Národní zdroje

Tyto zdroje představují dotační prostředky od krajského úřadu, státních fondů, nadací a různých ministerstev. Z národních zdrojů byly spolufinancovány projekty na regeneraci panelového sídliště Vltava, výstavbu a rekonstrukci cyklostezek, výrobu propagačních materiálů, revitalizaci rybníka Stařeček, dále jsme díky těmto dotacím mohli investovat do úpravy na Dubenském rybníku, do digitalizace kina Kotva a dalších akcí.

Státní fond životního prostředí

Je státní institucí rezortu životní prostředí, která od roku 1992 zprostředkovává investice do ochrany a zlepšování životního prostředí v České republice. Formou dotací a půjček spolufinancuje projkety přispívající ke zlepšování kvality vod, ovzduší, nakládání s odpady a ochrany přírody a krajiny. Podporuje také environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, využívání obnovitelných zdrojů energie a úsporu energií.

Krajský úřad Jihočeského kraje

Krajský úřad Jihočeského kraje každoročně vyhlašuje řadu grantových a příspěvkových programů, zaměřených do různých oblastí, jako např. cestovní ruch, sociální oblast, kultura, podpora biodiverzity, ochrana před povodněmi, podpora práce s dětmi a mládeží, sport atd.

Státní fond dopravní infrastruktury

logo sfdi Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) je zřízen zákonem 104/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 s účinností k 1. 7. 2000. Účelem Fondu je rozvoj, výstavba, údržba a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest. Kromě vlastního financování výstavby a údržby Fond dále poskytuje příspěvky na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na dopravní infrastrukturu.

Ministerstvo pro místní rozvoj

logo ministerstva pro místní rozvoj Ministerstvo každý rok vyhlašuje dotační programy na podporu regionálního rozvoje, odstraňování bariér v budovách, dále programy na podporu regenerace panelových sídlišť, podporu výstavby technické infrastruktury, podporu výstavby podporovaných bytů a podporu oprav domovních olověných rozvodů. Díky těmto programům jsme v posledních 3 letech regenerovali různé úseky na sídlišti Vltava – upravili jsme veřejná prostranství, doplnili mobiliář, vybudovali hřiště.

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra poskytovalo v minulých letech prostřednictvím Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru dotace na koncové prvky jednotného systému varování a vyrozumění. Město tak získalo prostředky na doplnění stávajícího systému VISO o koncové prvky. Další prostředky ministerstvo poskytlo na prevenci kriminality.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí každoročně městu poskytuje dotaci na výkon sociální práce, dále na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí. Kromě toho jsme získali dotaci z programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb a na mimořádné odměny sociálním pracovníkům v souvislosti s epidemií COVID-149.

Nadace ČEZ

logo nadace čez Podpora Nadace ČEZ směřuje především do tří oblastí: podpora aktivit dětí a mládeže (výstavba Oranžových hřišť), podpora handicapovaných spoluobčanů (putovní Oranžové kolo) a aktivní spolupráce s regiony.

Ministerstvo kultury ČR

Z prostředků ministerstva je každoročně financována řada projektů, směřovaných do oblasti památek, profesionálního umění, kinematografie, muzeí, literatury a knihoven atd.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

logo ministarstva průmyslu a obchoduMinisterstvo průmyslu a obchodu je řídícím orgánem Operačního programu Podnikání a inovace. Kromě toho poskytuje různé účelově vázané dotace.

Stránka byla upravena uživatelem Zuzana Fišerová, 19. 4. 2022.