Kašna v Háječku se po letech dočká opravy

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a technologické úpravy stávající kašny v parku Háječek v Českých Budějovicích včetně sadových úprav okolí kašny.

Pro minimální uvolnění prostoru kašny v ploše je navrhován přesun oplocení směrem dovnitř areálu kina v linii stávajícího chodníku s napojením na roh objektu promítací stěny. Oplocení zahrne bránu výjezdu z kina. Poškozená litá asfaltová plocha před výjezdem z kina v hlavním pohledu ke kašně bude vybourána a upravena do obloukovitého půdorysu v provedení z velké kamenné kostky jako součást architektonických úprav objektu. Prostor kašny s přilehlou zelenou plochou bude nově přičleněn ke stávající parkové ploše s možností průhledů z této plochy z více směrů, hlavní výhled bude z plochy vedle objektu mateřské školky.

Konstrukce kašny bude obnovena do vzhledu původní novoromantické kašny, bude zachováno i materiálové řešení – beton se škrábaným a pemrlovaným povrchem.

Půdorys bazénu kašny tvoří elipsa s půlkruhovým jednostranným rozšířením v rámci jedné z delších stran. Bazén bude mělký s vyspárováním k místu výpusti a bezpečnostního přelivu. V centru elipsy bude proveden obdélníkový základ centrálního sousoší, mimo hranu bazénu u delší strany symetricky kolem vedlejší osy elipsy pak budou obnoveny základy menších soch „chlapců na rybě“ . V rámci těchto soch budou osazeny nové trysky pro vějířovité ploché vodní střiky ve směru k hlavnímu sousoší.

Bazén kašny tvoří mělká železobetonová nádrž, nezbytně dilatovaná na menší celky. Nádrž je vzhledem ke své hloubce v založení tzv. podporovaná zhutněným polštářem z drceného kameniva. Podstavce soch jsou provedeny z prostého betonu s lehce armovaným povrchem.

Plot v nové linii je řešen dle požadavků NPÚ z polí, které zahrnou obvodový rám z jackelů, uchycený do sloupků ze čtvercových trub. Výplň rámu tvoří pruty z čtyřhranné oceli.

Předpokládané finanční náklady akce se pohybují ve výši 2,8 mil. Kč bez DPH. Dokumentaci k výběrovému řízení najdete v sekci Veřejné zakázky. Lhůta pro doručení nabídek je 31. července 2012.