Na veřejné zakázky s novou směrnicí

Krátce po volbách do městských zastupitelstev se představitelé města České Budějovice zavázali, že pod jejich správou zavede radnice zcela průhledný systém zadávání veřejných zakázek. Přípravou nezbytného „manuálu“ byl pověřen náměstek primátora Kamil Calta. K připomínkovému a schvalovacímu procesu ji zastupitelům předal dlouho před stanoveným termínem. Ve středu se závažným dokumentem zabývala rada města.   

Oficiální název dokumentu zní Směrnice Rady města České Budějovice o postupu při zadávání veřejných zakázek. Jejím smyslem je upravit postup při plánování veřejných zakázek a při administraci zadávacích řízení. Směrnice také vyjmenovává kompetence a pravidla pro přípravu nezbytné dokumentace, říká, jaký má být postup při zadávání veřejných zakázek, a postihuje i další oblasti, týkající se třeba hodnotících kritérií, mezi nimiž hraje velmi důležitou roli odpovědná cena.  

Jakýmsi základním kamenem směrnice je zásadní postup při zadávání veřejných zakázek. Náměstek Calta k tomuto bodu říká: „Tento postup definuje například potřebu samotné veřejné zakázky, kterou jsou myšleny pouze akce se schváleným investičním nebo věcným záměrem a současně je zajištěno jejich finanční krytí. Dále sem patří tvorba kvalifikační a zadávací dokumentace, což je zpracování expertíz a auditů. Nemůže chybět ani přesně vymezený a podle finanční náročnosti akce i adresně konkretizovaný institut schvalování veřejných zakázek. Směrnice rovněž obsahuje jasná hodnotící kritéria. Jejich základem je ekonomická výhodnost nabídky, skutečnost, aby byl konečný zhotovitel nebo dodavatel dostatečně ekonomicky silný a velmi důležitá je odpovědná nabídková cena. Odpovědnou cenou rozumíme takovou cenu, která sice nemusí být nejnižší, avšak nabídne například komplexní servis, dlouhodobé záruky, či vysoce kvalitní provedení v odpovídající hodnotě. O tom, že nejnižší cena ještě není žádnou zárukou hospodárnosti, nejlépe svědčí příběh Polska a čínské stavební firmy při stavbě jedné tamní dálnice.“  

Kamil Calta dále upozorňuje i na další nesmírně důležitý aspekt hotového dokumentu. „Přicházíme s informačním listem každé jednotlivé zakázky,“ prozrazuje a dodává, že ten bude obsahovat informace od zahájení procesu zadání veřejné zakázky, přes podpis příslušných smluv až po samotné ukončení realizace. „Tím dosahujeme naprosto transparentní kontroly každé veřejné zakázky,“ dodává Kamil Calta.  

Součástí rozpracované směrnice je i řada příloh. Z nich se jako nejvýznamnější jeví část, týkající se principů zadávání a realizace veřejných zakázek. Pozornost si zaslouží všechny, vyberme však alespoň některé a jmenujme tak třeba principy potřebnosti, konečných nákladů, informační podpory, kvalifikace a hodnocení, či, vracíme se znovu k jakémusi úhelnému kameni směrnice, odpovědné ceny.