Granty Jihočeského kraje

Krajský úřad Jihočeského kraje každoročně vyhlašuje řadu grantových a příspěvkových programů, zaměřených do různých oblastí, jako např. cestovní ruch, sociální oblast, kultura, podpora biodiverzity, ochrana před povodněmi, podpora práce s dětmi a mládeží, sport atd.

Projekty města podpořené z grantových programů Jihočeského kraje v roce 2019:

Antony Gormley

Výstava britského umělce Sira Antonyho Gormleye bude realizována v Domě umění České Budějovice v galerii současného umění a architektury koncem března a je připravena speciálně pro prostory galerie. Antony Gormley představuje jednu z největších osobností světového sochařství. Autor není v Čechách poprvé, ale vzhledem k tomu, že výstava je připravována již několik let, bude jistě dalším mimořádným zážitkem. Ten galerii sám navštívil, aby zde připravil výstavu na míru.

Doba konání výstavy: 27. 3. 2019 – 28. 4. 2019.

Celkové náklady: 319.000,- Kč
Přidělená dotace: 30.000,- Kč

Revize stavu HDPE chrániček v majetku města a zkapacitnění částí trasy pro vybudování metropolitní optické sítě

Cílem projektu provést revizi stavu vybraných úseků HDPE chrániček v majetku SMČB a provést zkapacitnění vybraných částí trasy, včetně „zafouknutí“ optického kabelu. Vzniklá optická trasa bude sloužit jako východisko pro budování metropolitní optické sítě jako základu všech budoucích Smart Cities technologií v rámci města České Budějovice.Tento projekt je podpořen z dotačního programu „Podpora chytrých měst a obcí“ pro rok 2019.

Celkové náklady: 988.812,- Kč
Přidělená dotace: 240.000,- Kč

Projekty města podpořené z grantových programů Jihočeského kraje v roce 2018:

Nahum Tevet

Výstava inzraelského umělce Nahum Teveta bude realizována v Domě umění Č. B. v gelerii současného umění a architektury. Vystavovat bude prostorovou instalaci, která bude vybrána přímo pro galerii v Domě umění.

Celkové náklady: 103.000,- Kč
Přidělená dotace: 20.000,- Kč

Zlepšení péče o zvířata v městských útulcích 2018

Záměrem pro rok 2018 je zakoupení krmiva pro psy, pro kočky, biologické stelivo pro kočky a mycí a dezinfekční prostředky.

Celkové náklady: 50.000,- Kč
Přidělená dotace: 40.000,- Kč

Identifikace potenciálu města České Budějovice v oblasti Smart Cities

Předmětem projektu bylo zpracování analýzy, která se zabývá identifikací potenciálu inovativních technologických řešení v oblasti Smart Cities a také doporučení konkrétních priorit a cílů, které mají pro město České Budějovice nejvyšší přidanou hodnotu.

Celkové náklady: 496.100,- Kč
Přidělená dotace: 297.660,- Kč

Projekty města podpořené z grantových programů Jihočeského kraje v roce 2017:

Martin Rauch - hliněná architektura (podpora kultury)

Výstava Martina Raucha byla realizována v Domě umění České Budějovice v galerii současného umění a architektury. Výstava tohoto umělce byla první v Čechách i východní Evropě. Výstava se konala v Domě umění od 16.06.2017 do 13.08.2017.

Celkové náklady: 137.378,- Kč
Přidělená dotace: 20.000,- Kč

Zlepšení péče o zvířata v městském útulku 2017

Záměrem pro rok 2017 bylo pořízení krmiva pro psy a kočky a ekologická podestýlka pro kočky.

Celkové náklady: 50.000,- Kč
Přidělená dotace: 50.000,- Kč

Projekty města podpořené z grantových programů Jihočeského kraje v roce 2016:

Sean Scully (podpora kultury)

Výstava Seana Scullyho byla realizována v Domě umění České Budějovice v galerii současného umění a architektury. Sean Scully, původem Ir, dnes žijící v New Yorku a Barceloně - patří k současným nejrespektovanějším a nejuznávanějším umělcům světové malby.  Tato výstava byla jeho první nejen v Čechách, ale také pouze druhá ve východní Evropě. Výstava se konala v Domě umění od 21. 06. 2016 do 21. 08. 2016.

Celkové náklady: 103.000,- Kč
Přidělená dotace: 30.900,- Kč

Projekty města podpořené z grantových programů Jihočeského kraje v roce 2015: 

Podpora plánování sociálních služeb na území správních orgánů s rozšířenou působností v Jč. kraji

Město České Budějovice plánuje sociální služby kontinuálně již od roku 2003. Finančně bylo v minulosti plánování podporováno z různých dotačních zdrojů (MPSV, JčK, EU - SROP, EU - OP LZZ). V březnu 2015 končila realizace projektu Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice, spolufinancovaného z OP LZZ. Aby bylo zajištěno udržení nastavených procesů plánování i po zbytek roku 2015, město využilo grantový program Jihočeského kraje na podporu plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji. 

Celkové náklady: 111.500,- Kč
Přidělená dotace: 100.000,- Kč

Zlepšení péče o zvířata v městském útulku 2015

Městský útulek čerpá dotaci Jihočeského kraje každoročně, tyto finanční prostředky výrazně pomáhají provozu zařízení. Záměrem tohoto projektu bylo pořízení krmiva pro psy a hygienických potřeb k úklidu kotců.

Celkové náklady: 50.000,- Kč
Přidělená dotace: 50.000,- Kč

Dodatečný doplatek z JčKÚ na 15% konfinancování k žádostem o dotace - Povodně č. 1, 2, 3, podaných v r. 2014

Jednalo se o doplatek na pokrytí výdajů vynaložených městem na spolufinancování projektu, který činil 15 % z celkových uznatelných nákladů. Poskytovatel dotace v r. 2015 použil nerozdělené finanční prostředky k výše uvedenému účelu a v důsledku toho se zvýšil podíl dotace ze strany poskytovatele na 100 % místo původně plánovaných 85 %.

Celkové náklady: 95.642,16 Kč
Přidělená dotace: 95.642,16 Kč

Projekty města podpořené z grantových programů Jihočeského kraje v roce 2014: 

Propagace motocyklového muzea 2014

V rámci projektu byl umístěn před Expozici historických motocyklů na Piaristickém náměstí v ČB poutač v životní velikosti, dále byly vyrobeny směrové cedule, které byly umístěny na hlavních příjezdových komunikacích k muzeu a také transparent nad komunikaci informující o expozici. 

Celkové náklady: 29.642,- Kč
Přidělená dotace: 20.000,- Kč

Výstava Kateřiny Šedé

Autorka připravila svou první prezentaci na jihu Čech, speciálně pro prostory Domu umění a zdejší situaci. Význam pro město spočíval hlavně v realizaci dalšího důležitého počinu na poli kultury - současného umění s patrným sociálním přesahem. Během výstavy byla uspořádána komentovaná prohlídka za přítomnosti autorky a řada pořadů pro školy. Výstava se konala od 15. 10 do 16. 11. 2014. 

Celkové náklady: 29.212,- Kč
Přidělená dotace: 20.000,- Kč

Povodeň č. 1 (pytlové hráze), Povodeň č. 2 (mobilní protipovodňová ochrana), Povodeň č. 3 (likvidace odpadu)

Na základě rozhodnutí Evropské komise byl České republice udělen finanční příspěvek z Fondu solidarity (EU) na krytí části výdajů spojených s likvidací následků povodní z června 2013. Pro statutární město České Budějovice, jako oprávněného žadatele, byl administrátorem žádostí o dotace Jihočeský kraj. Statutární město České Budějovice podalo 3 žádosti o dotaci na zpětné proplacení výdajů města spojených s povodní v červnu 2013. Jednalo se o následující výdaje:

- stavba pytlových hrází

- instalace mobilní protipovodňové bariéry

- likvidace odpadu

Celkové náklady: 594.642,- Kč
Přidělená dotace: 505.446,- Kč

Projekty města podpořené z grantových programů Jihočeského kraje v roce 2013:

Zlepšení péče o zvířata v městském útulku

Záměrem projektu bylo zlepšení podmínek péče o zvířata, která jsou umisťována v městském útulku v Českých Budějovicích. Konkrétně byla dotace čerpána na pořízení strojku na stříhání a úpravu srsti  psů a na nákup krmiva.

Celkové náklady: 48.000,- Kč
Přidělená dotace: 48.000,- Kč

Projekty města podpořené z grantových programů Jihočeského kraje v roce 2012:

 

Výstava Maurizzio Nannucci

Jedná se o první samostatnou výstavu jednoho z nejpřednějších umělců současné světové umělecké scény a jednoho z nejfrekventovanějších tvůrců italského poválečného umění v ČR – pana Maurizzio Nannucci. Výstava proběhne ve dnech 17. 10. - 18. 11. 2012 a bude dalším nepřehlédnutelným počinem v aktivitách českobudějovického Domu umění a přínosem nejen pro region a domácí uměleckou scénu, ale také pro důstojnou vizitku jak pro naše město, kraj, tak i republiku. Projekt má ambice stát se stejnou událostí, jako byla v roce 2011 výstava Ch. Williamse, která byla podpořena grantem JčK a dosáhla velkého uznání ma mezinárodní scéně (poprvé v historii byla výstava z Čech nominována na prestižní mezinárodní cenu). Tento projekt je podpořen z grantového programu "Podpora živé kultury" v rámci Akčního plánu Programu rozvoje kraje pro rok 2012. 

Celkové náklady: 248.000,-
Přidělená dotace:   30.000,-

Vybavení Mateřské školy K. Štěcha

Každoroční převis poptávky nad nabídkou kapacit mateřských škol řeší město České Budějovice postupným rozšiřováním kapacit předškolních zařízení. Pro rok 2012 přibude 50 nových míst modulovou přístavbou, rozšířením MŠ K. Štěcha na sídlišti Máj. Stavební práce již byly zahájeny, stavba by měla být dokončena do června letošního roku. Cílem projektu je vybavení nově vzniklých dvou tříd po 25 dětech, stejně jako další prostory nutné k provozování předškolního zařízení - výdejny stravy, šatny, sociální zařízení a zázemí pro zaměstnance. Tento projekt je podpořen z grantového programu "Opravy a rekonstrukce mateřských škol; Výstavba a rekonstrukce zařízení pro děti do tří let věku" v rámci Akčního plánu Programu rozvoje kraje pro rok 2012.  

Celkové náklady: 335.000,-
Přidělená dotace: 110.000,-

Zlepšení péče o zvířata v městském útulku

Cílem projektu je zlepšení podmínek péče o zvířata, která jsou umisťována v městském útulku v Českých Budějovicích. Provozovatelem útulku je Jihočeská univerzita, které město 4x ročně poskytuje finanční prostředky na zajištění provozu. Tento provoz zahrnuje veterinární služby (vakcinace, vstupní prohlídka, veterinární ošetření...), provozní služby (úklid kotců, krmení, venčení, provoz www stránek...), čipování a kastrace. Dle současného požadavku provozovatele je pro zlepšení životní úrovně umístěných zvířat potřebný nákup pračky, která napomůže zvýšení hygieny dek a podložek používanýchv boudách. Při opakovaném nevypraném použití dochází k přenosu nákaz a zvyšují se tím náklady na neodkladnou veterinární péči. Dále je potřebné i krmení k naplnění misek pejskům v útulku. Tento projekt je podpořen z Grantového programu na podporu činnosti útulků pro zvířata pro rok 2012.

Přidělená dotace: 30.000,-

Výměna recirkulačních čerpadel pro plavecký stadion v Českých Budějovicích

Cílem projektu je výměna asynchronních čerpadel na plaveckém stadionu. Stávající čerpadla jsou již 15 let stará a v době provozu plovárny pracují 24 hodin denně. Nyní jsou na hranici životnosti, poruchová a energeticky neúměrně náročná. V provozu je 5 ks čerpadel o příkonu 5kW a jejich průměrná roční spotřeba elektrické energie je cca 291 500 kWh. Nově navržená čerpadla zajistí stejnou průtočnost s příkonem 3,5 kW, což v roční spotřebě činí cca 120 000 kWh. Jedná se proto o opatření, které řeší havarijní stav a zároveň přinese výraznou energetickou úsporu. Tento projekt je podpořen z grantového programu "Rekonstrukce stávajících sportovišť" v rámci Akčního plánu Programu rozvoje kraje pro rok 2012.

Celkové náklady: 563.928,-
Přidělená dotace: 200.000,-

V rámci grantových programů Jihočeského kraje  realizovalo statutární město v letech 2007 - 2011 tyto projekty:

Nová série propagačních materiálů města České Budějovice

V rámci projektu byly zpracovány a vytištěny propagační materiály města České Budějovice:

  1. Základní turistické informace
  2. Tipy na výlety
  3. Pěší okruhy městem.

Vydání nových aktuálních propagačních materiálů má za cíl podpořit další rozvoj cestovního ruchu a zvýšit přitažlivost města České Budějovice pro domácí i zahraniční návštěvníky. Tyto materiály zohledňují potřeby a požadavky návštěvníků turistického informačního centra a vycházejí z koncepce nových propagačních materiálů. Brožury jsou k dispozici ve třech jazycích.

Celkové náklady: 223.672,-
Přidělená dotace: 120.000,- 

Propagační materiál – Ubytování

Tato brožura je součástí nové koncepce propagačních materiálů města, které vycházejí z potřeb a požadavků návštěvníků turistického informačního centra. Materiál informuje o možnostech ubytování včetně kontaktu a popisu nabízených služeb. Vydání nových aktuálních propagačních materiálu podporuje další rozvoj cestovního ruchu a zvýšuje přitažlivost města České Budějovice. Tyto materiály jsou vydány v češtině a angličtině.

Celkové náklady: 63.546,-
Přidělená dotace: 44.482,-

Rekonstrukce splavu - bezpečnostního přelivu rybníku Lhoták

Cílem projektu byla obnova a zpevnění stěn, oprava skluzu vody za maximálního stavu vody, dále upravení česlové stěny tak, aby bylo možné vyjmout česlové pole při průchodu plovoucí rašeliny. Jde o zajištění protipovodňové ochrany v katastrálním území Lhotka u Třebče.

Celkové náklady: 345.946,-
Přidělená dotace: 201.906,- 

Propagační materiály k národnímu zahájení EHD 2008 v Českých Budějovicích s mezinárodní účastí

Předmětem projektu byla tvorba a tisk propagačních materiálů k akci Národní zahájení EHD 2008 v Českých Budějovicích (European Heritage Days - Dny evropského dědictví) s mezinárodní účastí, kterou pořádalo Statutární město České Budějovice ve spolupráci se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska a konalo se ve dnech 12. až 14. 9. 2008. Cílem bylo rozšířit a zvýšit všeobecné povědomí o kulturním dědictví, jeho ochraně a využití v rámci cestovního ruchu. Dny evropského dědictví jsou akcí, která každoročně otevírá řadu zajímavých a výjimečných památek, budov, objektů a prostor, které jsou jinak z části nebo zcela nepřístupné. Akce byla zpestřena bohatým doprovodným programem.

Celkové náklady: 196.684,-
Přidělená dotace: 100.000,-

Studie odtokových poměrů Vráteckého potoka

Obsahem projektu je zpracování studie odtokových poměrů Vráteckého (Dubičného) potoka, který je významným přítokem Dobrovodského potoka. V rámci projektu probíhá zmapování Vráteckého potoka – na základě zaměřených příčných profilů, provedení výpočtu povodňových hladin a stanovení záplavového území toku. Zároveň budou vytipována kritická místa průtočnosti toku a stanoven návrh nápravy stavu protipovodňových opatření. Výsledkem projektu bude stanovení reálně dosažitelné neškodné kapacity toku a stanovení podkladů pro žádoucí řešení retence v povodí.

Celkové náklady: 220.150,-
Přidělená dotace: 154.105,-

Odbahnění a oprava bezpečnostního přelivu Stařeček

V rámci projektu došlo k odtěžení sedimentu, opravě hráze a bezpečnostního přelivu průtočného rybníka Stařeček. Těmito opatřeními byla obnovena funkčnost rybníka, zlepšila se bezpečnost jeho provozu, hospodářské a mimoprodukční funkce s důrazem na posílení jeho retenční schopnosti.

Celkové náklady: 1.688.014,-
Přidělená dotace: 495.414,-

Grant na podporu tvorby ÚAP obcí (2008)

Jedná se o pořízení dat pro územně-analytické podklady (ÚAP), jevy č. 12, 13, 14, 15, 19, 20. ÚAP obsahují především zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot a omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů. ÚAP též slouží ke zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a k určení problémů k řešení v územně-plánovací dokumentaci (ÚPD) včetně sledování velkého množství socioekonomických údajů.

Celkové náklady: 481.950,-
Přidělená dotace: 240.975,-

Předškoláci zpátky do Kubatovky

Obsahem projektu byla úprava prostor bývalé mateřské školy podle všech platných požadavků na zařízení pro předškolní vzdělávání. Budovu se podařilo zmodernizovat tak, že odpovídá hygienickým, bezpečnostním a prostorovým podmínkám. Byla provedena rekonstrukce MŠ a tím se rozšířila kapacita MŠ v ČB k 1. 1. 2010 o 116 dětí. Součástí projektu byla i úprava provozního zázemí.

Celkové náklady: 3.243.440,-
Přidělená dotace: 646.418,-

Výměna výpustního zařízení rybníka Dubenský

V rámci projektu dojde k výměně výpustního zařízení včetně nového výpustního potrubí. Tím se vyřeší havarijní stav stávající konstrukce. Zlepší se odtokové poměry z rybníka a to zejména umožněním manipulace s hladinou vody v rybníce a zvětšením kapacity odtoku z rybníka. Projekt zatím nebyl ukončen.

Celkové náklady: 1.355.120,-
Přidělená dotace: 477.220,-

Renesance pod Černou věží - didaktický program

Jedná se o brožuru, která přináší naučně populární informace o historii a stavebním slohu v Českých Budějovicích. Jednotlivé barevné pracovní listy se obsahově zabývají jedním tématem, jsou doplněny o barevné fotografie a kresby renomované ilustrátorky. Brožura je součástí ediční řady DIDACTICA, která je připravována ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.

Celkové náklady: 123.472,-
Přidělená dotace: 70.000,-

Grant na podporu tvorby ÚPD obcí

Předmětem projektu je rozvojový dokument, který zajistí soulad územního plánu města České Budějovice s územně plánovací dokumentací vydanou, resp. schválenou krajem, a s rozpracovanou projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí na stavbu „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, a to zejména s ohledem na to, že řešení DÚR zajistí v oblasti dotyku dálnice se stávající obytnou zástavbou na území města zvýšenou ochranu tohoto území proti hluku a vibracím.

Celkové náklady: 177.310,-
Přidělená dotace: 88.655,-

Grant na podporu tvorby ÚAP obcí (2009)

V rámci aktivit pořizování ÚAP Č. Budějovice jsou i činnosti spojené s distribucí analogové podoby pořízených dat. Tato podoba převážně slouží k práci příslušných odborů magistrátu, k práci samosprávy a k verifikaci dat poskytovateli. RURÚ (rozbor udržitelného rozvoje území) ORP, který byl vytvořen pro 79 obcí, je k dispozici i v analogové podobě měnitelného formátu A3. V souladu se stavebním zákonem bude periodicky probíhat aktualizace ÚAP včetně přetisku RURÚ. V současné době byla tištěná RURÚ předána na stavební úřady (5 úřadů). V budoucnu se předpokládá distribuce analogové RURÚ každé jednotlivé obci. Vzhledem k těmto tiskovým úkonům a jejich zák. aktualizaci se jeví pořízení kvalitního tiskového zázemí jako opodstatněné a finančně efektivní. Návrh tisového vybavení: fotografická velkoplošná tiskárna HP Designjet Z3200 (plotr) a barevná tiskárna OKI C830 cdtn.

Celkové náklady: 353.921,-
Přidělená dotace: 176.960,-

Turistický portál města České Budějovice

Záměrem bylo vytvořit turistický portál se strukturou a grafikou upravenou pro cílovou skupinu tuzemských a zahraničních návštěvníků. Cílem bylo zlepšit rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím zlepšení standardu nabízených služeb. Projekt přinesl prezentaci turisticky zajímavého města s přehledným řazením jednotlivých témat tak, aby návštěvník webu získal potřebné informace v co nejkratším čase.
Turistický portál funguje na stránkách: www.cb-info.cz.

Celkové náklady: 227.800,-
Přidělená dotace: 150.000,-

Výtvarné dílny 2010

Projekt je souborem pěti výtvarných dílen, pracujících na základě kontaktu návštěvníka, zejména dětí, žáků a studentů, se současným uměleckým dílem, jedná se o tzv. edukační činnost. Tyto dílny prezentují region v mezinárodním měřítku jako kulturní a vzdělávací centrum. Díky fotodokumentaci a pracovním listům získává umělec zpětně materiál o práci s jeho díly. V minulosti dvě výtvarné dílny zaznamenaly velký ohlas v Japonsku a Německu, kde byly prezentovány na univerzitě. Za období 9/2008 do 12/2009 proběhlo celkem 184 pořadů, které navštívilo 3468 žáků. Pod vedením lektora děti i studenti výtvarně pracují a rozvíjejí svou představivost a kreativitu. Zprostředkování výstavy se děje pomocí specifické metody animace výtvarného díla. Znamená aktivní zapojení příjemce do přímého kontaktu s výtvarným dílem tak, že je objekt celostně vnímán, emocionálně i racionálně uchopen v jeho obsahové i formové složce s vyústěním do tvořivé výtvarné interpretace.

Celkové náklady: 29.970,-
Přidělená dotace: 20.000,-

Mezinárodní den památek 2010 ve městě Č. Budějovice

Mezinárodní den památek a historických sídel je vyhlašován organizací ICOMOS ve spolupráci s UNESCO a je stanoven na 18. dubna. Při této příležitosti budou ve městě České Budějovice otevřeny a zdarma zpřístupněny památkové objekty. Zpřístupněno bude přibližně 12 objektů ve spolupráci s vlastníky či nájemci prostor. Pro návštěvníky památek bude připraven nejen tištěný program dne, ale také informační letáčky s historií zpřístupněných památek a zdarma celodenní doprovodný kulturní program – živá hudební vystoupení, předvádění lidových řemesel, výstava obrazů a fotografií, didaktické programy pro děti a mládež, zaměřené na poznávání uměleckých a architektonických památek Českých Budějovic.

Celkové náklady: 70.020,-
Přidělená dotace: 30.000,-

Zahrada pro děti

Mateřská škola Čéčova je 7-třídní předškolní zařízení se 184 zapsanými dětmi. V roce 2008 byla škola rozšířena o kapacitu 24 dětí. Jednalo se pouze o úpravy budovy, nikoli zahrady. Zvýšený počet dětí na zahradě vyžaduje též více prvků pro pohybová využití. V současné době jsou již stávající prvky ve stavu, který neumožňuje bezpečné užívání dětmi. Cílem projektu je obnovit již zchátralé vybavení zahrady a dovybavit zahradu prvky, aby odpovídala počtu zapsaných dětí.

Celkové náklady: 154.440,-
Přidělená dotace:   90.000,-

Revitalizace skateboardového hřiště

Skateboardové hřiště bylo uvedeno do provozu v roce 1997, jedná se o jediné sportoviště tohoto druhu v Českých Budějovicích. Sportoviště je velmi přístupné, a proto velmi využívané. Hřiště je vybaveno 16 prvky. Stav jednotlivých prvků odpovídá dlouhodobému užívání a vyžaduje opravu. Tato úprave je nutná i z hlediska dodržení souladu s aktuálními normami. Předmětem projektu je tedy oprava alespoň některých těchto prvků. 

Celkové náklady: 150.000,-
Přidělená dotace:   40.000,-

Výstava Christophera Willamse

V době od 5. 5. – 12. 6. 2011 proběhla v galerii současného umění českobudějovického Domu umění výstava jednoho z nejuznávanějších umělců současné světové scény pana Christophera Williamse. Tento americký tvůrce, který v současné době působí také jako profesor na prestižní Akademii výtvarných umění v Düsseldorfu, připravil pro svoji první prezentaci nejen v Čechách, ale ve východní Evropě vůbec, výběr z prací z posledního období, jehož součástí bylo také několik fotografií, které si tímto projektem odbyly svoji výstavní premiéru.

Celkové náklady: 188.892,-
Přidělená dotace:   25.000,-

Školka pro Rožnov

Jde o změnu užívání  pavilónu školní družiny na mateřskou školu L. Kuby. Školní družina bude přemístěna do upravených prostor v budově školy.  

Celkové náklady: 3.322.643,-
Přidělená dotace:    738.792,-

Malým dětem nově

Cílem projektu je nákup zařízení pro MŠ L. Kuby, tj. vybavení nové školky - nábytkem, pomůckami a hračkami.  

Celkové náklady: 1.033.440,-
Přidělená dotace:    143.853,-

Hřbitov u sv. Otýlie - rozptylová loučka

Město České Budějovice provozuje jedinou rozptylovou loučku, která kapacitně již nestačí k ukládání zpopolněných lidských ostatků. Proto byla na ústředním hřbitově vytipována vhodná travnatá plocha ke zbudování nové rozptylové loučky, aby stávající měla možnost regenerace. Předloženým projektem jsou řešeny především bezpečné přístupové komunikace, ohrazení loučky proti vstupu a zbudování prostoru pro pietní rozloučení včetně kamenných stolů k pokládání svíček a květinových darů.  

Celkové náklady: 186.592,-
Přidělená dotace:   20.000,-

Krmivo pro městský útulek

Záměrem projektu je zlepšení podmínek péče o zvířata, která jsou umisťována v městském útulku. Doba, kterou zvířata tráví v útulku, je někdy až půl roku než se podaří zvířata umístit do nových rodin. Tato péče je velice nákladná a příspěvek od města pokrývá nejnutnější náklady na provoz. V útulku se provádí tyto činnosti: vakcinace, odčervování, ošetřování nemocných, 2x denně úklid kotců, pravidelné krmení a venčení. Na stránkách města jsou pravidelně aktualizovány informace o umístěných zvířatech. Náplní projektu je nákup krmiva.  

Přidělená dotace:    30.000,-

Stránka byla upravena uživatelem Zuzana Fišerová, 4. 12. 2019.