Integrovaný operační program

 

IOP obsahuje 6 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí intervence, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Podrobné informace o programu lze nalézt na http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Integrovany-operacni-program/ nebo na  www.crr.cz.

LOGO IOP

Město České Budějovice již získalo prostředky nebo přislíbené prostředky z IOP na podporu projektů v těchto prioritních osách:

Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje

Rozbor udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností České Budějovice

Předmětem projektu je zavádění, využití a vyhodnocení dat ÚAP v ORP České Budějovice pro kvalitní řízení udržitelného rozvoje území s využitím moderních technologií. Projekt participuje na nově vytvořené datové architektuře (modelu) DMG UAP akceptované Krajským úřadem Jihočeského kraje a všemi ORP v Jihočeském kraji. Projekt zajišťuje efektivní využití nové datové a informační základny informací (dat o území) pro využití řízení, monitoringu a hodnocení rozvoje území ve sféře regionálních rozvojových aktivit.

Celkové náklady: 1.720.000,-
Přidělená dotace: 1.100.000,-

Úprava územního plánu města České Budějovice na Územní plán České Budějovice

Předmětem proejktu je úprava územního plánu města České Budějovice na územní plán České Budějovice v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, dále v souladu s prováděcími právními předpisy. Obsahem úpravy je zajištění souladu s novými právními předpisy, jedná se o nové vyjádření již dříve schválené základní koncepce rozvoje města.

Úprava ÚPnM bude řešit zejména:

- transformaci veřejně prospěšných staveb

- přehodnocení míry regulace jednotlivých ploch ve smyslu jejich redukce

- stanovení zadání pro regulační plány ke všem plochám a koridorům, kde zůstane povinnost pořídit tuto úz. plán. dokumentaci,

- nové obecnější stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

- prověření dle ÚPnM navrženého způsobu řešení parkovacího deficitu v jednotlivých lokalitách a možnosti výstavby či dostavby řadových garáží ve vnitroblocích.

Celkové náklady: 3.480.000,- Kč (způsobilé výdaje: 1.140.000,- Kč)
Přidělená dotace: 1.140.000,- Kč

Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě

E-Government v obích – Czech POINT – kontaktní místa

Jedná se o pořízení technického a technologického vybavení místního pracoviště - nákup HW a SW. Projekt vychází z Vládou schválené strategie Smart Administration a je nezbytným krokem k vytvoření podmínek pro zavádění, rozvoj a podporu služeb elektronické veřejné správy (eGovernment) na regionální a místní úrovni veřejné správy, s vysokou mírou využití moderních informačních a komunikačních technologií jako prostředku pro zkvalitnění výkonu činností územních orgánů veřejné správy.

Celkové náklady: 43.292,-
Přidělená dotace: 36.798,-

Vnitřní integrace úřadu Magistrátu města České Budějovice

ICT hrají zásadní význam při budování efektivní veřejné správy a rozvoje úřadu. Z legislativních povinností a ze strategických dokumentů města ČB vyplývá nutnost zavádět nové IT do provozu úřadu. Součástní celkové koncepce je i projekt VIU - Vnitřní integrace úřadu Magistrátu města České Budějovice (MMČB), který je primárně určen úřadu a jeho zaměstnancům. Hlavním přínosem projektu je vnitřní kultivace procesů a služeb v rámci MMČB s důrazem na vytvoření katalogu služeb a rolí a vyšší míry optimalizace procesů řízení projektů a zdrojů. Projekt bude realizován žadatelem formou nákupu SW a implementací vybavení. Vnitřní integrací prostředí bude zajištěna vyšší efektivita využívání zdrojů a prostředků ICT ve vazbě na vlastní výkon veřejné správy. Realizací projektu se zároveň připraví prostředí MMČB na budoucí propojení prostředí úřadu s centrálními projekty eGovernmentu. Výstupy projektu využijí nejen zaměstnanci úřadu města, ale ocení je také občané a zřizované organizace.

Celkové náklady: 1.318.800,-
Přidělená dotace:    887.400,-

Další projekty města, spolufinancované z IOP, jsou uvedeny v sekci Nástěnka IPRM - Zónový IPRM Máj - Projekty-závazná část.