Mimořádné jednání rady

Na dnešním mimořádném zasedání rady města za účasti zástupců Policie ČR a pracovníků správního odboru magistrátu byli radní podrobně informováni o událostech souvisejících s incidentem na sídlišti Máj a seznámeni s následným vyhodnocením situace.

„K posílení pocitu bezpečí by mělo přispět okamžité opatření, které spočívá v posílení počtu hlídek městských strážníků. Vedle motorizované hlídky bude k dispozici nonstop 12 strážníků. Další pěší hlídky vyšle podle slov plukovníka Romana Bláhy do ulic sídliště Policie ČR,“ konstatoval po jednání primátor Juraj Thoma.

Vedení města apeluje na všechny občany, žijící na sídlišti, aby se v žádném případě nezapojovali do pouličních akcí a nepodporovali radikální skupiny. V úterý 9. července od 17.00 hodin uspořádáme veřejné slyšení ve sportovní hale. Téma je zřejmé – aktuální situace na sídlišti Máj,“ dodává primátor.      
 
 

Informativní zpráva o okolnostech ohlášení a o průběhu shromáždění svolaných na 29. 6. 2013 na náměstí Přemysla Otakara II. a na sídliště Máj (projednáno radou města na mimořádném zasedání 3. 7. 2013)

- 24. 6. obdržel správní odbor (SO) oznámení o konání shromáždění podle zák. č. 84/1990 Sb. v platném znění; v kopii předáno i kanceláři primátora.

- Podle podaného oznámení se bude konat „protestní shromáždění - problematika sídliště Máj“, datum konání 29.6.2013 od 16:00 do cca 19:00 na náměstí Přemysla Otakara II., cca 2000 účastníků, 3 pořadatelé;  svolavatel Michal Choura, zástupce svolavatele Vojtěch Fafl.

- 24. 6. je primátor telefonicky Policií ČR požádán, aby ji informoval o průběhu plánované schůzky s organizátory shromáždění.

- 24. 6. je podáno oznámení o konání shromáždění „za toleranci mezi lidmi, za pokojné soužití a za dobré sousedské vztahy“; svolavatel Josef Šmída a zástupce svolavatele Markus Pape, a to opakovaně až do září 2013; primátor odmítne projev na shromáždění.

- 25. 6. primátora navštíví pánové Choura, Fafl a další osoba, primátora zvou, ať na shromáždění vystoupí, primátor odmítne, mimo jiné s poukazem na fakt, že pořadatelé se nikterak netají náklonností ke krajní pravici a následně informuje Policii ČR a žádá okamžitou součinnost s tím, že má podezření, že akce má konfliktní potenciál a vyslovuje obavu, že se jedná přinejmenším zčásti o sympatizanty krajní pravice.

- 25. 6. schůzka u primátora Policie ČR (plk. Holčapek, plk. Souček), Městská policie (Ing. Vávra) a SO (Ing. Kostík) k možnosti ohlášené shromáždění zakázat, po rozboru pozván na další jednání na SO za účasti Policie ČR svolavatel, který doplnil formou úředního záznamu oznámení o konání shromáždění, výslovně uvedl, že půjde o pokojné shromáždění bez politických projevů a bez účastí politických stran a extremistických hnutí, bez produkcí, bez průvodu a doplnil počty pořadatelů; na základě tohoto jednání dospěl SO k názoru, že k zákazu shromáždění není zákonný důvod; současně je rozhodnuto, že akce bude po celou dobu sledována Policií ČR a magistrát vyčlení 2 oprávněné osoby, které shromáždění ukončení v případě nutnosti.

- 26. 6. u primátora koordinační schůzka Policie ČR, Městské policie – primátor apeluje na policii, aby situaci v žádném případě nepodceňovala, policie popisuje navržená opatření, pro zázemí policie je nabídnut objekt radnice, ve kterém by pracoval štáb policie a sloužil jako místo pro shromáždění policejních jednotek.

- 28. 6. jsou upřesněna přijatá opatření, policie vydává tiskovou zprávu o konání dvou shromáždění a její připravenosti dohlížet na klidný průběh obou akcí.

- 28. 6. vydává město prostřednictvím www stránek města doporučení, aby lidé nepodceňovali situaci zejména na Máji s ohledem na možné komplikace, a doporučuje zvážit, např. přeparkování aut apod.

- 29. 6. primátor a náměstek primátora pro sociální oblast v 9:00 přicházejí na velitelský štáb Policie ČR, který je na služebně Čtyři Dvory na Máji; přítomen je rovněž vrchní strážník městské policie V. Vávra a p. P. Mráz, zaměstnanec magistrátu oprávněný ukončit shromáždění svolané panem Šmídou na Máj, bude-li k tomu důvod; policie seznamuje s aktuální situací a předpokládanými opatřeními v centru města i na sídlišti; primátor a náměstek zůstávají na štábu po celou dobu opatření, až na několik pěších pochůzek sídlištěm do doby samotného zásahu policie.

- 29. 6. dopoledne začíná na Máji shromáždění organizované J. Šmídou, policie je s organizátory v kontaktu; shromáždění má až do pozdního odpoledne poklidný průběh.

- 29. 6. celý den policie monitoruje pohyb možných problémových osob a skupin a stav neustále vyhodnocuje.

- 29. 6. v 16:00 hodin začíná na nám. Přemysla Otakara II. ohlášené shromáždění; v centru je přítomná policie, velitel opatření je v kontaktu se svolavatelem p. Chourou, po celou dobu přítomen je pracovník magistrátu p. T. Kolenský, který je osobou oprávněnou ukončit shromáždění, bude-li k tomu důvod.

- 29. 6. v průběhu shromáždění na náměstí je policie telefonicky požádána o konzultaci svolavatelem p. Chourou a velitel opatření odjíždí na náměstí; na údajné jádro údajně poklidného shromáždění se v té době nabalují radikální skupiny; podle policie ani podle pracovníka magistrátu však není důvod k okamžitému ukončení shromáždění z moci úřední; shromáždění ukončí k 17:00 hodině sám svolavatel p. Choura, padne výzva k pochodu na Máj.

- Pochod nebyl ohlášen, naopak bylo původně výslovně a písemně uvedeno, že pochod součástí shromáždění nebude, proto se od něj původní svolavatel p. Choura formálně distancuje; na pochod už nedohlíží zaměstnanec magistrátu, je plně kontrolován policií – k následnému průběhu pochodu a policejnímu zásahu bude samostatný materiál Policie ČR, který bude prezentován pouze přímo na jednání rady města.

- 29. 6. v nočních hodinách vydává primátor pokyn OSVS, spol. .A.S.A. Č. Budějovice a úklidovým firmám k zajištění úklidu na Máji v ranních hodinách 30. 6.

- 30. 6. od 6:30 h úklid na Máji a fyzická prohlídka možných škod na městském majetku (odbor správy veřejných statků).
 
 

Informativní zpráva o činnosti Odboru sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice a poskytovatelů sociálních služeb v lokalitě Máj (projednáno radou města na mimořádném zasedání 3. 7. 2013)

Situace na českobudějovickém sídlišti Máj byla v uplynulých měsících s přihlédnutím ke specifikám dané lokality klidná. Občas se vyskytly excesy v trestně-právní nebo občansko-právní rovině, ty však byly nebo jsou zcela a bezezbytku řešeny příslušnými orgány. Pro ucelenou představu realizovaných opatření na sídlišti Máj je vhodné připomenout historická fakta.

Excesy, a to zejména v oblasti občanského soužití, byly ve větším rozsahu zaznamenány v období minulých letních školních prázdnin. Proto byly v této lokalitě Magistrátem města České Budějovice, odborem sociálních věcí (OSV), organizovány nárazové večerní a noční preventivní kontroly. V těchto kontrolách má být pokračováno i o letošních letních prázdninách.               

Při kontrolách spolupracují oddělení sociální pomoci a oddělení sociálně právní ochrany dětí OSV MM České Budějovice s Městskou policií České Budějovice a Správou domů ČB s.r.o. V rámci kontrol jsou oslovovány hloučky postávajících mladistvých v různých lokalitách sídliště Máj a do 22.00. hodiny jsou provedena i sociální šetření v domech s obyvateli převážně romského etnika. V některých případech provedla Městská policie Č. B. v přítomnosti pracovníka OSPOD testování nezletilých na přítomnost alkoholu, příp. návykových látek v organismu. U všech testovaných byly výsledky negativní. Problémy zjištěné při kontrolách byly následně řešeny pracovníky OSV – v některých případech je řešení problému jednorázovou záležitostí, většinou je však zjištěný stav řešen dlouhodobě v rámci poskytované sociální práce.

Příčinami nejčastěji se vyskytujících problémů je neuspokojivá finanční situace rodin, velká nezaměstnanost, vznik drogových závislostí a nezájem o vzdělávání dětí. Zákonným zástupcům nezletilých dětí je důrazně a opakovaně připomínána nutnost plnění povinné školní docházky u nezletilých dětí a jsou poučováni o možných následných sankcích za neomluvenou docházku, dle schválené metodiky, která je závazná pro všechny základní školy a OSV MM České Budějovice (RM 22.6.2011 usnesení 963/2011).               

Pracovník Správy domů s.r.o., který je většinou přítomen při realizování kontrol v terénu se preventivně zaměřuje na výši evidovaných nedoplatků na nájemném v městských bytech a na počet osob zdržujících se v bytech. Společně s domovním důvěrníkem bytového domu byly na místě řešeny také opakované nebo výrazné prohřešky proti domovnímu řádu objektu.

V lokalitě je intenzivně poskytována sociální práce, a to jednak sociálními pracovníky OSV a dále pak sociálními pracovníky neziskových organizací. Přímo dostupná je služba nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, jehož pracovníci jsou v kontaktu se školami, Policií ČR a strážníky Městské policie. Město má pravidelný koordinační kontakt s Obvodním oddělením Policie ČR Čtyři Dvory a strážníky Městské policie České Budějovice, zástupci NNO, apod. Pravidelná komunikace je zavedená také s většinovými správci bytového fondu v dané lokalitě – Stavebním bytovým družstvem ČB i Správou domů ČB. 

Poskytovatelé sociálních služeb v lokalitě:

Neziskové organizace
- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Maják a terénní program Salesiánského střediska        
- terénní program poradny EVA při Diecézní charitě          
- individuální sociální práce o. s. Koníček
- terénní program Jihočeský streetwork, o.s. PREVENT

Magistrát města České Budějovice
- práce terénních sociálních pracovníků města