Nástěnka IPRM

Integrovaný plán rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) byl prostředkem k získání velkého objemu dotací ze strukturálních fondů Evropské unie v programovacím období 2007-2013. IPRM představoval soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které byly realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tematického přístupu ve městech a směřovaly k dosažení společného cíle rozvoje regionu, města či lokality.

Jednalo se zejména o stabilizaci a rozvoj města v rámci Regionálního operačního programu Jihozápad a zlepšení prostředí problémových sídlišť v rámci Integrovaného operačního programu. IPRM vycházel ze strategických dokumentů města při zachování podmínky principu partnerství.

České Budějovice rozdělily IPRM do tří samostatných částí:

  1. Zónový IPRM Levý břeh Vltavy. Zabýval se rozvojem části města na levém břehu Vltavy vyjma části sídliště Máj nezahrnuté do IPRM Sídliště Máj. Celkové výdaje na realizaci tohoto IPRM byly 407 miliónů korunu, z nichž dotace z ROP činila 260 miliónů korun. Další investice představovaly partnerské projekty z jiných tematických operačních programů. Jednalo se především o investice do objektů a zařízení Jihočeské univerzity a spřízněných institucí.
  2. Zónový IPRM Sídliště Máj. Zaměřil se na obnovu veřejných prostranství a regeneraci bytových domů v severní části sídliště Máj. Financování bylo zajištěno z Integrovaného operačního programu (IOP), prostředků města a vlastníků bytových domů. Město ukončilo realizaci IPRM v prosinci 2014. Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů byla přes 166 mil. Kč.
  3. Tématický IPRM. Zahrnuje především rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v daných oblastech a vybudování nových objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit. V rámci Tematického IPRM byly čerpány prostředky z ROP NUTS II Jihozápad ve výši přes 190 mil. Kč.