Malé zdroje znečišťování ovzduší

 

(provozované na území města Č. Budějovice)

Povinnosti provozovatelů malých zdrojů jsou uvedeny zejména v § 12 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákona)

1.      Provozovatel (právnická osoba nebo fyzická osoba s oprávněním k podnikání) malého zdroje znečišťování a to:

-         spalovacího zdroje (výkon nad 50 – do 200 kW), ve kterém jsou spalována tuhá (mimi koksu a dřeva) nebo kapalná paliva (s obsahem síry od 0,1 %)

-         zdroje emitujícího těkavé organické látky  

-         zdroje emisí tuhých látek

            má rovněž povinnost dle § 19 odst. 1 zákona platit poplatky za znečišťování ovzduší. Dle téhož § odst. 16 má provozovatel malého zpoplatněného zdroje povinnost zaslat správnímu orgánu do 31. března  podklady pro stanovení výše poplatku.

  1. Tiskopis pro nahlášení podkladů pro výpočet poplatku u výše uvedených zpoplatňovaných zdrojů není předepsán. U spalovacích zdrojů uvádí provozovatel zejména druh používaného paliva a výkon kotle. Pro malé zdroje emitující těkavé organické látky je pak možno využít tiskopis oznamovací list, nabízený v sekci Formuláře.
  2. Požadované údaje hlásí na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Č. Budějovice provozovatel, provozující malý zdroj, který se nachází na území města Č.Budějovice (zdroj se oznamuje vždy příslušnému obecnímu úřadu, v jehož k. ú. se provozovaný zdroj nachází). Roční výši poplatku vyměří obecní úřad.

Provozovatelé malých spalovacích zdrojů mají dále povinnost oznámit obecnímu úřadu provedení měření účinnosti spalování, množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest a protokoly z tohoto autorizovaného měření předat obci do 30 dnů od data jejich uskutečnění.

Měření se provádí u zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého výkonu 11 kW. Toto měření u malých zdrojů zjišťuje podle § 9 odst. 5 zákona osoba, která je držitelem platné autorizace podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona. Seznam autorizovaných osob je k dispozici pak na webových stránkách Ministerstva životního prostředí ČR www.env.cz (TÉMATA, ochrana ovzduší, správní činnost, autorizované osoby).

Povinnosti fyzických osob provozujících malé zdroje znečišťování ovzduší umístěných např. v rodinných domcích, bytech a pod.

Tyto fyzické osoby mají povinnost provozovat malé zdroje v souladu se zákonem, především dodržovat povinnosti uvedené v § 12 zákona. Placení poplatků a provádění autorizovaného měření u spalovacích zdrojů se na tyto osoby nevztahuje. Nedodržování zákona fyzickými osobami je přestupkem podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.