Řízení dopravy - DIŘC

Cílem této technické studie je návrh řešení stavebních úprav a rozsahu technologické přípravy objektu – budovy Dopravního podniku města České Budějovice, a.s., na adrese Horní 2508/22, České Budějovice za účelem vybudování Dopravního informačního a řídícího centra (DIŘC).

Systematické budování inteligentních dopravních systémů (ITS - zkratka inteligent traffic system) vychází rámcově z Projektu řízení dopravy zpracovaného pro město České Budějovice v průběhu roku 2015. V souvislosti s možnostmi využít dotační projekty Evropské unie pro budování takových dopravních systémů vznikl v roce 2016 orientační plán postupné realizace jeho dílčích subsystémů nebo jednotlivých částí. Souběžně s těmito přípravami probíhá rozšíření systému placeného stání v ulicích města, které nemůže být z dotačních prostředků hrazeno. Také Dopravní podnik města České Budějovice dlouhodobě vyvíjí činnost směřující k realizaci či modernizaci svých služeb a funkcí, na nichž se podílejí právě inteligentní dopravní systémy (ITS). 

Stávající stav

V provozu jsou dílčí části ITS se sítí a serverovou technologií, jako např. systémy MHD provozované Dopravním podnikem, systémy regionálních dopravců ve veřejné dopravě, systémy světelné signalizace nebo městský kamerový dohlížecí systém. Tyto systémy zatím nejsou vzájemně provázány tak, aby mohly poskytovat data některým jiným shodným systémům či subjektům. Existuje také řada dalších spíše neprovázaných systémů v oblasti parkování, meteorologických informací, správy komunikací a přestupků, evidence uzavírek nebo koordinace veřejné dopravy.

Blízká budoucnost 2022

Předpokládá se především realizace systémů navržených pro spolufinancování z evropských projektů, včetně realizace Dopravního informačního a řídicího centra, díky kterému budou všechny subsystémy ITS vzájemně provázány. Dojde k realizaci a aktualizaci množství funkcí a doplnění zcela nových subsystémů, jako jsou strategické a další dopravní detektory, automatická detekce excesů a související dopravní modely, oblastní řízení dopravy, navádění na objízdné trasy v případě nehod, nebo také systémy pro dopravu v klidu včetně navádění na parkoviště, rezervace parkovacích míst a automatické kontroly parkování. Předpokládá se realizace množství dopravních informačních systémů, ať už na infrastruktuře, tak pro využití před jízdou nebo ve vozidle za jízdy. Očekáváno je též budování bezpečnostních systémů, jako je automatické tísňové volání, nebo systémy umožňující detekci přestupků a identifikaci přestupců.

Vzdálená budoucnost 2030

V období, kdy již bude zavedena funkce Dopravního informačního a řídicího centra, budou především rozšiřovány funkce všech subsystémů ITS, do funkcí začleňováni další účastníci (např. regionální dopravci do preference veřejné dopravy). Předpokládá se ve větším množství realizace sběru dat z plovoucích vozidel, podpora kooperativních systémů, ať už na bázi čistě vozidlových, nebo i infrastrukturních komunikačních zařízení. Bude rozšiřována vazba na další projekty a aplikace v rámci budování projektů pod společným označením Chytré město. Předpokládá se rozšiřování funkcí detekce účastníků dopravy, a také ladění algoritmů v oblasti organizace a řízení dopravy v reakci na poznatky a zkušenosti získané v úvodních letech provozu.

Koncepce Dopravního informačního a řídícího centra (DIŘC)

Vybudování DIŘC v sobě zahrnuje dopravní řídící ústřednu, modernizovaný dispečink MHD, dohledové centrum MP a množství dalších technologií zajišťujících přenos, zpracování, vyhodnocování, ukládání a distribuci aktuálních dopravních dat a řídících pokynů pro navazující telematické aplikace, uživatele dopravního systému města a případně i pro další odloučená pracoviště. Součástí DIŘC bude také trvalý dispečerský dohled. DIŘC bude poskytovat především ucelený přehled o aktuální dopravní situaci a technickém stavu všech telematických subsystémů v reálném čase, bude zajišťovat řízení dopravy na celém území města České Budějovice a přilehlé aglomerace, především díky modernizovaným SSZ křižovatkám, proměnnému dopravnímu značení (PDZ), zařízení pro poskytování provozních informací (ZPI) a informacím předávaným na dopravní portál a do mobilních zařízení uživatelů dopravního systému města. Výsledkem bude sloučení všech stávajících odloučených pracovišť zabývajících se bezpečností a plynulostí (silničního) provozu do jednoho objektu a vytvoření moderního Dopravně informačního a DIŘC  Č. Budějovice.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 21. 2. 2022.