Může občan spalovat na zahradě listí, větve, nať, trávu a podobně

 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění  (dále jen zákon o ochraně ovzduší)  v § 16 odst. 4 uvádí, že v otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.

Každá obec pak může v souladu s § 16 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění (podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Statutární město České Budějovice vydalo Obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 1/2014  o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, s účinností od 8. 7. 2014, která  v čl. 10 zakazuje na území statutárního města České Budějovice v otevřených ohništích suché rostlinné materiály za účelem jejich odstranění spalovat. Nakládání se suchými rostlinnými materiály se řídí příslušnou obecně závaznou vyhláškou města o nakládání s komunálním odpadem (OZV č. 7/2001 ze dne 22. 11. 2001).

Vzhledem k výše uvedenému lze tedy shrnout, že občan na území města České Budějovice nemůže na svém pozemku spalovat na otevřeném ohništi za účelem  odstranění  různé odpady jako např. listí, větve, trávu, nať  a podobně,  a to ani v suchém stavu.

Pouze za účelem například grilování, opékání apod. není spalování suchých rostlinných materiálů na otevřeném ohništi (na území města České Budějovice) nezákonnou činností. K tomuto nutno ještě podotknout, že rozdělávat a udržovat otevřený oheň na plochách veřejné zeleně je rovněž výše uvedenou OZV č. 1/2014 zakázáno.

Stránka byla upravena 23. 10. 2019.