Doručování výpovědi zaměstnancem zaměstnavateli

Modelový příklad:Zaměstnavatel odmítá převzít okamžité zrušení pracovního poměru, které se mu snažím doručit, neboť mi již druhý měsíc nezaplatil mzdu. Osobní předání nebylo možné, neboť zaměstnavatel se v kanceláři již nevyskytuje a doporučený dopis se mi vrátil s tím, že adresát byl 10. 4. 2012 vyrozuměn a zásilku si nevyzvedl. Mám nabídku na jinou práci, o kterou bych nerad přišel a potřebuji vědět, zda pracovní poměr skončil, případně k jakému datu.

Situace, kdy  se zaměstnavatel nezdržuje na pracovišti, nelze se s ním telefonicky spojit a nepřebírá poštu, jsou celkem časté. Zaměstnanec se tak dostává do obtížné situace. Zvláště v případech, kdy chce ukončit pracovní poměr, je ponecháván v nejistotě, zda pracovní poměr trvá nebo byl řádně ukončen.

Právní úprava doručování písemností  podle zákoníku práce je velmi nevyvážená, pokud jde o možnosti zaměstnavatele a zaměstnance. Doručuje-li totiž písemnost zaměstnavatel zaměstnanci, je písemnost považována za doručenou i tehdy, odmítne-li ji zaměstnanec převzít nebo nevyzvedne-li si ji zaměstnanec na poště nebo na obecním úřadě ani do 10 pracovních dnů po uložení zásilky a vyrozumění adresáta. Zde se uplatňuje tzv. fikce doručení, podle níž je písemnost doručena posledním dnem této lhůty.

Zákoník práce zaměstnanci takové možnosti nedává. Zaměstnanec doručuje písemnost určenou zaměstnavateli zpravidla osobním předáním v místě sídla zaměstnavatele. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen převzetí písemnosti potvrdit.  Písemnost v tomto případě nemusí přebírat osobně zaměstnavatel, postačí i oprávněný zaměstnanec (např. v podatelně, na personálním oddělení apod.). Zaměstnanec může pochopitelně doručit písemnost zaměstnavateli i poštou nebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Právě v situaci, kdy zaměstnavatel písemnost převzít odmítá nebo mu ji osobně předat nelze z jiných důvodů, je doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nejdostupnější řešení. Pak je optimální písemnost zaslat zaměstnavateli s dodejkou, neboť budete potřebovat potvrzení o doručení v písemné podobě. U této formy doručování je pro určení okamžiku doručení písemnosti třeba využít zkušeností soudní praxe, kde se ustálil názor, že písemnost zaměstnance je doručena, jakmile se dostane do sféry zaměstnavatelovy dispozice. To je v okamžiku, kdy zaměstnavatel získá možnost seznámit se s danou písemností. Není přitom vždy nezbytné, aby se zaměstnavatel opravdu s obsahem listiny seznámil, rozhodující je, aby tuto možnost objektivně měl.

V daném případě měl Váš zaměstnavatel možnost seznámit se s Vaším okamžitým zrušením pracovního poměru dne 10. 4. 2012, kdy byl o uložení zásilky vyrozuměn. Tento den tedy můžeme považovat za den doručení. Vzhledem k tomu, že účinky okamžitého zrušení pracovního poměru nastávají dnem, kdy byl tento písemný projev doručen druhému účastníku, dne 10. 4. 2012 byl zrušen Váš pracovní poměr.

Shrnutí:

1. Zaměstnanec doručuje písemnost určenou zaměstnavateli zpravidla osobním předáním v místě sídla zaměstnavatele. Doručení prostřednictvím provozovatelů poštovních služeb je také možné.

2. Písemnost může být předána i zaměstnancům zaměstnavatele oprávněným k přebírání písemností. Vždy je vhodné požádat o potvrzení převzetí písemnosti.

3. Doručujete-li zaměstnavateli písemnost prostřednictvím provozovatele poštovních služeb  a zásilka se Vám vrátí jako nedoručená, dnem doručení je den, kdy o uložení zásilky byl zaměstnavatel vyrozuměn.

Za Iuridicum Remedium, o.s.  Mgr. Markéta Munková, spolupracující advokátka
 
 
 

Tento článek vznikl v rámci realizace projektu "Profesionální právní pomoc při vstupu a setrvání na trhu práce" Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.