Krajské volby budou v říjnu

 

Rozhodnutím prezidenta republiky byly vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstev krajů, které se uskuteční ve dnech 7. a 8. října 2016. Ve volebním obvodu České Budějovice se uskuteční pouze volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje.

Občané mohou hlasy odevzdat ve svém volebním okrsku, případně si mohou požádat o vydání voličského průkazu. Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. „Ten se vydává pouze občanům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje. Žádost o vydání tohoto průkazu je možné podat osobně u příslušného obecního úřadu, nejpozději do 5. října 2016 nebo písemným podáním doručeným nejpozději do 30. září 2016. Písemné podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem voliče či v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky,“ říká vedoucí správního odboru Jan Kostík.

Kontaktní místo pro podání žádostí voličů s trvalým bydlištěm na území Českých Budějovic je magistrát, náměstí Přemysla Otakara č. 1/1, oddělení evidence obyvatel a OP (ohlašovna pobytu), tel. č. 386 802 108-109 a 386 802 111-113, a to každý pracovní den. V případě podání žádosti osobně bude průkaz voliči vydán na počkání.

 

Telefonní čísla, na kterých získají občané bližší informace - 386 805 020 a 386 805 021.