Cyklogenerel pro České Budějovice

Ve středu 4.3.2015 byl Radou města České Budějovice odsouhlasen „Plán rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Českých Budějovicích (cyklogenerel)“.

Před tím byl cyklogenerel veřejně prezentován 23.10.2014 (prezentace analytické části) a 10.2.2015 (prezentace návrhové části). Poté byl také představen a odsouhlasen v Dopravní komisi rady města.

Zadavatelem materiálu byl Útvar hlavního architekta a zpracovatelem Ing. Adolf Jebavý, ADOS – Alternativní dopravní studio, Brno.

Cyklogenerel je dlouhodobým systémovým dokumentem, který vychází ze základních principů řešení dopravy pro pěší a cyklisty, stanovený v územním plánu města České Budějovice. Jeho řešení představuje zejména integraci cyklistů a motorové dopravy zejména v ulicích Pražská, Rudolfovská, Dobrovodská, Novohradská, Lidická, Husova, Branišovská, O. Nedbala a dalších.

Vychází z progresivních prvků - vyhrazené jízdní pruhy, piktogramové koridory, víceúčelové pruhy, BUS + cyklopruhy, řadící pruhy pro cyklisty, prostor pro cyklisty - V19,  aj.

Cíle

Hlavním cílem cyklogenerelu je určit základní požadavky na infrastrukturu pro cyklisty, která bude výhledově realizována na jednotlivých městských komunikacích ať už ve vazbě na rekonstrukce komunikací, nebo nezávisle.

Dalším cílem je navrhnout nové samostatné cyklostezky na území města, určit jejich optimální směrové vedení a parametry. Předmětem je i napojení okolních obcí a regionálních a nadregionálních stezek a cyklotras na systém města.

Cyklogenerel určí důležitá propojení pro cyklodopravu, která chybí již dnes, nebo tam, kde jsou vymezeny plochy pro přestavbu, případně rozvojové plochy. Určí základní parametry těchto propojení. Cyklogenerel vychází z dopravně-urbanistického významu jednotlivých komunikací. Zohledňuje stávající infrastrukturu pro cyklisty, možnosti uličního profilu (šířkové uspořádání a možnosti přeložení inženýrských sítí) a předpokládaný rozvoj a záměry v území. Návrhy jsou koordinovány s potřebami veřejné hromadné dopravy. Vedlejším cílem je zvýšení atraktivity pěší a veřejné hromadné dopravy a veřejných prostranství.

Návrh neupřednostňuje segregaci cyklistů v přidruženém dopravním prostoru, ale hledá optimální řešení s ohledem na uliční profil, cílovou skupinu a výchozí a cílová místa. Je posouzen každý konkrétní případ a jsou zhodnoceny výhody a nevýhody infrastruktury vedené samostatně, v přidruženém prostoru, nebo hlavním dopravním prostoru komunikace. Součástí návrhu je i vytipování komunikací, které nevyžadují žádná liniová opatření pro cyklisty. Pro tyto komunikace je navržena vhodná forma zklidnění, nebo jsou ponechány bez návrhu.

Požadavky

Přestože je cyklistický provoz do značné míry specifický, jsou obecné požadavky na systém v mnohém podobné požadavkům, které jsou kladeny na dopravní síť jako celek:

 • bezpečnost,
 • plošná dostupnost území,
 • atraktivita propojení,
 • spojitost sítě,
 • plynulost pohybu.

Návrh řešení

Řešení cyklistické dopravy bylo historicky orientované na uzavřený systém bezpečných tras se snahou o minimalizaci kontaktu s motorovou dopravou. Výsledkem tohoto přístupu je nedostatečně hustá, nespojitá síť cyklostezek a komunikací uzpůsobených provozu cyklistů, která není schopná nabídnout cyklistům plynulost a komfort srovnatelný s automobilovým provozem.

Cyklisté proto nadále využívají jedinou síť, která tyto atributy splňuje a tou je existující síť pozemních komunikací. A to plošně. Někteří proto, že vybudovaná infrastruktura nevyhovuje jejich nárokům, všichni potom proto, že úplnou obsluhu území uvažovaná „cyklistická“ síť nemůže poskytnout.

Z tohoto důvodu se návrh nesoustředí, jak již bylo uvedeno výše, pouze na vybrané komunikace, ale posuzuje celou komunikační síť.

Pro účely dalšího použití generelu slouží výsledný návrh. Ten zjednodušenou formou prezentuje charakteristické typy opatření pro jednotlivé úseky výsledného komunikačního systému a doporučených propojení v území.

Neoddělitelnou součástí generelu je soubor vzorových opatření, seřazených do funkčně podobných typů, která lze aplikovat na jednotlivé úseky podle doporučení, vyplývajících ze souboru hlavních zásad.

Hlavní směry 

Generel identifikuje sedm hlavních směrů, kde je třeba pracovat na zlepšení. Jedná se tedy o komplexní strategii těchto opatření:

 • spojitá síť cyklotras (jedná se o nabídku rychlých, přímých a bezpečných spojení k nejdůležitějším cílům);
 • průchodnost (pro cyklistu je velmi důležité moci se plynule pohybovat v dopravě – soustředění na přednostní převedení cyklodopravy v křižovatkách);
 • parkování a půjčovny kol (potřeba vytváření parkovacích podmínek zejména u cílů cest, tedy v centru města, u veřejných institucí, u škol a přestupních terminálů hromadné dopravy);
 • bezpečnost (zásady bezpečnosti musí být zohledněny jednak při realizaci opatření na komunikaci, ale také je třeba působit na veřejnost v rámci kampaní, školení, ale i restrikce;
 • více druhů dopravy – svoboda volby (svoboda volby mezi různými dopravními prostředky, zejména kombinace jízdního kola a městskou a příměstskou dopravou);
 • správa  a údržba (soustředit se na údržbu cyklotras a sladit ji s údržbou ostatních komunikací);
 • otevřenost, dialog, informovanost (to jak město komunikuje s veřejností, která používá jízdní kolo k pohybu po městě je jednou ze známek, jakou prioritu jim dává; dostatek informací, mapy, značení, kampaně, billboardy, loga kola na MHD, samotná jasně viditelná infrastruktura, to vše je důležitou součástí vstřícné politiky města směrem k cyklistické veřejnosti.

Připomínky a náměty

V současné době je stále možné zasílat vaše připomínky či náměty na adresu sramm@c-budejovice.cz.