Kompostování rostlinných zbytků od občanů a v obcích podle zákona o odpadech

V roce 2006 byla přijata novela zákona o odpadech 314/2006 Sb. V této novelizaci jsou přítomny hned dvě možnosti, které mohou využít obce nebo i občané usilující o zřízení vlastní kompostárny či kompostárničky. To je, že občané obce jako fyzické osoby musí zelený odpad ze zahrádek, ať se již jedná o posekanou trávu, zbytky zeleniny nebo listí likvidovat v souladu s vyhláškou obce, která musí stanovit, jak občané s tímto odpadem musí nakládat. Další možností pro občana je založení malého kompostu na vlastním pozemku anebo využití kompostéru, kterých je na trhu dostatek a lze si vybrat i podle velikosti.  Pro obce pak z toho vyplývá, že jednou z možností likvidace rostlinných zbytků získaných od občanů je  komunitní kompostování, které je možné realizovat již od vejití novely zákona v platnost.

Z toho vyplývá, že občan již nesmí odkládat rostlinné zbytky do nádob, kam se odkládá komunální odpad, neboť platí, že již nesmí být rostlinný odpad ukládán na skládky odpadů.

Každá obec musí tedy přijmout opatření, buď obecně závaznou vyhláškou, kterou upraví systém sběru a kompostování rostlinných zbytků ze zelených ploch a zahrad, a tím tak vytvořit preventivní opatření proti vzniku odpadů a nebo jakýmsi pokynem pro občany jak využívat rostlinné zbytky. Tudíž se zbytky rostlin nestanou odpadem, ale zeleným kompostem. Tento kompost pak může obec anebo i občan využívat zejména při údržbě a obnově zeleně na svém vlastním území či pozemku.

Jediným jasně formulovaným požadavkem je, a to platí jak pro občana jako fyzickou osobu, tak pro obec, že kompostovací proces musí být řízen tak, aby se předešlo vzniku zápachu a emisím metanu. To je poměrně jasné vodítko, s nímž by mělo být pracováno jak při zakládání malých kompostů na vlastním pozemku, tak v rámci přípravy obecně závazné vyhlášky.

Komunitním kompostováním se podle § 10a odst. 1 písm. a) zákona o odpadech rozumí systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost. Z uvedeného vyplývá, že pokud osoba (obec) bude chtít kromě rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad sbírat a shromažďovat i jiné věci (např. odpady z kuchyní, byť rostlinného původu), nebo věci, které se staly odpadem ještě před jejich předáním do kompostárny, nejednalo by se o komunitní kompostování ve smyslu § 10a zákona o odpadech.

Ing. Osvald Šimůnek, Odbor ochrany životního prostředí, 3. patro, dveře č. 325