Desátá změna územního plánu se týká ochrany před povodní

Českobudějovičtí zastupitelé  schválili na svém  zasedání 10. listopadu 2005 změnu územního plánu města, která identifikuje hlavní problémy metropole z hlediska protipovodňové ochrany. Její součástí je přehodnocení dosavadních funkčních určení jednotlivých částí města, jež  jsou na základě územního plánu zahrnuty do zastavitelných území ve vazbě na protipovodňovou ochranu. Cílem změny je zhodnotit možnosti a vytvořit předpoklady pro realizaci protipovodňových opatření a v návaznosti na to zvážit i možnosti rozvoje území města aplikovanou ochranou před nepříznivými vlivy povodní.

„Tato změna územního plánu specifikuje podmínky pouze pro novou výstavbu. České Budějovice byly kvůli ní rozděleny na několik funkčních typů podle stupně ochrany před možnou velkou vodou,“ vysvětlil náměstek českobudějovického primátora Juraj Thoma (ODS) a dodal, že pouze v jednom případě znamenala schválena změna přeřazení doposud zastavitelného území mezi území nezastavitelná.

Změna  byla zpracována na základě usnesení vlády k Programu podpory aktualizace územně plánovací dokumentace obcí postižených povodněmi se zaměřením na protipovodňovou ochranu a metodiky pro realizaci tohoto programu. Záměr na její pořízení schválili českobudějovičtí zastupitelé již v roce 2003. V lednu 2004 byl záměr změny veřejně projednán. V květnu téhož roku pak zastupitelé schválili samotný návrh zadání, který se veřejně projednával od února do května letošního roku. V červnu zastupitelé vzali na vědomí námitky občanů k celé záležitosti a rozhodli o nich. V listopadu pak změnu definitivně schválili jednomyslně všichni přítomní zastupitelé.

„Jedná se teprve o desátou změnu územního plánu,“ zdůraznil  náměstek Thoma. Doplnil, že v souvislosti s územním plánem zastupitelé na svém posledním zasedání projednali dalších sedm žádostí, tzn. záměrů na změnu plánu a akceptovali přitom náměstkův  návrh spočívající ve zmírnění míry regulace v územním plánu. „Záměry se týkaly změny plánu, stanovující měkčí podmínky pro provoz živností ve městě, možnosti zastavění dosud nezastavitelných pozemků nebo možnosti svedení příští dálnice D3 do přesypaného zářezu, tedy jakéhosi „tunelu“ v úseku mezi Suchým Vrchným a Dobrou Vodou,“ doplnil Thoma.

Změny územního plánu města České Budějovice schválené zastupitelstvem města 10. 11. 2005:

  1. Změna č. 10 závazné části územního plánu města České Budějovice ve vazbě na dopad povodní v srpnu 2002; předmětem schválené změny je vytvoření územně plánovacích předpokladů pro realizaci příštích protipovodňových opatření; jedna změna funkčního využití makrobloku ze zastavitelného území na nezastavitelné; stanovení technických podmínek pro novou výstavu v návaznosti na začlenění území města do jednotlivých z pěti typů územní protipovodňové ochrany;

Zadání změny územního plánu města schválené zastupitelstvem města 10. 11. 2005:

  1. Zadání změny územního plánu města  v lokalitě 3.6.2. Zavadilka (makroblok 3.6.2.015) v k.ú. Haklovy Dvory; předmětem schváleného zadání změny je změna funkčního využití území z kategorie bydlení zahradní (minimální rozloha parcel 1500 m2) na kategorii zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným individuálním v příměstí (minimální rozloha parcel 550 m2);

Záměry pořízení změny územního plánu města schválené zastupitelstvem města 10. 11. 2005:

  1. záměr pořízení změny územního plánu města v lokalitě 2.1.1. Suché Vrbné (makroblok 2.1.1.009, 2.1.1.012); záměr změny předpokládá umožnění nástavby stávajícího domu využívaného k administrativním účelům o další nadzemní podlaží, tj. na dvě nadzemní podlaží ze stávajícího jednoho;
  2. záměr pořízení změny územního plánu města v lokalitě 2.1.2. Pětidomí (makroblok 2.1.2.004) předpokládá změnu u kategorie zastavitelného území s převažujícím charakterem obytným individuálním v předměstí na zastavitelné území s převažujícím charakterem smíšeným kolektivního bydlení v předměstí; má umožnit rekonstrukci stávajícího obytného objektu na účelem provozu distribuce kávy a gastronomického zařízení;
  3. záměr pořízení změny územního plánu města v lokalitě 2.1.7. Suché Vrbné-průmyslový obvod (makroblok 2.1.7.065) předpokládá změnu funkčního využití území ze zemědělského půdního fondu na zastavitelné území s převažujícím charakterem smíšeným kolektivního bydlení v předměstí; má umožnit stavbu sídla firmy a obytného rodinného domu;
  4. záměr pořízení změny územního plánu města v lokalitě 4.0.3. Kaliště (makroblok 4.0.3.007) předpokládá změnu funkčního využití území ze zemědělského půdního fondu na zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným individuálním  venkovským na venkově;  má umožnit výstavbu samostatných rodinných domů na okraji městské části Kaliště;
  5. záměr pořízení změny územního plánu města České Budějovice ve vazbě na dálnici D3 předpokládá svedení příští dálnice D3 do přesypaného zářezu („tunelu“) v úseku mezi Suchým Vrbným a Dobrou Vodou se snahou minimalizovat hlukovou zátěž z dálnice do obytné zástavby; proces bude pokračovat podle studie technické a ekonomické přípustnosti tohoto řešení, které zpracovává ŘSD;

Záměry pořízení změny územního plánu města zamítnuté zastupitelstvem města 10. 11. 2005:

  1. záměr pořízení změny územního plánu města ve věci úpravy podmínek pro dopravu v klidu v celém správním území města; předpokládal zavedení přípustnosti výstavby nových řadových garáží na území města (nyní vyloučena); doporučeno řešit vestavbou nebo výstavbou jiného typu objektu, který bude plnit současně anebo výlučně funkci pro parkování (nyní přípustné);
  2. záměr pořízení změny územního plánu města v lokalitě 3.3.1. Nemanický rybník (makroblok 3.3.1.004) předpokládal změnu funkčního využití území mezi Pražskou silnicí a rybníkem Nemanickým z nezastavitelného území rekreační zeleně na zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení v příměstí; měl umožnit využití území ke komerčním podnikatelským aktivitám; nedoporučeno s ohledem na ochranu hráze a vodoteče z Nemanického rybníka;

Podrobnější informace o obsahu a dalším harmonogramu procesu projednání a schvalování lze získat na odboru územního plánování a architektury Magistrátu města České Budějovice.