Devatero otázek a odpovědí k nové psí vyhlášce

Zastupitelstvo města na svém zasedání 14. března 2013 schválilo novou obecně závaznou vyhlášku, která mimo jiné upravuje pravidla pohybu psů na veřejných prostranstvích. Vyhláška je účinná od 30. března 2013.Nejčastějsí dotazy k nové "psí vyhlášce"

Na kterých místech je povinné používat vodítko?

Znamená to, že na jiných než výše uvedených místech může být pes bez vodítka?

Kam se se psem nesmí vstupovat vůbec?

Musí psi stále nosit evidenční známky?

Co se mění u místních poplatků ze psů?

Je povinné používat psí náhubky?

Je povinné uklízet psí exkrementy?

Týká se vyhláška i jiných zvířat než psů?

Jak se trestá porušování vyhlášky?Na kterých místech je povinné používat vodítko?

Vodítko musí být použito na veřejných prostranstvích v následujících lokalitách:

    • historické jádro města včetně parku Na Sadech,
    • Lannova třída,
    • Sokolský ostrov,
    • park Háječek,
    • lokalita Vrbenské rybníky.

Přesné hranice území, v nichž tato povinnost platí, jsou vyznačeny na dvou přehledných mapkách (střed města, Vrbenské rybníky), které tvoří přílohu č. 1 vyhlášky.

Povinnost mít psa na vodítku platí také na všech „smíšených“ cyklostezkách ve městě (tj. na těch stezkách, které mohou dle dopravního značení používat současně chodci i cyklisté). Zde navíc nesmí vzdálenost mezi vámi a doprovázeným psem překročit délku jednoho metru.Znamená to, že na jiných než výše uvedených místech může být pes bez vodítka?

Samotná vyhláška použití vodítka nařizuje pouze ve výše uvedených lokalitách. Na ostatních místech je tak možný volný pohyb psů. I zde však vyhláška ukládá obecnou povinnost mít psa pod neustálým dohledem a přímým vlivem. Pes tak nesmí bez dozoru či nekontrolovaně pobíhat a obtěžovat jiné osoby. Splnění této povinnosti si proto v závislosti na povaze psa může vyžádat použití vodítka i na dalších místech, kde jinak vyhláška vodítko povinně nevyžaduje.

Bez ohledu na vyhlášku také vždy platí povinnosti dané příslušnými zákony. Např. pravidla silničního provozu zakazují volné pobíhání zvířat po komunikacích, obdobně je zákonem o ochraně zvířat proti týrání ukládána povinnost zabezpečit zvíře proti úniku apod.Kam se se psem nesmí vstupovat vůbec?

Se psem nelze vstupovat na místa označená zvláštním piktogramem. Jde především o dětská hřiště, pískoviště a další podobná místa.

Pokud jste nalezli poškozený piktogram, anebo jste přesvědčeni, že nějaké neoznačené veřejné prostranství by mělo být takovým piktogramem označeno, budeme velmi rádi, pokud se se svým podnětem obrátíte na odbor správy veřejných statků magistrátu města.Musí psi stále nosit evidenční známky?

Ano, tato povinnost zůstává v nové vyhlášce zachována. Od 1. ledna 2014 však v této oblasti dojde k podstatným změnám. Evidenční známky budou nově vydávány jen s roční platností, bude tedy nezbytné si každý rok do konce března (kdy je splatný místní poplatek ze psů) vyzvednout na úřadě novou známku pro daný rok. Nová známka bude vydávána vždy po zaplacení poplatku ze psů.

Trvale označení psi („čipovaní“, tetovaní) však budou od povinnosti nosit evidenční známku osvobozeni zcela. A to za podmínky, že majitel psa splnil na úřadě svou ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů a současně předložil potvrzení veterinárního lékaře o provedeném označení psa.

Výjimka bude i u některých dalších psů, na které se dle poplatkové vyhlášky vztahuje osvobození od místního poplatku ze psů (např. u osob nevidomých). U těchto psů bude vydávána známka bez výše uvedeného ročního omezení (samozřejmě i tito psi, budou-li „čipovaní“ či tetovaní, nebudou muset nosit známku vůbec).Co se mění u místních poplatků ze psů?

Schválená „psí“ vyhláška řeší pouze pohyb psů včetně nošení evidenčních známek, samotné poplatky jsou upravovány v jiné vyhlášce města (vyhláška o místních poplatcích). Její změna je plánována od nového poplatkového období, tedy od 1. ledna 2014. Změna této vyhlášky bude projednávána na podzim letošního roku a uvažuje se v ní o osvobození „čipovaných“ a tetovaných psů od poplatků (vedle osvobození od povinnosti nosit evidenční známku, které bude platit od nového roku na základě již schválené „psí“ vyhlášky). V každém případě u poplatků ze psů za rok 2013 se nic nemění, o změnách pro příští roky pak budou občané včas informováni, jakmile bude výše uvedená poplatková vyhláška projednána a schválena.Je povinné používat psí náhubky?

Vyhláška používání psích náhubků nenařizuje. Povinnost použít jej však může být podle okolností dána jinak. Například podle přepravních podmínek Dopravního podniku města České Budějovice musíte použít náhubek ve vozidlech MHD, pokud psa nepřepravujete ve schránce.Je povinné uklízet psí exkrementy?

Samozřejmě. Každý je povinen neprodleně uklidit exkrement, který na veřejném prostranství způsobil jím doprovázený pes. Vyhláška tuto povinnost nově výslovně zakotvuje a její porušení je postihováno jako přestupek.Týká se vyhláška i jiných zvířat než psů?

Vyhláška je zaměřena na pravidla pohybu psů. Koček ani jiných domácích mazlíčků se nedotýká. Vyhláška však zakazuje vstupovat do historického jádra města s hospodářskými zvířaty, včetně koní a poníků. Výjimku z tohoto zákazu mají potahová vozidla tažená koňmi či poníky, pokud se pohybují po pozemní komunikaci. Další výjimka může být radou města schválena pro pořadatele společenských, kulturních, sportovních a jiných akcí, které jsou v historickém jádru pořádány.Jak se trestá porušování vyhlášky?

Porušení výše uvedených povinností, zakotvených vyhláškou města, je přestupkem dle zákona na ochranu zvířat proti týrání, přestupkového zákona nebo jiných zákonů, v závislosti na konkrétním porušení. Za tyto delikty hrozí peněžité pokuty v různé výši (např. znečištění veřejného prostranství při porušení povinnosti uklidit psí exkrement je postihováno pokutou až do výše 20 000 Kč při projednání přestupku ve správním řízení). Pokud postih ukládá strážník přímo na místě, lze uložit blokovou pokutu do 1 000 Kč.