Dotační program na podporu sociální oblasti v roce 2015

VYÚČTOVÁNÍ 2015

Termín pro podání vyúčtování dotací je vždy uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace. Nejpozději je však nutné vyúčtování podat do 31. března 2016. Při podání vyúčtování po tomto termínu dochází k porušení smlouvy a poskytovatel může požadovat poskytnutou dotaci zpět.

Vyúčtování musí být provedeno na předepsaném formuláři a v souladu se smlouvou, podanou žádostí o dotaci a pravidly dotačního programu pro daný rok:

  •  Po realizaci projektu, v řádném termínu stanoveném pro předložení vyúčtování, předloží Příjemce Vyúčtování a závěrečnou zprávu na formuláři, který je přílohou těchto Pravidel a provede vyúčtování do elektronického formuláře žádosti, který je ve stavu UKONČEN
  • Termíny, způsob a obsah předložení jsou uvedeny ve Smlouvě. Při nedodržení termínů následují sankce dle Smlouvy a Pravidel.
  • Příjemce doloží spolu s Vyúčtováním kopie průkazných dokladů dle zákona č. 563/1991 Sb. a 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vyúčtování a závěrečnou zprávu kontroluje Administrátor. 
  • V případě dotace nad 200 tis. Kč předloží příjemce soupisy účetních dokladů (výpisy z účetních deníků). Originály účetních dokladů předloží kdykoliv na výzvu Administrátora či kontrolního odboru Magistrátu města České Budějovice.
  • K vyhodnocení se sepíše protokol.
  • V případě, že Administrátor při kontrole Vyúčtování zjistí, že část dotace nebyla vyčerpána, Příjemce má povinnost vrátit část poskytnuté dotace dle ustanovení ve Smlouvě.
  • Administrátor upozorní Příjemce na povinnost vrátit dotaci (nebo část dotace).
  • Pokud Příjemce dotaci nevrátí, následuje vymáhání.
  • Případné vymáhání poskytnutých dotací spadá do kompetence finančního odboru. Administrátor předá v tom případě finančnímu odboru podklady k vymáhání poskytnuté dotace.

Výdaje musí být vždy doloženy prvotními i druhotnými účetními doklady (při hotovostních výdajích vždy účtenka či faktura za hotové a k tomu výdajový pokladní doklad, při bezhotovostních platbách faktura či smlouva a k tomu vždy výpis u účtu - příkaz k úhradě není dokladem o zaplacení!!!).

 

 V případě vratky peníze neposílejte dříve, dokud k tomu nebudete vyzváni administrátorem!!!
 Vyúčtování se provádí písemnou (papírovou) formou, zároveň je nutné vyúčtování zapsat do aplikace e-dotace!!!

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností lze kontaktovat administrátora dotačního programu.

...

KONEČNÉ VÝSLEDKY 3. VÝZVY

Dne 17. června 2015 projednala rada města návrhy sociální komise na rozdělení dotací v rámci 3. výzvy. Svým usnesením č. 886/2015 schválila sociální komisí vybrané žádosti s dotací do 50 tis. Kč.

Žádosti s navrženou dotací nad 50 tis. Kč byly projednány v zastupitelstvu města dne 29. června 2015, které vybrané žádosti svým usnesením 147/2015 schválilo.

Kompletní výsledky jsou uvedeny v aplikaci e-dotace.

....

KONEČNÉ VÝSLEDKY 2. VÝZVY

Dne 8. dubna 2015 projednala rada města návrhy sociální komise na rozdělení dotací v rámci 2. výzvy. Svým usnesení č. 439/2015 schválila vybrané žádosti s dotací do 50 tis. Kč

Žádosti s navrženou dotací nad 50 tis. Kč projednalo zastupitelstvo města dne 20. dubna a svým usnesením č. 81/2015 vybrané žádosti schválila.

Kompletní výsledky dotací si můžete prohlédnout v aplikaci e-dotace.

...

KONEČNÉ VÝSLEDKY 1. VÝZVY

Dne 4. března 2015 projednala rada města návrh sociální komise na rozdělení dotací v rámci 1. výzvy. Svým usnesením č. 240/2015 schválila vybrané žádosti s navrženou dotací do 50 tis. Kč. Žádosti s navrženou dotací nad 50 tis. Kč byly projednány v zastupitelstvu města dne 16. března 2015. Usnesením č. 56/2015 byly vybrané žádosti nad 50 tis. schváleny.

Kompletní výsledky dotací si můžete prohlížet i v aplikaci e-dotace pod odkazem prohlížení výsledků. 

...

Záměr poskytnutí dotace na podporu sociální oblasti v roce 2015 - příspěvky

Datum vyhlášení dotačního programu:    19. prosince 2014

 

Administrátor dotačního programu:

 

Šárka Kovárnová
odbor sociálních věcí MM ČB
tel.: 386 801 623
e-mail: kovarnovas@c-budejovice.cz

Hodnotící komise:   sociální komise Rady města České Budějovice, socialni.komise@c-budejovice.cz

POSTUP pro podávání žádosti, způsob hodnocení a další pokyny jsou uvedeny v PRAVIDLECH DOTAČNÍHO PROGRAMU města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2015 schválená radou města dne 18. prosince 2014 usnesením č. 2017/2014.

Hodnotící komise je tvořena sociální komisí rady města.

Žádost o poskytnutí dotace se podává prostřednictvím aplikace e-dotace. V tištěné verzi se pro rok 2015 již nepodává.

...

2. VÝZVA  je vyhlášena v termínu od 9. února do 13. března 2015 pro všechna opatření.

...

1. VÝZVA  je vyhlášena v termínu od 5. ledna do 5. února 2015 pro opatření 1, 2 a 3.

...

PŘÍLOHY

Povinnými přílohami pro každé opatření jsou:

1. stanovy či status organizace

2. doklad o oprávnění jednat jménem žadatele (např. jmenovací dekret)

3. čestné prohlášení o bezúhonnosti žadatele

4. čestné prohlášení o spolufinancování projektu

Další přílohy, které se dokládají pouze v případě, že jsou relevantní:

1. prohlášení o partnerství (pokud v žádosti v kolonce partner projektu uvedete spolupracující subjekt, je toto prohlášení povinné)

2. prohlášení o podpoře de minimis (pouze u organizací, které za poskytnutí služeb vybírají finanční poplatek)

3. analýza potřebnosti (pokud projekt není v souladu s RPSS)

4. přílohy doplňující popis, indikátory či rozpočet projektu (pouze v případě, že rozsah "okének" je nedostačující)

...

INDIKÁTORY

V případě žádosti o dotaci na zajištění sociální služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se indikátory služby vyplňují dle metodiky "Indikátory sociálních (499,4 kB)služeb". Do elektronické žádosti se uvádí hlavní indikátor v souladu s touto metodikou. Další (vedlejší) indikátory se mohou uvést do přílohy (případně lze využít okénko pro popis indikátorů).,

...

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.