Insolvence zaměstnavatele a možnosti zaměstnanců

Modelový příklad:Pracuji pro zaměstnavatele už čtvrtým rokem, ale několik posledních měsíců mi nevyplácí mzdu. Dozvěděla jsem se, že na zaměstnavatele někdo podal insolvenční návrh a prý bylo zahájeno insolvenční řízení. Nevím, kam se mám obrátit. Kde mám tyto informace potvrdit? Kdo mi nyní dlužnou mzdu uhradí?

Nevyplácí-li Vám zaměstnavatel mzdu, můžete s ním okamžitě zrušit pracovní poměr. Z Vašeho dotazu sice přímo nevyplývá, jak dlouho Vám není mzda vyplácena, ale podle zákona můžete pracovní poměr okamžitě zrušit, nebyla-li Vám mzda vyplacena do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. Při tomto způsobu rozvázání pracovního poměru Vám navíc přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Vzhledem k tomu, že je Váš zaměstnavatel v insolvenci, doporučuji Vám toto okamžité zrušení pracovního poměru doporučeně zaslat jak na adresu Vašeho zaměstnavatele, tak i na adresu insolvenčního správce.

Nyní máte dva způsoby, jak se domoci dlužné mzdy a její náhrady. Svou pohledávku - dlužnou mzdu a odstupné - můžete uplatnit v insolvenčním řízení. Svoji pohledávku uplatňujete vůči insolvenčnímu správci. Doporučuji Vám sledovat informace v insolvenčním rejstříku, který naleznete na internetu (https://isir.justice.cz/isir/common/index.do). Snadno zde vyhledáte podrobné informace o probíhajícím řízení i jméno insolvenčního správce, se kterým budete nadále komunikovat. Plně postačí, pokud insolvenčního správce na Vaši pohledávku upozorníte a sdělíte mu její výši. Pohledávku můžete do insolvenčního řízení přihlásit také pomocí přihlášky – jde vlastně o vyplnění předtištěného formuláře. Pracovněprávní nároky jsou v insolvenčním řízení pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a jako takové by měly být po rozhodnutí o úpadku uspokojovány v plné výši.

Druhou možností je využít řešení, které  poskytuje zákon o ochraně zaměstnanců při platební  neschopnosti zaměstnavatele. V praxi to znamená, že se se svou pohledávkou můžete obrátit na jakýkoliv úřad práce. Je zde ovšem potřeba dodržet lhůtu 5 měsíců a 15 dní ode dne, kdy úřad práce zveřejnil na své informační desce oznámení o tom, že proti Vašemu zaměstnavateli bylo zahájeno insolvenční řízení. Svoji žádost o zaplacení mzdy a náhrady mzdypředložte úřadu práce písemně. Mějte však na paměti, že úřad Vám vyplatí mzdu pouze za tři měsíce z tzv. rozhodného období. Rozhodným obdobím rozumíme měsíc, ve kterém byl podán insolvenční návrh a dále 3 měsíce, které mu předcházejí a 3 měsíce, které po něm následují. Jednotlivé měsíce, za něž budou uplatněny mzdové nároky, si můžete vybrat sama. Náhrada mzdy se v této souvislosti připočítává ke mzdě za měsíc, kdy budete u zaměstnavatele pracovat naposledy – dohromady budou tvořit jeden mzdový nárok.

Shrnutí:

1. Nevyplácí-li Vám zaměstnavatel mzdu, můžete s ním okamžitě zrušit pracovní poměr. V tomto případě Vám náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

2. Dlužné mzdy se můžete domáhat u insolvenčního správce – buď upozorněním na dlužnou mzdu nebo pomocí přihlášky do insolvenčního řízení. Uplatnění pohledávky přihláškou je vhodnější zejména z důvodu snadnějšího prokázání tvrzených skutečností a dále pro svoji písemnou formu, neboť bude součástí spisu.

3. V souvislosti s dlužnou mzdou se můžete obrátit na úřad práce, který Vám v souladu s podmínkami zákona o ochraně zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele některé mzdové nároky uhradí.  

 
 

Tento článek vznikl v rámci projektu "Profesionální právní pomoc při vstupu a setrvání na trhu práce"
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.