Nakládání s nebezpečnými odpady

Nebezpečným odpadem jsou odpady uvedené v seznamu nebezpečných odpadů, který je přílohou vyhlášky MŽP č. 381/2001. V Katalogu odpadů uvedeném touto vyhláškou je tato kategorie označena písmenem N. Dále se jedná o odpad, který aspoň jednu z nebezpečných vlastností z přílohy č. 2 zákona o odpadech.

Původcem nebezpečného odpadu je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnostech vznikají nebezpečné odpady. Oprávněnou osobou je osoba oprávněná k nakládání s nebezpečnými odpady podle příslušných právních předpisů.

Souhlas potřebují právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, při jejichž činnosti vznikají nebezpečné odpady, a oprávněné osoby, které ze zákona mají povinnost zasílat úplné a pravdivé údaje, pokud za kalendářní rok produkují nebo nakládají s množstvím do 100 tun nebezpečných odpadů.

Podnikající právnické a fyzické osoby, při jejichž činnosti vznikají odpady, mají ze zákona povinnost a zasílat úplné a pravdivé údaje v každoročním hlášení o produkci a nakládání s odpady, pokud za kalendářní rok produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo více jak 100 tunami ostatních odpadů.

Hlášení musejí podat nejpozději do 15. února následujícího roku.

Výše uvedené subjekty vedou průběžnou evidenci o nebezpečných odpadech a způsobech nakládání s nimi za odpady vlastní a za odpady převzaté zvlášť za každou provozovnu a každý druh odpadu podle předepsaných náležitostí ve vyhlášce ministerstva životního prostředí č. 383/2001. Na základě této evidence pak vypracují uvedené hlášení.

Ohlašovací povinnost je splněna zasláním hlášení na obecní úřad obce s rozšířenou pravomocí příslušný dle místa provozovny, v Českých Budějovicích konkrétně na magistrát města, odbor ochrany životního prostředí.

Formuláře

Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

Původci odpadů a oprávněné osoby, na které se vztahuje ohlašovací povinnost, zasílají hlášení podle vzoru formuláře uvedeného v příloze č. 20 vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 383/2001. Obce posílají hlášení podle přílohy č. 21 vyhlášky a provozovatelé shromažďovacích míst ke sběru nebezpečných odpadů zasílají údaje o těchto místech na formuláři v příloze č. 24. Formuláře najdete na webových stránkách ministerstva životního protředí www.mzp.cz.

Hlášení lze podat i elektronickou cestou prostřednictvím systému Ministerstva životního prostředí ČR.

Kontaktní osoba

Ing. Martina Růžičková
odbor ochrany životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství
historická budova radnice, nám. Přemysla Otakara II. 1,2, vchod č. 3, 3. patro, č. dvečí 325
tel.: 386 801 120, RuzickovaM@c-budejovice.cz

Úřední hodiny

 
Pondělí    8:00  17:00 
Středa 8:00  17:00 
Pátek 8:00  11:30 
Za neplnění ohlašovací povinnosti nebo za nezaslání údajů o místě sběru nebezpečných odpadů ve stanovené lhůtě, stejně jako za nevedení evidence v příslušném rozsahu, může Česká inspekce životního prostředí uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.
Stránka byla upravena 9. 5. 2022.