Dotační program na podporu sociální oblasti v roce 2017

Vyúčtování dotací za rok 2017

Vyúčtování se provádí na předepsaném formuláři. Zároveň je nutné ho zapsat k podpořené žádosti do e-dotací.

Při vyúčtování se řiďte VODÍTKEM pro vyúčtování dotací poskyntutých v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podopru sociální oblasti.

 

Výsledky Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti 2017

2.výzva:

 • Dotace do 50 tis. Kč - schváleno RM dne 2. května usnesením č. 641/2017
 • Dotace nad 50 tis. Kč - schváleno ZM dne 15. května usnesením č. 121/2017

1.výzva:

 • Dotace do 50 tis. Kč - schváleno RM dne 3. dubna 2017 usnesením č. 436/2017
 • Dotace nad 50 tis. Kč - schváleno ZM dne 15. května usnesením č. 120/2017

Vyhlášení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2017

Dne 14. listopadu byla radou města schválena aktualizovaná Směrnice č. 6/2016 o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice. 

V souladu s touto směrnici  byla upravena a aktualizována i Pravidla dotačního programu města České Budějovice pro sociální oblast pro rok 2017. Pravidla byla projednána dne 19. prosince v radě města, která je svým usnesením č. 1792/2016 schválila.  

Na základě těchto dvou dokumentů je vyhlašován Dotační program města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2017.

Harmonogram výzev:

 1. výzva - od 23. ledna do 22. února 2017 pro opatření č. 1, 2, 3, 4, 6,7 (příjem žádostí)
 2. výzva - od 6. března do 5. dubna 2017 pro opatření č. 1, 2, 3, 5, 6, 8 (příjem žádostí)
 3. výzva - pouze v odůvodněném případě, přesný datum příjmu žádostí bude určen

Celková alokovaná částka pro všechna opatření: 6,5 mil. Kč

Počet opatření: 8

DOPORUČENÍ:

 1. indikátory -  věnujte pozornost správnému vyplnění indikátorů, v případě sociálních služeb se řiďte Metodikou indikátorů RPSS ČB
 2. rozpočet - v 1. kolonce uvádějte vždy celkový rozpočet na službu, nikoliv jeho výseč, rozpočet na sociální službu by měl kopírovat rozpočet uvedený v žádosti o dotaci na MPSV prostřednictvím JčK

Povinné přílohy:

 • Čestné prohlášení o spolufinancování
 • Čestné prohlášení o bezúhonnosti
 • Stanovy nebo statut organizace
 • Oprávnění jednat jménem žadatele
 • Registrace sociální služby (pokud se žádost týká dotace na registrovanou sociální službu)
 • Pověření Jihočeského kraje nebo MPSV (pokud se jedná o žádost na registrovanou sociální službu, která je zařazena do krajské či celostátní sítě sociálních služeb)
 • Prohlášení k podpoře malého rozsahu/de minimis (pokud se přikládá pověření JčK/MPSV není povinnou přílohou)

Formuláře příloh:

 1. Čestné prohlášení o spolufinancování (povinná)
 2. Čestné prohlášení o bezúhonnosti (povinná)
 3. Prohlášení o partnerství (povinná, pokud je partner uveden v žádosti)
 4. Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu/de minimis (povinná, pokud není pověření k výkonu SOH)

V případě schválení dotace:

 1. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
 2. Příloha ke smlouvě k podpoře malého rozsahu (pokud se poskytovatel dotace nepřipojí k pověření k výkonu SOH)