Ministerstvo průmyslu a obchodu

logo MPOMinisterstvo průmyslu a obchodu je řídícím orgánem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Kromě toho poskytuje různé účelově vázané dotace.

Dotace poskytnuté městu:

Rekonstrukce tepelného hospodářství ZŠ Pohůrecká

Rekonstrukce obsahovala přemístění kotelny. V kotelně je instalován nepřímotopný zásobník teplé vody a objemu cca 800 l. V budově 2. pavilonu byla provedena rekonstrukce rozdělovače topné vody. Pro objekty 1. a 1. pavilonu je realizován centrální ohřev TV, rovněž tak pro jídelnu a tělocvičnu. Součástí projektu je instalace měření a regulace.

Celkové náklady: 5.707.570,- Kč
Přidělená dotace: 2.000.000,- Kč

Zpracování územní energetické koncepce

Územní energetická koncepce obsahuje vymezené a předpokládané plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby pro rozvoj energetického hospodářství, přitom zohledňuje potenciál využití systémů účinného vytápění a chlazení, zejména pokud využívají vysokoúčinnou  kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, a vytápění a chlazení využívající obnovitelné zdroje energie tam, kde je to vhodné. Součástí je vyhodnocení ukazatelů bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti nakládání s energií. Zpracovává se na období 25 let a vychází ze státní energetické koncepce.

Celkové náklady: 506.143,- Kč
Přidělená dotace: 177.150,05 Kč

Příprava energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC pro budovy v majetku statutárního města České Budějovice

Předmětem žádosti bylo zpracování analýzy, jejímž výsledkem bude doporučení energeticky úsporných opatření /osvětlení, voda, vytápění/ pro budovy v majetku města (objekty ZŠ, objekty sportovních a sociálních zařízení, budovy radnice). Tato analýza se stane podkladem pro provedení energetických úspor metodou EPC. Základním principem EPC (Energy Performance Contracting) je splácení realizovaného projektu až z prokazatelně dosažených úspor nákladů na energie. Realizaci projektu energetických úspor na objektech a zařízeních zákazníka na sebe přebírá specializovaná firma energetických služeb (ESCO). Investice, úroky a základy na služby ESCO splácí zákazník firmě ESCO po dosažení úspory v provozních nákladech a po dobu sjednanou smluvně.  

Celkové náklady: 125.000,- Kč
Přidělená dotace: 100.000,- Kč

Dále jsou městu poskytovány pravidelné dotace na výkon činnosti jednotného kontaktního místa.

Stránka byla upravena uživatelem Zuzana Fišerová, 31. 7. 2020.