jak získat identifikační číslo provozovny?

 

Identifikační číslo provozovny

Účelem vytvoření a používání identifikačních čísel provozoven je v rámci evidence odpadů jednoznačně identifikovat jednotlivé provozovny ohlašovatele i partnerských subjektů pro sledování toků odpadů.  

Identifikační číslo „Provozovny“ IČP je nositelem informace o adrese provozovny.

Slouží pro identifikaci subjektu, tedy pro přesné označení adresy provozovny ohlašovatele při vystavování dokladů, dále v průběžné evidenci odpadů a ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady (jak v roli ohlašovatele, tak v roli partnerského subjektu – ten kdo od Vás odpad převezme, musí vyplnit do evidence Vaše IČP).   

Vyhledávání IČP:

·       Tomu, kdo má živnostenské oprávnění číslo přiděluje živnostenský úřad. Na stránkách Ministerstva průmyslu lze nahlédnout a nalézt existující příslušné číslo provozovny www.rzp.cz. Zde se tedy můžete přesvědčit, zda číslo provozovny máte přidělené.

Pokud nejste registrován dle živnostenského zákona – například z důvodu, že máte vydáno osvědčení zemědělského podnikatele dle zemědělského zákona nebo z jakéhokoliv jiného důvodu musíte si číslo provozovny sám/sama  zvolit.

Základní pravidla pro vytvoření interního IČP:

  • interní číslo samostatné provozovny, které si ohlašovatel zvolí sám:

-    číslo může mít maximálně 12 znaků

-    číslo může obsahovat číslice i písmena

-    číslo provozovny se nesmí podobat číslu zařízení (IČZ) tedy nesmí začínat písmeny CZ

-    číslo provozovny nesmí být rovno 0, nesmí jít ani o řetězec tvořený nulami

-        za základ čísla lze vzít IČO subjektu a za ním doplnit číselnou řadu 1, 2, 3, 4, 5,….

až na maximální počet znaků 12 znaků IČP.

 „Sdělení a metodický návod MŽP k používání identifikačních čísel provozoven při plnění povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady“ (ze dne 29. 6. 2016) naleznete na webové adrese            http://www.mzp.cz/cz/identifikacni_cisla_provozoven_sdeleni

Pokud jste původce odpadů, kterému přesáhla produkce či nakládání s odpady nad 100 kg nebezpečných nebo 100 tun ostatních odpadů za rok, vzniká Vám ohlašovací povinnost a to podáním Ročního hlášení s termínem do 15. února 2017. Hlášení se podává prostřednictvím ISPOP ( www.ispop.cz). Není možné podávat hlášení v tištěné/listinné podobě a zasílat na obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Při podávání „Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016, tedy při vyplňování hlášení v roce 2017  ( Příloha č. 20 Vyhl. č. 383/2001 Sb., novela č. 83/2016 Sb.

 Vám může pomoci dočasná bezplatná licence programu EVI 8, kterou připravila firma INISOFT a kde můžete vytvořit své roční hlášení                           http/www.odpady.cz

Aplikaci pro Vás připravila společnost INISOFT s.r.o., která je jedničkou na poli tvorby specializovaného software pro evidenci odpadů a přepravy NO.