Kotlíkové dotace

 

Informace Krajského úřadu předáváme. Více sledujte na stránkách

kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz

Kotlíkové dotace

Dne 15. 7. 2015 byla v rámci Operačního programu Životní prostředí vyhlášena výzva pro kraje na předkládání projektů pro získání finančních prostředků na tzv. „kotlíkové dotace", které jsou určeny na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech.

Jihočeský kraj 29. 9. 2015 podal projektovou žádost na Ministerstvo životního prostředí, která 13. 11. 2015 splnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory.Na konci roku 2015 bude zveřejněno avízo o vyhlášení výzvy pro fyzické osoby a následně v polovině ledna 2016 bude vypsána výzva pro příjem žádostí fyzických osob – konečných uživatelů.

V první vlně, tedy do konce roku 2018, mohou jihočeské domácnosti získat dotaci na výměnu kotlů ve výši 303 mil. Kč, přičemž s čerpáním kotlíkových dotací se počítá i v následujících letech v rámci dalších dvou cyklů. Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím projektu Jihočeského kraje, který je příjemcem evropské dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:

–       tepelné čerpadlo,

–       kotel na pevná paliva,

–       plynový kondenzační kotel,

v kombinaci s  

–       instalací solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,

–       „mikro“ energetickými opatřeními.

Průběžně aktualizovaný Seznam registrovaných výrobků je k dispozici viz  http://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1.

Podporu na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním je možno poskytnout pouze v rodinných domech, kde:

–       bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti rodinného domu, nebo

–       došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (splnění klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“, nebo

–       je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám

Maximální výše způsobilých výdajů projektu fyzické osoby na výměnu kotle bude v Jihočeském kraji činit max. 150 tis. Kč. Výše poskytnuté podpory se bude pohybovat v závislosti na typu výměny a na sídle žadatele od 70 % do max. 85 %:

–       70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí, spoluúčast fyzické osoby 30%,

–       75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle, spoluúčast fyzické osoby 25%,

–       80 % způsobilých výdajů v případě, že je realizace tepelného čerpadla nebo kotle pouze na biomasu, spoluúčast fyzické osoby 20%,

–       v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla označena jako prioritní území, bude výše podpory navýšena o 5 % (seznam prioritních obcí k dispozici na webových stránkách Jihočeského kraje).

Způsobilost výdajů projektů fyzických osob v Jihočeském kraji bude umožněna zpětně od 15. 7. 2015, za předpokladu splnění všech podmínek stanovených ve vyhlášené výzvě.

Administrátorem „kotlíkových dotací“ je oddělení evropské integrace, které je součástí odboru evropských záležitostí. V průběhu září tohoto roku byly na webu Jihočeského kraje spuštěny nové webové stránky pro kotlíkové dotace (http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz). Na těchto stránkách naleznete kontakty na příslušné pracovníky, prezentace ze semináře, aktuality  k připravované výzvě zaměřené na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech pro konečné uživatele – fyzické osoby v Jihočeském kraji a mnoho dalších informací.

Na výše uvedených webových stránkách je vyvěšeno také dotazníkové šetření (http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/?p=p_15), prostřednictvím něhož je nyní zjišťován předběžný zájem o kotlíkové dotace, a to zejména o jaké typy kotlů bude ze strany fyzických osob největší zájem (kotle na pevná paliva, plynové kotle nebo tepelná čerpadla).