Město teplárnu nedá

V nedávné době proběhly tiskem informace o sporech kolem Teplárny České Budějovice, ve které je město většinovým akcionářem. Situace se zdá být komplikovaná od doby, kdy minoritní podíl v teplárně získala společnost Forum Energy. Ta dle názoru města využívá svých akcionářských práv způsobem, který není zcela konzistentní s řádnou správou společnosti ze strany jejího akcionáře. Obdobné jednání lze obvykle připisovat snaze o nepřátelské ovládnutí společnosti. Současným výsledkem je komplikované projednávání některých záležitostí na valných hromadách teplárny, což může mít podstatný vliv na chod teplárny jako celku.  

Pro českobudějovický region je zásadní, aby situace v teplárně byla stabilní. Teplárna má pro fungování regionu a spokojenost občanů zásadní význam. Situace okolo teplárny je proto pro město zásadní prioritou. Město je připraveno z pozice akcionáře teplárny učinit veškerá nezbytná opatření k tomu, aby teplárna dále plnila svou funkci.  

Za tím účelem je město připraveno využít veškeré právní prostředky, aby eliminovalo případné negativní dopady spojené se stávající situací. To platí i pro případ, že by skutečnou snahou Forum Energy bylo nepřátelské převzetí teplárny. Je ve strategickém zájmu města usilovat o dlouhodobě stabilní fungování a další rozvoj teplárny jako základní složky infrastruktury Českých Budějovic, aby mohla dále sloužit občanům města a regionu. Ze zkušeností jiných měst je zřejmé, že úplná privatizace podniků základní infrastruktury nevedla vždy ku prospěchu občanů. Mnohdy tomu bylo právě naopak. Této situaci se bude město snažit předejít. K zajištění své právní pozice spojené s vlastnictvím akcií teplárny proto město najalo renomovanou advokátní kancelář BBH.  

Ke stabilizaci situace město dohodlo s Forum Energy několik koordinačních schůzek. Toto komunikační fórum zatím bohužel nevedlo k věcným dialogům. Zástupci Forum Energy se nechali i prostřednictvím medií slyšet, že nebudou jednat s právníky města. Tato pozice dle města nepomáhá konstruktivnímu řešení. Zapojení právních zástupců je nezbytné s ohledem na požadavek města postupovat s maximální péčí při ochraně svých zájmů v teplárně a zprostředkovaně zájmů teplárny jako takové. Pokud v tomto Forum Energy shledává překážku jakéhokoliv dialogu, jen to podporuje související dohady, zda je cílem Forum Energy dlouhodobá prosperita teplárny anebo Forum Energy ve skutečnosti sleduje spíše jiné spekulativní cíle.  

Přesto je město dále připraveno se zástupci Forum Energy jednat na úrovni akcionářů o konstruktivních návrzích, které budou mít prokazatelně pozitivní dopad na činnost teplárny. Základní cílem, který by měli sledovat všichni akcionáři teplárny, je umožnit nerušenou činnost teplárny a její rozvoj v následujících letech na dynamicky se vyvíjejícím energetickém trhu.