Město chce řešit dopravu v klidu

Permanentní potíže s parkováním vozidel přiměly vedení města aktualizovat komplexní analýzu stavu parkování z roku 2006 a prověřit možná místa pro parkoviště P+R (park and ride - zaparkuj a jeď MHD) a P+G (park and go - zaparkuj a jdi pěšky) na celém území Českých Budějovic. Hodnotila se situace s parkováním v širším centru, ohraničeném na jihu ulicí Mánesova a na severu ulicí U Trojice, další hranice tvořila řeka Vltava a železnice včetně nádraží ČD.

V původně vymezeném území bylo identifikováno 5 821 parkovacích stání na místních komunikacích, přičemž v noci bylo na území odstaveno 4 944 vozidel a ve dne 5 923 vozidel. V porovnání je nárůst v noci odstavených vozidel o 305 vyšší než v roce 2006, ale ve dne už jde o navýšení o 732 vozidel, což je o 15 % více než v roce 2006. V nočních hodinách je zatížena severní část území, ve dne jde o rovnoměrné zatížení po celé oblasti.

Na základě požadavku rady města byla oblast analýzy dopravy v klidu rozšířena na severu o oblasti mezi ulicemi U Trojice a Strakonická a na jihu o oblast mezi ulicemi Mánesova a Papírenská a bylo uloženo prověřit možná místa pro parkoviště P+R (park and ride - zaparkuj a jeď MHD) a P+G (park and go - zaparkuj a jdi pěšky) na celém území Českých Budějovic.

Kapacita parkovacích stání na místních komunikacích v rozšířeném území je 9 751 míst, na kterých bylo v noci odstaveno 8 939 vozidel, tj. 91,7% z celkové kapacity a ve dne 9 713 vozidel, tj. 99,6% z celkové kapacity. Přes 100% obsazenost přes den mají lokality Na Sadech, Sokolský ostrov, U Hřbitova, U Nádraží, U Novohradské, U Pekárenské, Za Poliklinikou a Brněnské předměstí. Přitom systém dopravy v klidu je funkční při obsazenosti 80% a méně. Z necelých 10 000 vozidel zaparkovaných ve dne na ulicích je více než 2 200 vozidel zaměstnanců zde sídlících firem a institucí. Tato čísla uvádějí ale veškeré parkovací kapacity, které území nabízí a tedy i kapacity, které jsou v rozporu s platnou legislativou - parkování v křižovatkách, na zelených plochách a v úzkých ulicích, kde nezůstává dostatečný průjezdný profil. Tato „nelegální“ místa tvoří téměř 15% parkovacích kapacit.

Kvalifikovaný rozbor dojezdových a přepravních časů doporučil orientovat se pouze na parkoviště P+G a označil i vhodné lokality, konkrétně P+G Jírovcova, P+G Nádraží, P+G Sportovní hala, P+G Dlouhá louka, P+G Dynamo. Tato odstavná místa by měla budoucím uživatelům nabídnout zaparkování na okraji centra města, na zabezpečených parkovištích, kam je navede informační systém. Zde by právě mohly být kapacity pro dojíždějící do zaměstnání a do škol.

Zbytek vybraného území by fungoval ve 3 režimech:

  1. V historickém centru města by zůstal režim stejný, jako je v současnosti
  2. částech navazujících na historické jádro by byla oblast smíšeného režimu, tj. parkování rezidentů, abonentů i návštěvníků s lokální vymezeností zón pouze pro rezidenty a abonenty.
  3. Posledním území, severně nad Pekárenskou, by bylo vyčleněno zejména parkování pro rezidenty a abonenty s lokální možností vymezení zón smíšených, tj. zón i pro návštěvníky.

Systém rezidentních a abonentních karet by byl obdobný jako v centru s tím, že ceny by byly výrazně nižší podle tarifních zón. Rezident v centru dnes platí 2.000 korun za rok, což je 5,50 korun na den.

Dále bude možnost zakoupit si rezidentní kartu pro celé město České Budějovice s principem 1) parkuji pouze v nejbližším okolí bydliště =nízká cena, 2) parkuji v celé tarifní zóně = střední cena, 3) parkuji v celé zóně placeného stání, kromě historického centra – nejvyšší cena.

Podle sčítání domů, lidí a bytů z roku 2011 dojíždí každý den do Českých Budějovic 18 021 osob a naopak každodenně z města vyjíždí 3 267 obyvatel. Pro přepravu do zaměstnání používá 60 % lidí osobní automobil, pro přepravu do školy je to necelých 30 % studentů.

Je tedy zřejmé, že zaměstnanecká doprava často diskvalifikuje místní, kteří nemají možnost zaparkovat svá vozidla. Rozšíření zóny placeného stání tuto situaci zmírní. Cílem rozhodně není restrikce vůči jedné skupině parkujících.

Město bude souběžně připravovat systém funkčních parkovišť P+G a pracovat na navýšení dostupných parkovacích kapacit, a to pomocí úprav organizace dopravy. Tato změna by se měla týkat komunikací, které mají šířku 7 metrů a obousměrný provoz, při kterém nelze vyznačit jediné parkovací stání. Pokud ale budou zjednosměrněny, mohou být podélná stání vyznačena po obou stranách.

Na základě analýzy bylo doporučeno realizovat rozšíření zóny placeného stání na území ohraničené ulicí U Trojice a Nádražní na severu a ulicí L. B. Schneidera, Matice školské a Mlýnskou stokou na jihu. Rozšíření zón placeného stání se připravuje ve dvou etapách. První rozšiřuje oblast do území ohraničeného ulicemi Mánesova a Pekárenská, druhá etapa pak po ulice U Trojice a L. B. Schneidera.

V současnosti se připravuje výběrové řízení na zpracovatele projektu organizace dopravy v klidu, který bude zahrnovat také přípravu parkovišť systému P+G „Zaparkuj a jdi“. Další postup a termín 1. etapy bude záviset na schvalovacím procesu v květnu či červnu 2014. Cena parkovacích karet zatím není stanovena.