Dotační program na podporu sociální oblasti v roce 2016

VYÚČTOVÁNÍ 2016

Termín pro podání vyúčtování dotací je vždy uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace. Nejpozději je však nutné vyúčtování podat do 31. března 2017. Při podání vyúčtování po tomto termínu dochází k porušení smlouvy a poskytovatel může požadovat poskytnutou dotaci zpět.

Vyúčtování musí být provedeno na předepsaném formuláři a v souladu se smlouvou, podanou žádostí o dotaci a pravidly dotačního programu pro daný rok:

 • Po realizaci projektu, v řádném termínu stanoveném pro předložení vyúčtování, předloží Příjemce Vyúčtování a závěrečnou zprávu na formuláři, který je přílohou těchto Pravidel a provede vyúčtování do elektronického formuláře žádosti, který je ve stavu UKONČEN
 • Termíny, způsob a obsah předložení jsou uvedeny ve Smlouvě. Při nedodržení termínů následují sankce dle Smlouvy a Pravidel.
 • Příjemce doloží spolu s Vyúčtováním kopie průkazných dokladů dle zákona č. 563/1991 Sb. a 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vyúčtování a závěrečnou zprávu kontroluje Administrátor. 
 • V případě dotace nad 100 tis. Kč předloží příjemce soupisy účetních dokladů (výpisy z účetních deníků). Originály účetních dokladů předloží kdykoliv na výzvu Administrátora či kontrolního odboru Magistrátu města České Budějovice.
 • V případě, že Administrátor při kontrole Vyúčtování zjistí, že část dotace nebyla vyčerpána, Příjemce má povinnost vrátit část poskytnuté dotace dle ustanovení ve Smlouvě.
 • Administrátor upozorní Příjemce na povinnost vrátit dotaci (nebo část dotace).
 • Pokud Příjemce dotaci nevrátí, následuje vymáhání.
 • Případné vymáhání poskytnutých dotací spadá do kompetence finančního odboru. Administrátor předá v tom případě finančnímu odboru podklady k vymáhání poskytnuté dotace.

 

KOPIE PRŮKAZNÝCH DOKLADŮ:

 1. čitelné!! kopie účtenek, faktur, nájemních smluv aj. (prvotní účetní doklady)
 2. kopie výpisů z účtu prokazující úhradu uznatelných nákladů, výdajové pokladní doklady (druhotné účetní doklady)
 3. na účtenkách musí být uvedeny konkrétní položky
 4. prvotní a druhotné účetní doklady musí být vždy spárována

......................................................................................................................................................

VÝSLEDKY 3. VÝZVY

Rada města dne 2. května 2016 usnesením č. 667/2016 schválila úpravu Pravidel dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2016, a tím schválila i vyhlášení 3. výzvy pro opatření č. 1.

 1. Přehled dotací přidělených v rámci 3. výzvy v částce do 50 tis. Kč schválených radou města dne 27. června 2016 usnesením č. 1063/2016
 2. Přehled dotací přidělených v rámci 3. výzvy v částce nad 50 tis. Kč schválených zastupitelstvem města dne 19. září 2016 usnesením č. 206/2016

......................................................................................................................................................

VÝSLEDKY 2. VÝZVY

 1. Přehled dotací přidělených v rámci 2. výzvy v částce do 50.000 Kč schválených radou města dne 2. května 2016 usnesením č. 668/2016.
 2. Přehled dotací přidělených v rámci 2. výzvy v částce nad 50.000 Kč schválených zastupitelstvem města dne 16. května 2016 usnesením č. 109/2016.
 3. Přehled dotací (do 50 tis. a nad 50 tis. Kč) poskytnutých v rámci inovativního opatření vyhlášeného v 2. výzvě, které byly schválené radou města dne 6. června 2016 usnesením č. 939/2016 a zastupitelstvem města dne 20. června 2016 usnesením č. 159/2016.

.......................................................................................................................................................

VÝSLEDKY 1. VÝZVY

 1. Přehled dotací přidělených v rámci 1. výzvy v částce do 50.000 Kč schválených radou města dne 4. dubna 2016 usnesením č. 510/2016.
 2. Přehled dotací přidělených v rámci 1. výzvy v částce nad 50.000 Kč schválených zastupitelstvem města dne 18. dubna 2016 usnesením č. 77/2016.

.....................................................................................................................................................

Dne 2. prosince 2015 byla radou města schválena upravená Směrnice 6/2015 o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice. 

V souladu s touto směrnici byla upravena a aktualizována i Pravidla dotačního programu města České Budějovice pro sociální oblast pro rok 2016. Pravidla byla projednána dne 11. ledna 2016 v radě města, která je svým usnesením č. 3/2016 schválila.

Harmonogram výzev:

 1. výzva - od 15. února do 16. března 2016 (příjem žádostí) pro opatření č. 1, 2, 4 a 6
 2. výzva - od 14. března do 13. dubna 2016 (příjem žádostí) pro opatření č. 1, 2, 3 a 5
 3. výzva - pro opatření č. 1 od 3. května do 1. června 2016

Celková alokovaná částka pro všechna opatření: 6 mil. Kč

Počet opatření: 6

Povinné přílohy:

 • Čestné prohlášení o spolufinancování
 • Čestné prohlášení o bezúhonnosti
 • Stanovy nebo statut organizace
 • Oprávnění jednat jménem žadatele
 • Registrace sociální služby (pokud se žádost týká dotace na registrovanou sociální službu)
 • Pověření Jihočeského kraje nebo MPSV (pokud se jedná o žádost na registrovanou sociální službu)
 • Prohlášení k podpoře malého rozsahu (pokud se přikládá pověření není povinnou)

Formuláře příloh:

1.Čestné prohlášení o spolufinancování (povinná)

2. Čestné prohlášení o bezúhonnosti (povinná)

3. Prohlášení o partnerství (pokud v žádosti uvedete partnera, jedná se o povinnou přílohu)

4. Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)

V případě schválení dotace:

Návrh smlouvy

Příloha ke smlouvě o podpoře malého rozsahu

Administrátor DP: Šárka Kovárnová

e-mail: kovarnovas@c-budejovice.cz

tel: 386 801 623