Jak postupovat v případě archeologie a archeologických nálezů

Samostatná, ale související se stavební činností, je problematika archeologie, kde je zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči dle §22 a §23 stanoveno:

- Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu (Archeologický ústav Akademie věd ČR), Národnímu památkovému ústavu, nebo příslušnému muzeu a umožnit této oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.

V případě archeologického nálezu, kterým je věc (soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti, se dle zákona postupuje následujícím způsobem:

- O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno bezodkladně oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo.

- Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem.