizovaný systém řízení technologických procesů.

Předpoklad zahájení prací

06/2021

Předpoklad dokončení prací

12/2021

Zhotovitel

ENVI-PUR, s. r. o.

Finanční prostředky

9,6 mil. Kč bez DPH

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 4. 5. 2021.