Hodnocení SEA

 

Dne 9. 8. 2015 došlo k předložení Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice a Vyhodnocení koncepce vlivů na životní prostředí na příslušný odbor Ministerstva životního prostředí. V návaznosti na tuto událost dojde k veřejnému projednání těchto dokumentů, které se uskuteční dne 16. září 2015 od 14.00 do 17.00 hod v budově Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II., v místnosti zastupitelstva města.

Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce

pod kódem koncepce MZP204K.  Jednotlivé části dokumentace přinášíme také níže.

Statutární město České Budějovice oznamuje v souladu s ust. § 16, odst. 3 zákona, že do návrhu koncepce Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice je možno nahlížet na Magistrátu města České Budějovice, odboru rozvoje a veřejných zakázek, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice, do 21. září 2015 v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hod. (po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 386 803 204, p. Jakubec, č. d. 251).

 

IPRÚ ČB verze k veřejnému projednání SEA

Pozvánka k veřejnému projednání

Vyhodnocení SEA

Příloha č. 1 - NATURA 2000

Příloha č. 2 - Tabulky vyhodnocení

Příloha č. 3 - Doporučení

Příloha č. 4 - HIA

Zápis z veřejného projednání IPRÚ ČB.pdf

Dne 12. 11. 2015 byla zastupitelstvem města schválena následující verze strategie IPRÚ České Budějovice.

IPRÚ ČB schválený zastupitelstvem města České Budějovice

Odůvodnění respektování podmínek stanoviska

Monitoring dle § 10h zákona 100/2001 Sb.

Vypořádání připomínek

Monitoring dle par. 10