Marina České Vrbné

 

Na severním okraji Českých Budějovic, v Českém Vrbném, postupně vyrostl komplexní areál určený pro sportovní i osobní plavbu. Tzv. marina v Českém Vrbném využívá existenci už fungující umělé slalomové a vodní trati ve vodáckém Centru Lídy Polesné, k němuž se přirozeně přimyká přístaviště s dostatečným počtem kotvících míst a také s potřebným sociálním i technickým zázemím. Sportovní podniky pořádané na oblíbené slalomové dráze mohou být vítanou záminkou pro zakotvení lodi právě na tomto místě. Stejně tak se nabízí možnost přerušit plavbu, pohodlně zakotvit loď a využít kvalitní cyklostezky k návštěvě okolích měst, ať už to budou České Budějovice či Hluboká nad Vltavou. Na nové kotviště s doprovodnou infrastrukturou naváže i nové řešení dopravní obslužnosti celého areálu. Předpokládá se i postupné vybudování  dostatečného a kvalitního stravovacího a ubytovacího zázemí.

Ochranný přístav České Vrbné

-          územní rozhodnutí vydáno: 1/2008

-          stavební povolení vydáno: 1/2009

-          zahájení výstavby: podzim 2009

-          dokončení stavby: duben 2011

Ochranný přístav umožňuje kotevní stání pro maximálně 23 malých plavidel a 2 velké lodě. Přístav je koncipován jako trojúhelníkový bazén, uzavřený za ochrannou hrází s vjezdem, hrazeným pro případ velké vody vzpěrnými vraty. V přístavu tak jsou lodě dostatečně chráněny před případnými povodněmi.

Vjezd do mariny je situován proti proudu řeky nad vtokovým objektem do kanálu vodní slalomové dráhy. Přemostění vjezdu do bazénu je řešeno mostem s pojezdovou výškou pro plavidla 5,25 metru. Plocha bazénu je cca 0,46 ha, hloubka pak 2 metry. Stání plavidel jsou situována zádí k jeho obvodu, kde byla zřízena dřevěná 1,5 metru široká mola. Plavidla se mohou přímo v přístavu napojit na rozvody pitné vody a elektrické energie. K nezbytnému zázemí přístavu patří i restaurace a čerpací stanice pohonných hmot.

Navrženým přemostěním vjezdu do mariny se ochranný přístav České Vrbné stal dosud jediným místem v rámci České republiky, vybaveným sklopným mostem. Toto řešení umožňuje běžný provoz na místní obslužné komunikaci a při zdvižení mostu i bezproblémový vjezd vyšších plavidel do přístavu. Obsluha sklopného mostu jej ovládá prostřednictvím  počítače. Pro případ krizového výpadku elektronicky řízené technologie je k dispozici i zálohové ruční ovládání.

Koordinace stavby:

Hlavním investorem stavby ochranného přístavu je Ředitelství vodních cest ČR. V rámci rozvojového projektu „Město a voda“ město České Budějovice vybudovalo vodovodní a kanalizační přípojky, přeložky sítí, úpravu vtokového bazénu, terénní úpravy a stavbu takzvaného kapitanátu, což je dvoupodlažní objekt, z kterého je řízen provoz přístaviště a potřebný servis pro lodě. Stavba návazné infrastruktury byla koordinována na základě smlouvy uzavřené mezi ŘVC a statutárním městem České Budějovice. Na úpravu vtokového bazénu vodáckého kanálu navazuje projekt rekonstrukce slalomové dráhy. Jedná se o projekt,  na který si Sportovní klub Vodní slalom ČB podal žádost o dotaci z evropských fondů.

Areál Centrum Lídy Polesné, bude sloužit  jako zázemí mariny pro další sportovní vyžití, jako je například jízda na divoké vodě, rafting, či divácky atraktivní sledování závodů na divoké vodě. Úpravy kanálu by měly směřovat ke stabilizaci trasy a jejího podélného profilu. Jednotlivé překážky by měly být bezpečné, s možností je variabilně nastavovat podle úrovně vodáků tak, aby kanál mohli užívat nejen vrcholoví sportovci ale i odborně vedení laici.

Dopravní obslužnost areálu:

Rovněž zajištění kvalitní dopravní obslužnosti celého komplexu vodáckého areálu s přístavištěm se stalo záležitostí města. Výsledné řešení počítá s tím, že příjezd povede po komunikaci, napojené v prostoru křižovatky v Českém Vrbném na silnici I/ 20. Dvoupruhová vozovka se posléze rozdělí do dvou dopravních větví. Východní povede vně vodáckého kanálu a podél mola přístavního bazénu, kde přivezené větší lodě snese jeřáb na vodní hladinu. Odtud se budou auta okamžitě vracet s možností využít parkoviště v sousedství západní větve vozovky, směrem k Hluboké nad Vltavou. Tato část komunikace bude pokračovat ještě po novém mostě přes kanál do vnitřní části vodáckého areálu. Stezka pro cyklisty změní svou trasu a povede podél levého břehu Vltavy po sklápěcím mostě a poté přes vnitřní část vodáckého areálu. Volnočasové aktivity se tak přivedou přímo do míst, která jsou k tomu určená, automobilová doprava bude od cyklostezky zcela odkloněna. Jediné místo, kde se cyklostezka překříží s vozovkou, je u loděnice ještě uvnitř areálu s minimálním provozem.


 

 

Fotogalerie v rubrice Marína České Vrbné nabízí aktuální fotografie z průběhu stavby.