Doprava v klidu - parkovací domy

Dalším komplexním řešením problematiky parkovaní v klidu a jedním z uvažovaných způsobů je budování kapacitních parkovacích domů. Zpracovaná objemová studie parkovacího domu České Budějovice - lokalita u městské sportovní haly představuje vizi parkovacího domu, který by měl zásadním způsobem navýšit kapacitu v blízkosti centra města s předpokládaným počtem cca 450 parkovacích míst. V současnosti se zde nachází již nedostačující povrchové parkoviště.

Urbanistické řešení

 • strategická poloha pozemku pro vstup do centra města, 10 minut chůze
 • od náměstí Přemysla Otakara II.
 • výborná dopravní dostupnost z páteřní komunikace Na Dlouhé louce
 • propojení jednotlivých typů dopravy ve městě (pěší, cyklistická, hromadná, automobilová, vodní)
 • vznikne záchytné parkoviště pro návštěvníky i obyvatele města
 • bude vytvořena dostatečná kapacita pro sportovní halu, Budvar arénu, sportoviště na Sokolském ostrově a doplněna parkovací místa pro Výstaviště České Budějovice
 • parkovací dům – nástupní bod pro všechny formy městského života – kultura, sport, relaxace
 • strategické místo pro nástup na cyklostezky, inline stezky a do parku Stromovka

Architektonické řešení

 • návrh vychází z přirozené estetiky funkce objektu a jeho konstrukčního
 • a dispozičního řešení
 • je uvažována transparentní vzdušná fasáda tvořená sítí porůstající zelení – „zelený“ dům je spjatý se svým okolím
 • řešení je energeticky nenáročné – otevřená fasáda umožňuje přirozené větrání a minimalizuje tak nároky na VZT
 • „dynamická“ část objektu (parkovací rampy) reaguje na komunikaci Na Dlouhé louce
 • „statická“, směrem k městu respektuje stávající sportovní halu a zároveň nepředurčuje podobu jejího budoucího rozvoje
 • splynutí s okolním prostředím – princip „zelené fasády“

Návrh řešení zeleně

Popínavá zeleň je jedním ze základních architektonických principů celého záměru. „Zelená fasáda“ propojuje stavbu se svým okolím, činí ji přívětivější pro uživatele a eliminuje její vliv na okolní zeleň. Kolem celé budovy bude vytvořen záhon, který bude mít minimální šířku 0,7m, musí být na rostlém terénu a musí obsahovat kvalitní zeminu. K výsadbě budou použity ovíjivé typy popínavých dřevin, či typy s úponky. Byly vybrány takové taxony, které rostou bujně, bez problémů a které jsou v krátké době schopny dorůst až do nejvyšších pater. Budou vysazeny k nainstalovanému lankovému systému, který bude kopírovat rastr podélných sloupů a příčných vazníků. Tak i popínavé dřeviny vytvoří na stěnách budovy tento rastr, což bude pohledově efektní. Samozřejmostí je následná údržba, která bude kromě jiného spočívat i v omezování růstu popínavých dřevin nechtěným směrem. Popínavé dřeviny budou vysázeny ke každé patce sloupu v počtu 2 ks. Mezi popínavé dřeviny (mezi sloupy) budou vysázeny okrasné keře maximální výšky do 1m. Taxony popínavých dřevin a keřů budou voleny i vzhledem ke světovým stranám a tedy vzhledem k oslunění.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 4. 2. 2021.