Jednotná kontaktní místa

  Zákonem č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb a zákona č. 223/2009 Sb., změnový zákon, byla dnem 28. prosince 2009 zřízena Jednotná kontaktní místa /dále jen "JKM"/ na 15-ti obecních živnostneských úřadech České republiky, mj. i na Obecním živnostenském úřadu České Budějovice.

Povinností JKM je podávat informace týkající se poskytování služeb na vnitřním trhu EU:

  • nezbytné pro získání oprávnění, zejména náležitosti žádosti a kontaktní údaje správních orgánů
  • obecné poskytování služeb v jiných členských státech EU
  • obecné o opravných prostředcích a o řešení sporů v oblasti služeb
  • obecné o ochraně spotřebitele
  • kontaktní údaje osob, které mohou poskytovatelům či příjemcům služeb poskytnout praktickou pomoc

Předávat žádosti o oprávnění k poskytování služby podané na základě jiného právního předpisu, správnímu orgánu věcně příslušnému rozhodovat o žádosti.