Průběh přípravy strategie

Průběh přípravy strategie

Příprava strategie ITI Českobudějovické aglomerace byla zahájena v první polovině roku 2019, kdy Odbor regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR) na jednání měst (nositelů strategií v současném programovém období) oznámil zahájení příprav na nové programové období 2021-2027. Současně zástupci ministerstva sdělili nositelům strategií, že v novém programovém období budou všechny aglomerace nést označení ITI (Integrovaná teritoriální investice). Další změnou oproti současnému období byla informace, že vymezení území nebudou provádět aglomerace. MMR nastaví vymezení území pro všech 13 aglomerací podle studie, kterou zadalo prostřednictvím veřejné zakázky Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a Urbánní a regionální laboratoři. Zpracování této studie proběhlo od února 2019 do února 2020. V únoru 2020 byl nositelům předán definitivní výstup - vymezené území ITI.

Statutární město České Budějovice (dále jen Nositel strategie) zahájilo zpracování dokumentu strategie ITI v září 2019, kdy uzavřelo smlouvu s firmou KP Projekt. Hlavním motivem tohoto předčasného kroku, kdy nečekalo na konečný výstup z MMR k vymezení území, byla zkušenost z přípravy současného období 2014 - 2020 se zpracováním strategie. Tato iniciativa se vyplatila a v současné době je analytická část dokumentu z převážné části hotova - draft je uveden zde. V současné době byl Nositeli předán první draft Koncepční části a nyní probíhá připomínkování a následně proběhne projednání v orgánech Nositele strategie. Poté bude koncepční část dokumentu zveřejněna v této sekci.

V prosinci 2019, kdy již byly známy první indikace konečných výstupů k vymezení území, proběhlo první oslovení partnerů v území  - obcí, které byly obeslány a požádány o zaslání projektových záměrů, které plánují v připravovaném období 2021-2027 realizovat. Hned jak došlo k definitivnímu vymezení území, v únoru 2020, byly osloveny obce v krátkém časovém sledu podruhé - dopisem náměstka primátora, Ing. Petra Holického. Na jaře 2020, z důvodu celoplošných omezení v souvislosti s explozí pandemie, byly aktivity jak ze strany řídících orgánů, tak i ze strany všech měst ITI dočasně omezeny. Nositel strategie, jako jediné město ITI ve spolupráci s MMR realizoval, před zavedením celoplošných omezení, dne 3. 3. 2020 v Clarion Congress Hotel v Českých Budějovicích seminář pro obce a partnery v území. Na tomto semináři byli účastnici prostřednictvím prezentace manažera ITI Nositele strategie seznámeni se všemi atributy nástroje územní dimenze ITI Českobudějovické aglomerace, s vymezeným územím, podporovanými oblastmi operačních programů pro ITI a zejména byly prezentovány rozdíly v pojetí ITI oproti současnému programovému období 2014-2020, ve kterém Nositel strategie realizuje strategii pod názvem IPRÚ České Budějovice. V následné diskuzi byl dán prostor na dotazy. Prezentace Nositele strategie z jednání dne 3. 3. 2020 uvádíme zde.

Následně proběhlo dne 10. 3. 2020 jednání Regionální stálé konference (dále jen RSK), na kterém vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek  prostřednictvím prezentace přednesla členům RSK vyčerpávající informaci o nástroji ITI a průběhu přípravy strategie.Prezentace z jednání RSK dne 10. 3. 2020 uvedena zde.

Noitel strategie průběžně v r. 2020 absolvoval jednání s MMR Odborem regionální politiky (dále jen ORP), který s městy ITI projednával přípravu Metodiky pro povinnou strukturu strategie. Tato metodika je k dnešku ORP zpracována pouze pro analytickou část, chybí dořešení metodiky pro návrhovou část, zejména pro klíčový oddíl - programové rámce. Proběhla jednání s jednotlivými řídícími orgány, na kterých byly ze strany měst požadovány závazné informace k vymezení podporovaných aktivit pro oblast ITI a dále k uznatelným výdajům. Průřezově byly odpovědi na otázky tohoto typu ze strany řídících orgánů totožné ve smyslu, vše je v rámci přípravy, definitivní stanoviska a metodiky budou finalizovány v r. 2021. Tato nejistota má zásadní dopad i na hodnocení projektů, které nositel při přípravě strategie potřebuje znát, aby mohl předávat relevantní informace směrem k partnerům v území.Z tohoto důvodu bylo navazují kolo jednání s obcemi naplánováno na říjen 2020. Do té doby měly být ze strany řídících orgánú poskytnuty nositelům ITI již konkrétnější a přesnější informace.

Semináře k projednání projektů a přípravy strategie s obcemi bylo ze strany nositele  naplánováno a rozesláno na obce ve druhé polovině září. Byly stanoveny 4 termíny (8., 9., 15. a 16. 10. 2020) , do kterých byl rozvržen celkový počet 81 obcí, takže každý jednotlivý seminář byl naplánován pro 20 obcí. V důsledku vládních opatření byl tento harmonogram narušen a jednání musela být zůžena do dvou termínů (8. a 9. 10 2020). Vzhledem ke skutečnosti že na termín 9. 10. nepotvrdila účast žádná obec, proběhl seminář pouze 8. 10. 2020. Obsahem semináře byla tato témata:

- Porovnání Programového období (PO) 2014-2020 a nového PO 2021-2027 (prezentace)

- Představení jednotlivých operačních programů v novém PO 2021-2027 (prezentace)

- Integrovaný regionální operační program (IROP) Ministerstva pro místní rozvoj - popis SC a podporovaných aktivit

- Operační program Doprava (OP D) Ministerstva dopravy - popis SC a podporovaných aktivit

- Operační program Životní prostředí (OP ŽP) Ministerstva životního prostředí - popis SC a podporovaných aktivit

- Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu - popis SC a podporovaných aktivit

- Operační program Jan Ámos Komenský Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - popis SC a podporovaných aktivit

- Operační program Zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí - popis SC a podporovaných aktivit

- Příprava strategie ITI českobudějovické aglomerace

Zápis z jednání je uveden zde. Vzhledem ke skutečnosti, že se z objektivních nepodařilo naplnit plánovaný harmonogram jednání, probíhají další jednání s obcemi individuálně a společná jednání budou uskutečněnas po rozvolnění celoplošných opatření v souvislosti pandemií.

Nositel strategie souběžně s komunikací s partnery v území realizoval od r. 2019 přípravu strategických projektů v oblasti dopravy, vzdělávání, revitalizace kulturních památek a životního prostředí. Průběh přípravy a nastavení projektů od celého začátku výrazně limituje jeden zásadní faktor - neexistence pevných pravidel pro realizaci projektů, které jsou obsahem Specifických pravidel všech programů. Tyto dokumenty jsou řídícími orgány avizovány v průběhu roku 2021. Proto je nutno nyní nastavit zaměření strategických projektů města v obecnější rovině, aby zůstal manévrovací prostor pro přípaadné změny, či nová omezení ze strany řídících orgánů v budoucích specifických pravidlech. Pod následujícím odkazem uvádíme přehled připravovaných Strategických projektů Nositele strategie. současně uvádíme odkazy na podrobnější informace k jednotlivým projektům, které jsou zveřejněny na webu Nositele strategie:

https://www.c-budejovice.cz/bytovy-dum-ctyri-dvory

https://www.c-budejovice.cz/mesto-voda

https://www.c-budejovice.cz/centrum-soucasneho-umeni-architektury

https://www.c-budejovice.cz/revitalizace-rekonstrukce-dk-slavie

V v průběhu roku 2020 Nositel strategie oslovil významné podnikatelské subjekty na území aglomerace, jako např. Teplárna a.s., Koh-i-noor Hardtmuth a.s., Výstaviště a.s., a jiné. Mimo tohoto přímého oslovení proběhlo prostřednictvím Oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory oslovení širšího spektra podnikatelského sektoru v území. Výstupy z těchto jednání se nyní zpracovávají. Podnikatelské subjekty mají největší potenciál pro realizaci projektů soustředěn v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Mimo ostatní aktivityy proběhlo jednání se zástupci Českobudějovického biskupství, které má připravené projekty v oblasti revitalizace památek a kulturního dědictví.

Na základě dosavadních popsaných aktivit je zřejmé že v souladu s aktuálně nastavenou dikcí řídících orgánů byli oslovení všichni potencionální partneři v území, kteří mohou přispět k finálnímu zpracování dokumentu Strategie ITI Českobudějovické aglomerace, který v příštím programovém období 2021-2027 výrazně přispěje k rozvoji regionu (území ITI).

 

 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Käfer, 18. 12. 2020.