Dotační program na podporu sociální oblasti v roce 2013

Datum vyhlášení dotačního programu: 20. prosince 2012

Administrátor dotačního programu:


 

Šárka Kovárnová
odbor sociálních věcí MM ČB
tel.: 386 801 623
e-mail: kovarnovas@c-budejovice.cz

Hodnotící komise: sociální komise Rady města České Budějovice, socialni.komise@c-budejovice.cz

Vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2013.

Termín pro podání vyúčtování dotací je vždy uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace. Nejpozději je však nutné vyúčtování podat do 31. března 2013. Při podání vyúčtování po tomto termínu dochází k porušení smlouvy a poskytovatel může požadovat poskytnutou dotaci zpět.

Vyúčtování se podává na předepsaném formuláři se všemi povinnými přílohami. Výdaje musí být vždy doloženy prvotními i druhotnými účetními doklady (při hotovostních výdajích vždy účtenka či faktura za hotové a k tomu výdajový pokladní doklad, při bezhotovostních platbách faktura či smlouva a k tomu vždy výpis u účtu - příkaz k úhradě není dokladem o zaplacení!!!).

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností lze kontaktovat administrátora dotačního programu.

..................................................................................................................................................

Konečné výsledky 3. výzvy Dotačního programu na podporu sociální oblasti.

Dotace nad 50 tis. Kč

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 20. června 2013 usnesením č. 173/2013 schválilo vybraných 9 žádosti s navrženou dotací nad 50 tis. Kč.

Dotace do 50 tis. Kč

Sociální komise na svém jednání dne 5. června 2013 vybrala a doporučila k podpoře 17 žádostí. Z toho 8 žádostí s návrhem dotace do 50 tis. Kč, které schválila rada města na svém zasedání dne 12. června 2013 usnesením č. 950/2013.

Dalších 9 vybraných žádostí s navrženou dotací nad 50 tis. Kč rada města doporučila zastupitelstvu města schválit. Jednání zastupitelstva města se uskuteční dne 20. června 2013.  Přehled nevybraných žádostí je k nahlédnutí zde.

...................................................................................................................................................

3. výzva k předkládání žádostí do Dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2013

Termín: 24. dubna - 23. května 2013

Opatření:

č. 2 - Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Alokovaná částka: 1 080 092 Kč

Žádosti podávejte na fomuláři o příspěvek nad 50 tis. bez ohledu na výši požadované dotace.

Dnes 24. dubna 2013 rada města usnesením č. 582/2013 schválila úpravu Pravidel DP, která se týkala změn ve výši alokovaných částek pro jednotlivá opatření.

..................................................................................................................................................

Konečné výsledky 2. výzvy Dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2013

Dotace nad 50 tis. Kč

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 11. dubna usnesením č. 96/2013 schválilo vybrané žádosti s navrženou dotací nad 50 tis. Kč.

Dotace do 50 tis. Kč

Rada města na svém zasedání dne 3. dubna 2013 svým usnesením č. 523/2013 schválila vybrané žádosti s navrženou dotací do 50 tis. Kč. Žádosti s navrženou dotací nad 50 tis. doporučila ke schválení zastupitelstvu města.

Seznam žádostí, které k podpoře nebyly vybrány, naleznete zde. Vaše případné dotazy ohledně výběru směrujte prosím na hodnotící (sociální) komisi.

..............................................................................................................................................

Upravená pravidla Dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2013

Rada města dne 6. 3. 2013 svým usnesením č. 374/2013 schválila úpravu harmonogramu výzev a alokovaných částek pro jednotlivá opatření v rámci 3 výzev. Nejzásadnější změnou je zrušení opatření č. 3 v rámci třetí výzvy a přesun alokovaných prostředků do opatření č. 2 v rámci druhé výzvy. Došlo tak k navýšení z původní částky 2 mil. Kč na 2,19 mil. Kč. Upravená pravidla jsou k dispozici zde.

............................................................................................................................................

Konečné výsledky 1. výzvy DP na podporu sociální oblasti v roce 2013

Dotace nad 50 tis. Kč

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 14. března usnesením č. 69/2013 schválilo vybrané žádosti s navrženou dotací nad 50 tis. Kč

Dotace do 50 tis. Kč

Rada města na svém zasedání dne 20. února schválila sociální komisí vybrané žádosti s navrženou dotací do 50 tis. Kč. Vybrané žádosti, kterým byla navržena dotace nad 50 tis. Kč,  rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení. Jednání zastupitelstva se uskuteční 14. března 2013. Žádosti, které nebyly sociální komisí vybrány k podpoře, můžete znovu předložit v rámci 2. výzvy.

...............................................................................................................................................

2. výzva k předkládání žádostí do Dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2013 - UKONČENO

Termín: 6. února - 8. března 2013

Opatření:

č. 1 - Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které působí v sociální oblasti a vyvíjejí aktivity zaměřené na podporu a pomoc specifickým cílovým skupinám obyvatel.

Alokovaná částka: 500 000 Kč

č. 2 - Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Alokovaná částka: 2 190 000 Kč

č. 3 - Příspěvek na jednorázové a krátkodobé projekty organizací působicích v sociální oblasti.

Alokovaná částka: 200 000 Kč

...............................................................................................................................................

1. výzva k předkládání žádostí do Dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2013 - UKONČENO

Výsledky - po jednání rady města dne 20. února 2013 (podpořené žádosti s dotací do 50 tis.); další žádosti po jednání zastupitelstva města dne 14. března 2013

Termín: 27. 12. 2012 - 25. 1. 2013

Opatření:

č. 1 - Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které působí v sociální oblasti a vyvíjejí aktivity zaměřené na podporu a pomoc specifickým cílovým skupinám obyvatel.

Alokovaná částka: 500 000 Kč

č. 2 - Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Alokovaná částka: 2 000 000 Kč

č. 3 - Příspěvek na jednorázové a krátkodobé projekty organizací působicích v sociální oblasti.

Alokovaná částka: 200 000 Kč

Veškeré potřebné informace k Dotačnímu programu na podporu sociální oblasti v roce 2013  jsou uvedeny v Pravidlech Dotačního programu pro rok 2013.

Formuláře potřebné pro podání žádosti:

  1. žádost o příspěvek do 50 tis.
  2. žádost o příspěvek nad 50 tis. (pro registrované i neregistrované služby) 
  3. čestné prohlášení o spolufinancování
  4. čestné prohlášení o bezúhonnosti
  5. čestné prohlášení k podpoře de minimis
  6. prohlášení o partneství