Doprava v klidu - parkovací domy Dynamo

V rámci komplexního řešení problematiky parkování v klidu jsou průběžně mapovány další lokality pro budování kapacitních parkovacích domů. Zpracovaná ověřovací studie parkovacího domu Dynamo v Českých Budějovicích je koncepční součástí řešení problému parkování v klidu, a to především díky navýšení parkovací kapacity v blízkosti centra města o zhruba 320 míst.

Navrhované řešení

V návrhu jsou respektovány požadavky investora na zachování příchodu pěších na fotbalový stadion s důrazem na oddělený přístup méně ukázněných hostujících fanoušků, možnost jejich dopravy autobusy, stejně tak na možný přístup složek policie, hasičů a záchranné služby. Návrh počítá se zřízením veřejných toalet mimo objekt parkovacího domu (kvůli zamrzání vody by bylo neefektivní toto řešit v rámci nevytápěného objektu).

Půdorysně se jedná o obdélníkové řešení s jízdními rampami se spádem 4,22 %. V tomto případě je navrženo jedno podlaží z 50 % jako podzemní a 4 nadzemní podlaží. Výškové uspořádání – výškově i hmotově navazuje objekt parkovacího domu na východní tribunu fotbalového stadionu.

Venkovní úpravy zahrnují zpevněné plochy a sadové úpravy. Nová zpevněná plocha se předpokládá na pojízdných i pochozích komunikacích vně parkovacího domu. Ve všech částech předpokládáme výsadbu druhově rozmanitých stromů. Jejich rozmístění a druhovost by vycházela nejen z místních podmínek, ale i potřeby využívat vzrostlé stromy jako přírodní klimatizaci. Zastřešení parkovacího domu je navržené s extenzivní zelenou střechou využívající hydrofilní čedičovou vatu. Na fasádách se předpokládá popínavá zeleň.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 4. 2. 2021.