Dotační program na podporu sociální oblasti v roce 2012

Vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2012.

Vyúčtování se předkládá na určeném formuláři v termínu uvedeném ve smlouvě o poskytnutí dotace. Je nutné doložit prvotní (např. faktury, účtenky za hotové, smlouvy)  i druhotné (např. výpisy z účtu o provedených platbách za faktury, výdajové pokladní doklady při při platbách za hotové) účetní doklady. Při dokládání mezd nezapomeňte doložit i doklady o odvodech na zdravotní a sociální pojištění a o odvodech daně. Dále je nutné doložit i svou spoluúčast (nestačí doložit jen náklady ve výši poskytnuté dotace). 

 

Výsledky 2. výzvy Dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2012

Rada města České Budějovice na svém zasedání dne 2. 5. 2012 svým usnesením č. 706/2012 schválila na základě doporučení sociální komise RM poskytnutí neinvestičních dotací do 50 tis. Kč. Zároveň doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí neinvestičních dotací nad 50 tis. Kč. Zastupitelstvo města dne 21. června tyto doporučené žádosti usnesením č. 202/2012 schválilo.

1/ Seznam podpořených žádostí s dotací do 50 tis. Kč

2/ Seznam podpořených žádostí s dotaci nad 50 tis. Kč

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Výsledky 1. výzvy Dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2012

Rada města České Budějovice na svém zasedání dne 21. 3. 2012 svým usnesením č. 514/2012 schválila na základě doporučení sociální komise RM poskytnutí neinvestičních dotací do 50 tis. Kč. Zároveň doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí neinvestičních dotací nad 50 tis. Kč. Zastupitelstvo města zasedalo dne 26. dubna 2012 a návhry dotací v částce nad 50 tis. Kč doporučené radou města schválila usnesením č. 67/2012.

1/ Seznam podpořených žádostí s dotací do 50 tis. Kč

2/ Seznam podpořených žádostí s dotací nad 50 tis. Kč

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. výzva k předkládání žádostí do Dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2012 - PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN!

Termín:  20.2. - 20.3.2012

Opatření:

č. 1 - Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které působí v sociální oblasti a vyvíjejí aktivity zaměřené na podporu a pomoc specifickým cílovým skupinám obyvatel.

Alokovaná částka: 400 000 Kč

č. 2  - Příspěvek na celoroční činnost a provozorganizací, které poskytují služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Alokovaná částka: 1 200 000 Kč

č. 3 - Příspěvek na jednorázové a krátkodobé projekty organizací působící v sociální oblasti.

Alokovaná částka: 300 000 Kč

Veškeré další podrobné informace naleznete v Pravidlech dotačního programu na podporu sociální oblasti 2012.

Formuláře potřebné pro podání žádosti nalezente níže u výzvy č. 1.
 

Dotazy a konzultace k předkládaným žádostem lze řešit s administrátorem dotačního programu:

Šárka Kovárnová
odbor sociálních věcí
tel.: 386 801 623
e-mail: KovarnovaS@c-budejovice.cz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. výzva k předkládání žádostí do Dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2012

Termín:  16.1. - 14.2.2012 - PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN!!!

Opatření:

č. 1 Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které působí v sociální oblasti a vyvíjejí aktivity zaměřené na podporu a pomoc specifickým cílovým skupinám obyvatel.

Alokovaná částka: 350 000 Kč

č. 2  - Příspěvek na celoroční činnost a provozorganizací, které poskytují služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Alokovaná částka: 3 000 000 Kč

č. 4 - Příspěvek na podporu Doprovodného sociálního programu v rámci systému vícestupňového propustného sociálního bydlení.

Alokovaná částka: 250 000 Kč

Veškeré další podrobné informace naleznete v Pravidlech dotačního programu na podporu sociální oblasti 2012.
 
 

Formuláře potřebné pro podání žádosti:

žádost o příspěvek do 50 tis. Kč

žádost o příspěvek nad 50 tis. Kč

čestné prohlášení o bezúhonnosti

čestné prohlášení o spolufinancování

čestné prohlášení k podpoře de minimis

prohlášení o partnerství

vzor smlouvy o poskytnutí dotace

Dotazy a konzultace k předkládaným žádostem lze řešit s administrátorem dotačního programu:

Šárka Kovárnová
odbor sociálních věcí
tel.: 386 801 623
e-mail: KovarnovaS@c-budejovice.cz