Doprava v klidu - parkovací zóny

Jiným způsobem řešení dopravy v klidu je budování a rozšiřování parkovacích zón. Město připravuje 3. etapu projektu organizace dopravy v klidu na vymezené části území Statutárního města České Budějovice, která navazuje na již zprovozněnou rozšířenou parkovací zónu 2017 (1. etapa) a 2019 (2. etapa). Spuštění třetí etapy bude harmonizováno s dokončením druhé etapy  –  oblast Jihovýchod. Součástí řešení parkovacích zón je i zprovoznění a zpřístupnění záchytného parkoviště P+R Jírovcova o celkové kapacitě cca 480 míst a na něj navazující provoz elektrobusů.

Stávající dopravní situace v lokalitě

Současná celková kapacita hodnoceného území je 2 029 parkovacích stání na místních komunikacích, kterou využívá průměrně 2 843 osobních automobilů, což reprezentuje obsazenost 140,1 % místních komunikací. Volná místa téměř neexistují. V porovnání s rokem 2013 došlo k úbytku cca 90 parkovacích stání, což jsou asi 4% dostupné parkovací kapacity na místních komunikacích. Celková parkovací kapacita poklesla především vlivem lokálních rekonstrukcí komunikací.

Koncepce řešení parkovacích zón

 • Návrh parkovacích zón vychází z analýz dopravy v klidu, které byly podkladem pro návrh rozsahu zóny a jejích regulačních pravidel.
 • Projekt parkovacích zón se neomezuje pouze na regulaci parkování, ale jedním ze základních principů je snaha dosáhnout vyrovnaných bilancí zejména pro rezidentní uživatele. Proto Projekt PZ obsahuje také doprovodná opatření, které obsahují:
 1. PZ jsou navrženy v souladu s ideou zón TEMPO 30, přičemž omezení rychlosti musí přispět ke zklidnění dopravy a současně umožnit efektivnější využití ploch komunikací (musí být zachována průjezdnost sběrných komunikací a koridorů pro MHD)                                                          
 2. Změnu zatřídění ploch do místních komunikací
 • PZ je navržená k realizaci jako 3. etapa rozšíření a obsahuje samostatnou ucelenou oblast. Podmínkou realizace této parkovací zóny „JIH" je zprovoznění parkovací zóny „Jihozápad", která byla součástí etapy 2. Parkovací oblast „JIH” je vymezena následujícími hranicemi: Mánesova ul. – Novohradská – IV. železniční koridor – Papírenská ul. – řeka Vltava.
 • PZ bude členěná dle modifikovaného schématu:
 1. Lokality smíšeného parkování návštěvníků, bydlících a podnikatelů
 2. Lokality parkování pouze pro bydlící a podnikatelé s možným regulovaným přístupem návštěvníků
 3. Lokality návštěvnické pro krátkodobé parkování
 4. Lokality určené pro parkování speciálních skupin (MP, PČR, MM ČB, ZTP, zdrav., …)
 5. Parkovací stání osob se sníženou schopností pohybu bydlících v zóně i mimo ni
 6. Obslužné zásobovací boxy

Cenová politika PZ bude reflektovat atraktivitu jednotlivých území. PZ bude mít jednotné svislé a vodorovné dopravní značení pro jednotlivé uživatelské skupiny. Součástí PZ „JIH” by mělo být i parkoviště „Dynamo". Cílem PZ 3. etapy - „JIH” je eliminace přelivu vozidel z parkovací zóny z historického jádra a severu, dlouhodobého parkování ve vazbě na historické jádro a zaměstnaneckého parkování z přilehlých komerčních a administrativních objektů – ochrana obytných souborů před zbytnou dopravou.

Celkové zhodnocení navrhovaných opatření

Projekt se neomezuje pouze na regulaci parkování, ale jsou s ním současně řešeny i ostatní atributy parkovacího systému. Dochází k zásadnímu navýšení parkovacích kapacit na místních komunikacích. Díky využití principů zón TEMPO 30 dojde k celkovému zklidnění dopravy a zvýšení atraktivity města a aktivit, které se v centrální oblasti vyskytují. Celý projekt je doprovázen i parkovišti záchytného parkování P+G (prozatím v severní části parkovací zóny), které jsou napojeny na linky MHD. Linka MHD propojuje i navrhovanou 3. etapu na parkoviště P+R Jírovcova a P+G Dynamo a nabízí tudíž alternativu všem dosud parkujícím v dotčeném území.

Celý systém vytváří podmínky pro to, aby kleslo zatížení místních komunikací o 20 % oproti stavu roku 2013 resp. 2020, kdy byly zpracovány dopravní průzkumy. Na druhé straně je nutno se připravit na potřebu vysokých finančních investic, nicméně jejich návratnost se pohybuje na úrovni 36 měsíců.

Obsazenost záchytného parkoviště P+R Jírovcova v měsíci srpnu 2020:

 • parkoviště využilo cca 8,5 tisíce vozidel za měsíc (v měsících mimo prázdniny to bývá až 10 tis. vozidel/měsíc)
 • průměrná obsazenost v pracovní dny byla 360 - 400 vozidel (kapacita je 438 parkovacích míst)
 • průměrná obsazenost o víkendu byla do 150 vozidel
Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 4. 2. 2021.