Evropské dotace zpětně pokryly povodňové výdaje

 

Na základě Rozhodnutí Evropské komise byl České republice udělen finanční příspěvek z Fondu solidarity EU (FSEU) na krytí části výdajů spojených s likvidací následků povodní z června 2013 na území Jihočeského kraje. Určen je na výdaje za nezbytná opatření nutná k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území, které nebyly pokryty jinými finančními zdroji.  Princip úhrady je založen na retroaktivní úhradě již uskutečněného a zdokumentovaného oprávněného výdaje do maximální výše 100 % bez požadavku spolufinancování z národních zdrojů. „Dohoda o implementaci FSEU v ČR byla podepsána 12. 3. 2014 a České Budějovice podaly tři žádosti o dotaci v celkové výši 595 tisíc korun. Oprávněnými výdaji bylo především naplňování pytlů pískem a jejich rozvoz na ohrožená místa, dále  instalace mobilních protipovodňových zábran, následný úklid po povodních včetně přistavení kontejnerů a odvoz skládek zaplaveného materiálu,“ říká náměstek primátora Ivo Moravec.

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci FSEU byla městu poskytnuta dotace v celkové výši 595 tisíc korun a refundací tak byly uhrazeny všechny požadované výdaje obsažené v žádosti.