Krátkodobá opatření

 

KRÁTKODOBÁ OPATŘENÍ IPOD

Integrovaný plán organizace dopravy rozpracovává detailní návrh organizace dopravy v centrální části města ve variantách s různou mírou zásahu do stávající dopravní situace. Veškeré návrhy jsou krátkodobé, tj. vycházejí ze současného stavu komunikační sítě a vyžadují pouze drobné zásahy do infrastruktury, jako jsou zřízení či úprava dopravních ostrůvků, světelné signalizace nebo trolejového vedení pro MHD. Zpracováno bylo 5+1 variant řešení, které byly následně vyhodnoceny a realizace byla doporučena pouze některých z nich. Vlastní realizaci samozřejmě musí předcházet podrobná projektová dokumentace a její řádné projednání v rámci správního řízení.

Popis variant organizace dopravy:

Varianta Z

Výchozí návrh se změnami v organizaci dopravy je základním souborem opatření pro zlepšení podmínek uživatelů MHD a chodců v řešeném území, společným pro všechny varianty A až E. Sama o sobě nezajišťuje zvýšení plynulosti dopravy na komunikacích, ale je nutnou součástí dopravních opatření. Jedná se nabídku kvalitní alternativy, jak se v území  pohybovat, která by měla předcházet regulaci automobilové dopravy, se kterou počítají varianty A až E.

Návrhy zahrnuté do varianty Z se v principu soustřeďují na:

  •            zlepšení dostupnosti služeb MHD změnou uspořádání zastávek v dopravních uzlech u nádraží a na Senovážném náměstí a doplněním nových zastávek v Žižkově třídě;
  •            zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce, zřízení nových přechodů na místech křížení s pěšími proudy, rozšíření pěších zón a ulic s regulovaným vjezdem;
  •           úpravu křižovatek na městském okruhu – na vstupech do centrální části města.

Přestože se jedná o zásadní posílení významu pěší a veřejné dopravy v centru města, jsou všechny návrhy proveditelné s malými stavebními zásahy. Variantu Z je možné realizovat samostatně a nezávisle na zvolené organizaci provozu variant A až E.

Varianta A

Stěžejní úpravou je zavedení jednosměrného provozu v ulici Na Sadech od Senovážného na Mariánské náměstí, a to s výjimkou vozidel MHD, TAXI a IZS, pro která je zachován obousměrný průjezd. Tento zásah by vyvolal úpravy také v Husově třídě a Žižkově třídě. Změnám by se nevyhnula ani severní část historického jádra, kde by bylo nutné obrátit směr pohybu v jednosměrných komunikacích. Cílem varianty je zjednodušení provozu na křižovatkách uvnitř centrální oblasti.

Varianta B

Princip je obdobný jako pro Variantu A, avšak směr pohybu automobilů je opačný, tj. od Mariánského náměstí po křižovatku Na Sadech × Rudolfovská. V opačném směru je vjezd povolen pouze vozidlům veřejné dopravy, TAXI a IZS. Související úpravy se dotýkají zejména Husovy a Rudolfovské třídy.

Varianta C

Základem je omezení levých odbočení na dvou křižovatkách vnitřního polookruhu:

  •         Pražská × Husova × Na Sadech: zákaz levého odbočení z ulice Na Sadech do Husovy třídy
  •          Rudolfovská × Na Sadech: zákaz levého odbočení z ulice Na Sadech do Rudolfovské

Cílem tohoto zásahu je zjednodušit řízení křižovatek, kdy zrušené fáze světelného řízení rozšíří dobu volna pro zbývající směry. Zvýšila by se tak plynulost průjezdu křižovatkami. Zároveň je tímto opatřením zamezeno obousměrnému tranzitnímu průjezdu Husova ↔ Na Sadech ↔ Rudolfovská, což by vedlo ke snížení celkových intenzit dopravy na zmíněných komunikacích. Výjimky ze zákazů odbočení by samozřejmě platily pro vozidla veřejné dopravy a IZS.

Varianta D

Jedná se o obousměrnou uzavírku ulice Na Sadech v úseku od Rudolfovské po Žižkovu třídu. Výjimka platí jako v předchozích případech pro vozidla veřejné dopravy, taxislužby a IZS. Alternativně je možné uzavírat tuto komunikaci pouze pro období vysoké intenzity provozu, tj. v pracovních dnech například od 6 do 18 hodin. V období slabé dopravní poptávky (večerní a noční hodiny, víkendové dny) není regulace nutná. Organizace dopravy umožňuje pravidelné střídání stavu s uzavírkou a s plným průjezdem. Doporučena je instalace proměnného dopravního značení a naváděcího systému na příjezdech do centrální oblasti, aby se informace o uzavírce dostala k řidičům s dostatečným předstihem.

Varianta E

Cílem této varianty je řídit dopravu v centru města tak, aby zde nevznikaly kongesce. V praxi je tedy nutné zajistit, aby v každém časovém okamžiku projíždělo po regulované síti takové množství vozidel, které zachová plynulost provozu. Tohoto stavu lze dosáhnout i s relativně vysokými hodnotami intenzit dopravy, avšak nikdy nesmí dojít k situaci, kdy dopravní poptávka (počet vozidel) přesáhne nabídku (kapacitu křižovatek) uvnitř oblasti.

Regulovaná oblast je vymezena ulicemi Na Sadech a Husova po Dlouhý most. Regulační prvky,
„vstupní brány“ do řízené oblasti, tvoří následující městské komunikace:

  •          Husova třída ze západu (křižovatka Husova × Na Dlouhé louce)
  •          Pražská třída ze severu (křižovatka Mariánské náměstí)
  •          Rudolfovská třída od východu (křižovatka Rudolfovská × Na Sadech)
  •           Žižkova třída a Lidická třída od jihu (křižovatka Senovážné náměstí)

Řízení průjezdu těmito vstupními branami by muselo být prováděno z jednoho místa (dopravní ústředny), která automaticky vyhodnocuje data z křižovatek a mezikřižovatkových úseků. Podle zadané řídící logiky pak uplatňuje zásahy do aktuálního nastavení světelných křižovatek. Program může omezovat vjezd do regulované oblasti, stejně jako podporovat výjezd vozidel z území.

Vstupní brány je vhodné propojit s preferencí veřejné dopravy. Při regulaci vjezdu do území budou pravděpodobně vznikat kolony, které však autobusy a trolejbusy mohou předjet vyhrazeným jízdním pruhem. Po projetí vstupní branou se již řadí do regulovaného (a tudíž přijatelného) proudu vozidel, proto není nutné uplatňovat další formy preference uvnitř řízené oblasti.

                   Hodnocení variant a doporučení IPOD:

Všechny varianty organizace dopravy byly testovány v matematickém dopravním modelu města, aby bylo možné simulovat jejich dopad na dopravu ve městě v případě realizace. Využití dopravního modelu poskytlo důležité informace o změnách dopravního výkonu vozidel a intenzity dopravy v modelovaném území i o změně intenzit odbočujících proudů v křižovatkách. Na základě zjištěných údajů IPOD předkládá následující hodnocení a doporučení:

Varianta Z jako výchozí varianta pro další návrhy prokazuje svou účelnost. Dochází ke zkrácení tras pro všechny druhy dopravy, mění přednádražní prostor ve prospěch veřejné dopravy a chodců při respektu ostatních uživatelů, zlepšuje dostupnost historického jádra a Lannovy třídy (nové zastávky MHD, pěší zóny).

Varianta Z může být realizována nezávisle na zvolené variantě organizace dopravy A až E, proto IPOD doporučuje bezprostřední zahájení její přípravy.

Varianta A je návrhem plným kontrastů. Na jedné straně zásadně zlepšuje podmínky pro veřejnou dopravu na většině komunikací centrální části města. Na druhou stranu přináší vážné důsledky pro dopravní situaci v jeho okolí, kterénedokáže nabídnout alternativní trasy pro dotčené směry.

Varianta A je příliš vážným zásahem do dopravního skeletu města. Z tohoto důvodu IPOD realizaci varianty A v současné době nedoporučuje.

Varianta B je obdobou varianty A, avšak pozitivní přínos stejně jako negativní dopady nejsou natolik výrazné. Pro tento návrh nelze najít místo, které by jednoznačně vyloučilo jeho realizaci. Na druhou stranu je „zisk“ z této varianty při porovnání s rozsahem nutného zásahu poměrně nízký.

Variantu B  IPOD doporučuje realizovat jen v případě, kdy ostatní varianty budou shledány jako neprůchodné. Efekt lze označit za problematický.

Varianta C je navržena s cílem odstranit kongesce na výjezdech z centrální oblasti. Zároveň model prokazuje snížení dopravní zátěže v ulici Na Sadech. Pro realizaci je nutné zajistit spolehlivou detekci vozidel veřejné dopravy na světelně řízených křižovatkách, kde jsou omezena levá odbočení.

Varianta C nabízí řešení problémů v centru města jednoduchou cestou. Zásah do organismu města je akceptovatelný. IPOD realizaci doporučuje.

Varianta D sleduje zvýraznění hlavní pěší osy „nádraží – náměstí“ při současné redukci dopravních intenzit na okolních komunikacích. Z posouzení v modelu vyplývá absence dostatečného počtu alternativních tras. Přemýšlet o realizaci varianty D lze až po dobudování nových komunikací ve směru sever – jih.

Varianta D přináší velmi vysoké dopravní zatížení do prostoru nádraží. Z tohoto důvodu IPOD realizaci varianty D v současné době nedoporučuje.

Varianta E zhodnocuje možnosti pokročilého řízení dopravy, které přináší nové technologie dopravní telematiky. Podstatou je komplexní sběr dat o dopravní situaci, založený na dobře fungující ústředně pro řízení dopravy. Komunikační technologií musí být vybavena také všechna preferovaná vozidla v území.

Varianta E je vizí koncepčního řešení přístupu do centrální části města. IPOD doporučuje realizaci kroků, které povedou k zavedení varianty v praxi.

                   Bližší charakteristika doporučených řešení je v rubrikách:

Přednádražní – návrh řešení

Žižkova třída – návrh řešení

Na sedech – návrh řešení