GRANT pro nezávislá divadla

vznik nových divadelních představení

s cílem podpořit divadla působící výhradně v Českých Budějovicích a blízkém okolí

Žádosti je možné podat v termínu od 20.7. do 21.8. 2006.

Formuláře jsou k dispozici na Odboru kultury Magistrátu města České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II.

Vyplněné formuláře se podávají  poštou na adresu:

Magistrát města České Budějovice

odbor kultury

náměstí Přemysla Otakara II. 1,2,

370 92 České Budějovice

nebo osobně prostřednictvím podatelny magistrátu města nejpozději do 21. 8. do 12. 00 hodin. Nepřijímají se formuláře zaslané faxem nebo elektronickou poštou.

Podmínky pro poskytnutí neinvestiční dotace:

·  grant je určen výhradně pro divadla působící v Č. Budějovicích a blízkém okolí

·  projekt musí obsahovat reálný rozpočet

·  projekt musí být realizován v roce 2006 (zahrnuje inscenace vytvořené v průběhu roku 2006)

·  projekty musí být spolufinancovány i z jiných zdrojů než je rozpočet města

·  čerpání finančních prostředků je účelově vázáno jen na financování projektu, na který byly poskytnuty

·  Poskytnuté finanční prostředky lze použít na:

-  výrobu scény včetně materiálu

-  autorský honorář (scénář, režie, hudba)

-  výrobu kostýmů, loutek

-  pořízení technického zařízení

·  Poskytnuté finanční prostředky nelze použít na:

-  výplatu mezd vlastních pracovníků

-  odvod daní sociálního a zdravotního pojištění

-  režijní náklady žadatele (amortizace a nájem vlastního zařízení, náklady na energii a provoz vlastních prostor apod.)

-  nákup investic a vybavení pracovišť

·  projekt musí být zpracován na předepsaném formuláři včetně příloh

·  neúplné projekty a projekty, které nebudou splňovat formální náležitosti nebudou do řízení o příspěvek zařazeny

·  na přiznání příspěvku není právní nárok

.  o výsledku výběrového řízení budou žadatelé písemně informováni a současně budou výsledky zveřejněny na internetových stránkách města nejpozději do 21 dnů od schválení grantu