Dotační program na podporu sociální oblasti v roce 2014

VYÚČTOVÁNÍ 2014

Termín pro podání vyúčtování dotací je vždy uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace. Nejpozději je však nutné vyúčtování podat do 31. března 2015. Při podání vyúčtování po tomto termínu dochází k porušení smlouvy a poskytovatel může požadovat poskytnutou dotaci zpět.

Vyúčtování musí být provedeno na předepsaném formuláři a v souladu se smlouvou, podanou žádostí o dotaci a pravidly dotačního programu pro daný rok:

  •  Po realizaci projektu, v řádném termínu stanoveném pro předložení vyúčtování, předloží Příjemce Vyúčtování a závěrečnou zprávu na formuláři, který je přílohou těchto Pravidel a provede vyúčtování do elektronického formuláře žádosti, který je ve stavu UKONČEN
  • Termíny, způsob a obsah předložení jsou uvedeny ve Smlouvě. Při nedodržení termínů následují sankce dle Smlouvy a Pravidel.
  • Příjemce doloží spolu s Vyúčtováním kopie průkazných dokladů dle zákona č. 563/1991 Sb. a 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vyúčtování a závěrečnou zprávu kontroluje Administrátor. 
  • V případě dotace nad 200 tis. Kč předloží příjemce soupisy účetních dokladů (výpisy z účetních deníků). Originály účetních dokladů předloží kdykoliv na výzvu Administrátora či kontrolního odboru Magistrátu města České Budějovice.
  • K vyhodnocení se sepíše protokol.
  • V případě, že Administrátor při kontrole Vyúčtování zjistí, že část dotace nebyla vyčerpána, Příjemce má povinnost vrátit část poskytnuté dotace dle ustanovení ve Smlouvě.
  • Administrátor upozorní Příjemce na povinnost vrátit dotaci (nebo část dotace).
  • Pokud Příjemce dotaci nevrátí, následuje vymáhání.
  • Případné vymáhání poskytnutých dotací spadá do kompetence finančního odboru. Administrátor předá v tom případě finančnímu odboru podklady k vymáhání poskytnuté dotace.

Výdaje musí být vždy doloženy prvotními i druhotnými účetními doklady (při hotovostních výdajích vždy účtenka či faktura za hotové a k tomu výdajový pokladní doklad, při bezhotovostních platbách faktura či smlouva a k tomu vždy výpis u účtu - příkaz k úhradě není dokladem o zaplacení!!!).

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností lze kontaktovat administrátora dotačního programu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VÝSLEDKY 2. VÝZVY

Dotace navržené sociální komise ze dne 6. května 2014 projednala dne 14. května rada města, která svým usnesením č. 792/2014 schválila dotace do 50 tis. Kč Žádosti s navrženou dotací nad 50 tis. Kč byly projednány v zastupitelstvu města dne 22. kvěrna 2014, které je svým usnesením č. 184/2014 schválilo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VÝSLEDKY 1. VÝZVY

Navržené dotace sociální komisí ze dne 5. března 2014  projednala na svém zasedání dne 12. března 2014 nejdříve rada města, která svým usnesením č. 385/2014 schválila dotace do 50 tis. Následně byly navržené dotace projednány v zastupitelstvu města dne 20. března. Zastupitelstvo svým usnesením č. 113/2014 schválilo všechny dotace nad 50 tis. Kč

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PŘÍLOHY

Povinnými přílohami pro každé opatření jsou:

1. stanovy či status organizace

2. doklad o oprávnění jednat jménem žadatele (např. jmenovací dekret)

3. čestné prohlášení o bezúhonnosti žadatele

4. čestné prohlášení o spolufinancování projektu

Další přílohy, které se dokládají pouze v případě, že jsou relevantní:

1. prohlášení o partnerství (pokud v žádosti v kolonce partner projektu uvedete spolupracující subjekt, je toto prohlášení povinné)

2. prohlášení o podpoře de minimis (pouze u organizací, které za poskytnutí služeb vybírají finanční poplatek)

3. analýza potřebnosti (pokud projekt není v souladu s RPSS)

4. přílohy doplňující popis, indikátory či rozpočet projektu (pouze v případě, že rozsah "okének" je nedostačující)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INDIKÁTORY

Vpřípadě žádosti o dotaci na zajištění sociální služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se indikátory služby vyplňují dle metodiky "Indikátory sociálních služeb". Do elektronické žádosti se uvádí hlavní indikátor v souladu s touto metodikou. Další (vedlejší) indikátory se mohou uvést do přílohy (případně lze využít okénko pro popis indikátorů).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rada města dne 12.02.2014 schválila úpravu Pravidel dotačního programu týkající se především změny v Harmonogramu předkládání žádostí. 2. výzva se posouvá na termín od 3. března do 4. dubna 2014.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Žádosti o poskytnutí dotace v roce 2014 podávají prostřednictvím elektronického formuláře v aplikaci e-dotace (http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/dotace/stranky/edotace.aspx).

Postup pro jejich podávání, způsob hodnocení a další pokyny jsou uvedeny v Pravidlech dotačního programu města České Budějovcice na podporu sociální oblasti v roce 2014.

1. výzva je plánována od 27. 12. 2013 do 31.1.2014. V tomto období můžete své žádosti konzultovat s administrátorem dotačního program (kontakt uveden v pravidlech).

Formuláře příloh k žádostem:

1. Čestné prohlášení o bezúhonnosti

2. Čestné prohlášení o spolufinancování

3. Čestné prohlášení o podpoře de minimis

4. Prohlášení o partnerství 

5. Vzor smlouvy o poskytnutí dotace