Nástěnka IPRÚ

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

(IPRÚ) je nástrojem pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území v programovacím období 2014 - 2020. Řešené území je vymezeno na základě funkčních vazeb a představuje nejen jádrové město, ale i jeho spádové území. V celku tak vytvoří jednotlivé projekty synergický efekt. IPRÚ je nástrojem, pomocí kterého je možné čerpat významný objem dotací ze strukturálních fondů EU. IPRÚ zajišťuje provázanost s cíli a prioritami kohezní politiky státu, a je v souladu se strategickými dokumenty vyšších územních celků (kraje, ČR, EU). Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice řeší rozvoj území IPRÚ v oblastech dopravy, vzdělávání a životního prostředí v programovém období 2014-2020. Kompletní administrace procesů v rámci nositele IPRÚ České Budějovice je v gesci Odboru rozvoje a veřejných zakázek Magistrátu města České Budějovice.

V současné době souběžně s implementací strategie v programovém období 2014-2020 probíhá příprava na programové období 2021-2027, kde bude Statutární město České Budějovice nositel nástroje územní dimenze Integrovaná teritoriální investice (ITI) a bude realizovat strategii pod názvem ITI Českobudějovické aglomerace. Bližší informace o nastavení ITI a průběhu přípravy naleznete na https://www.c-budejovice.cz/nastenka-iti

Aktuálně vyhlášené výzvy

Ministerstvo pro místní rozvoj nastavilo k datu 30. 6. 2021 ukončení vyhlašování výzev pro integrované nástroje IPRÚ. Výzvy vyhlášené k tomuto datu byly ukončeny v listopadu 2021. Nové výzvy v rámci Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014-2020 z titulu ukončování operačního programu IROP a OP Doprava nebudou vyhlášeny. Subjekty z území mohou své projekty realizovat v Programovém období 2021-2027, které je nyní ve fázi přípravy pod novým názvem Integrovaná teritoriální investice Českobudějovické aglomerace 2021-2027 (ITI ČBA). Podrobné informace o přípravě ITI ČBA naleznete na následujícím odkazu https://www.c-budejovice.cz/nastenka-iti.

Kontakty

Manažer IPRÚ:

Ing. Petr Käfer, tel. 386 803 209, e mail : kaferp@c-budejovice.cz

Tematický koordinátor pro oblast školství:

Ing. Michaela Koubová, tel.: 386 803 204, e mail :koubovam@c-budejovice.cz

Tematický koordinátor pro oblast dopravy:

Ing. Marie Krejčová, tel.: 386 803 214, e mail: krejcovam@c-budejovice.cz

Administrátoři projektů - žádostí o dotace na integrované projekty nositele:

Ing. Zuzana Fišerová, tel.: 386 803 208, e mail: fiserovaz@c-budejovice.cz

Ing. Iva Jíchová, tel.: 386 803 207, e mail: jichovai@c-budejovice.cz

Eva Kahudová, tel.: 386 803 212, e mail: kahudovae@c-budejovice.cz

Eva Knietelová, tel.: 386 803 211, e mail: knietelovae@c-budejovice.cz

Proces přípravy a projednání IPRÚ

Příprava zpracování IPRÚ

- 02/2014 - schválení zpracování integrované strategie IPRÚ České Budějovice radou města

- 03-06/2014 – sběr dat, sběr projektových záměrů, vytipování klíčových stakeholderů, ustanovení pracovních skupin, ustanovení Výboru pro přípravu strategie

- 06-08/2014 – zahájení činnosti pracovních skupin, projednání analytické části a konceptu návrhové části IPRÚ na ustavujících jednáních pracovních skupin a Výboru pro přípravu strategie

Pracovní skupina PO 1 Rozvoj dopravy

- V období od 07/2014 do 06/2015 proběhlo celkem 6 jednání. Projektové záměry navržené k realizaci v rámci IPRÚ byly postupně zpřesňovány a aktualizovány v souladu se změnami podmínek operačních programů Doprava a IROP. V únoru 2015 došlo k vyřazení projektových záměrů zaměřených na veřejnou správu v důsledku nezařazení podporovaných aktivit na tyto projektové záměry v operačních programech. Po dobu celého procesu přípravy nedošlo k jiným zásadním změnám projektových záměrů zařazených v této prioritní oblasti.

Pracovní skupina PO 2 Rozvoj konkurenceschopnosti a vzdělávání v území

- V období od 07/2014 do 06/2015 proběhlo celkem 5 jednání. Projektové záměry navržené k realizaci v rámci IPRÚ byly postupně zpřesňovány a aktualizovány v souladu se změnami podmínek operačních programů IROP a OP Věda, výzkum a vzdělávání. V důsledku nejasného a nekonzistentního postoje řídícího orgánu OP VVV, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy po celou dobu přípravy této prioritní oblasti bylo možné nastavit reálně finanční rozměr integrovaných projektů. Koncepce celé prioritní oblasti zůstala po celou dobu přípravy zachována s tím, že projekty zaměřené na zvýšení kapacity MŠ a rozvoj vzdělávání ZŠ a SŠ budou realizovány formou integrovaných projektů a projektové záměry VŠ, v důsledku konečného postoje MŠMT k územní dimenzi, formou individuálních projektů.

Pracovní skupina PO 3 Environmentální udržitelnost území

- V období od 07/2014 do 06/2015 proběhlo celkem 10 jednání pracovní skupiny. Pracovní skupina byla rozdělena na dvě expertní skupiny – řešení problematiky odpadů a protipovodňová opatření. Projektové záměry navržené k realizaci v rámci IPRÚ byly postupně zpřesňovány a aktualizovány. V důsledku postoje řídícího orgánu Ministerstva životního prostředí k územní dimenzi budou všechny záměry v rámci této prioritní oblasti IPRÚ realizovány formou individuálních projektů.

Výbor pro přípravu strategie

- Výbor pro přípravu strategie uskutečnil v rámci přípravy IPRÚ v období od 07/2014 do 10/2015 celkem 6 jednání. Na těchto jednání byly členové výboru seznamování s průběhem přípravy IPRÚ, s výstupy z pracovních skupin a s aktuálními verzemi dokumentu IPRÚ. Členům výboru byly průběžně předkládány informace o vývoji situace a postojů ze strany řídících orgánů k implementaci strategie, zejména se jednalo o tzv. stavy připravenosti jednotlivých projektů (viz kolovadlo). Členové výboru byli též garanti pracovních skupin a pravidelně se zúčastňovali jednání pracovních skupin v rámci své gesce. Tímto způsobem došlo k užšímu propojení činnosti pracovních skupin a výboru.

Vedení města České Budějovice - nositele strategie

-Informace o průběhu přípravy IPRÚ byla pravidelně předkládána vedení města na Kolegiích primátora města a v radě města. Celkem bylo v Kolegiu předloženo 6 materiálů a v radě města celkem 7 materiálů s informací o průběhu přípravy IPRÚ. Kompletní agenda, dokumentující proces přípravy IPRÚ, byla součástí přílohy ke schválení strategie v radě města a zastupitelstvu města.

Hlavní milníky realizace IPRÚ

-          Schválení realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice v radě města dne 12. 2. 2014;

-          Schválení konceptu IPRÚ dne 29. 8. 2014 ve Výboru pro přípravu strategie a v Radě města České Budějovice;

-          Zveřejnění konceptu IPRÚ dne 29. 8. 2014 na stránkách Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj Ministerstva pro místní rozvoj ČR;

-          Projednání IPRÚ v rámci 1. Oponentní skupiny expertů Ministerstva pro Místní rozvoj ČR, říjen 2014 až leden 2015. Stanoviska a připomínky oponentů zdůvodněny, nebo zapracovány do IPRÚ;

-          Schválení změny v rámci PO 1 – Rozvoj dopravy a správy území v radě města dne 18. 2. 2015;

-          Projednání IPRÚ v rámci 2. Oponentní skupiny expertů Ministerstva pro Místní rozvoj ČR, březen 2015 až červen 2015. Stanoviska a připomínky oponentů zdůvodněny, nebo zapracovány do IPRÚ;

-          Projednání a schválení finálních projektových záměrů, včetně finančních rozpočtů ve všech pracovních skupinách před předložením strategie IPRÚ ve Výboru pro přípravu strategie, 20. 6. až 10. 7. 2015

-          Schválení Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice ve Výboru pro přípravu strategie k veřejnému projednání strategie v rámci hodnocení SEA;

-          Veřejné projednání Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice v rámci SEA dne 16. 9. 2015;

-          Předložení a projednání Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice na Regionální stále konferenci na JčKÚ dne 6. 10. 2015;

-          Vydání souhlasného Stanoviska Ministerstva životního prostředí k Integrovanému plánu rozvoje území České Budějovice dne 12. 10. 2015;

-          Schválení Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice Výborem pro přípravu strategie dne 21. 10. 2015;

-          Předložení Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice k projednání a ke schválení radě města dne 2. 11. 2015;

-          Předložení Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice k projednání a ke schválení zastupitelstvu města dne 12. 11. 2015;

-          Předložení Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice Ministerstvu pro místní rozvoj ČR – po vyhlášení výzvy k předkládání integrovaných strategií pro města IPRÚ – 15. 01. 2016

-          Hodnotící a schvalovací proces řídícími orgány (MMR, OPD) – zahájen dne 16. 1. 2016. V červnu 2016 ukončena 1. fáze - hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. V červenci  2016 zahájena 2. fáze  - věcné hodnocení - výstupem bude akceptační dopis řídícího orgánu - Ministerstva dopravy a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Vyhlášení prvních výzev pro předkládání integrovaných projektů - 11/2016.

Dokument strategie IPRÚ

  • V rámci přípravy na nové programovací období 2014 - 2020 byl dne 29. 8. 2014 na webových stránkách města zveřejněn v sekci Nástěnka IPRÚ a IPRM koncept strategie - Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice, který obsahuje analytickou a návrhovou část. Text dokumentu viz. následující odkaz:

Koncept Strategie IPRÚ

  • V rámci dalšího postupu při zpracování IPRÚ, v rámci pracovních skupin, je zveřejněna verze dokumentu k 26. 9. 2014 viz. následující odkaz:

Strategie IPRÚ verze 26. 9. 2014

  • Strategický dokument Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice, který  byl schválen na jednání zastupitelstva města České Budějovice dne 12. 11. 2015 je uveden pod následujícím odkazem:

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

  • Strategický dokument Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice byl projednán na zasedání zastupitelstva města nositele strategie - Statutárního města České Budějovice - dne 19. září 2016. Schválený dokument je uveden pod následujícím odkazem:

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice 19. 9: 2016

  • Strategický dokument Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice po provedených změnách k 31. 12. 2017

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice 31. 12. 2017

  • Strategický dokument Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice po provedených změnách k 23. 4. 2018

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice 23. 4. 2018

  • Strategický dokument Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice po provedených změnách k 13. 11. 2018

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice 13. 11. 2018

 

Zpracování strategie rozvoje území je podpořeno z Operačního programu technická pomoc v rámci projektu ""IPRÚ- České Budějovice", č. projektu CZ.1.08/3.2.00/14.00347

Stránka byla upravena uživatelem , 4. 8. 2022.